Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Padavine koje su pale u proteklih 48h na vodnom području rijeke Save u FBiH uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima.

“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:

– Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije

– Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda

– Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda

– Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Zabilježen je značajan porast vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH usljed obilnijih padavina, posebno na gornjem toku sliva rijeka Une i Sane. Na hidrološkim stanicama Ključ i Sanski Most na kojima je ranije dostignut nivo pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, počelo je da se bilježi blago opadanje. Trenutno se bilježi blaži  porast vodostaja na stanicama na srednjem dijelu toka rijeke Une. U narednim satima očekuje se dostizanje nivoa za početak obavještavanja i na hidrološkoj stanici Bihać. U naredna 24h prema prognoziranim padavinama očekuje se stagnacija i opadanje vodostaja
na svim stanicama, na slivu Une i Sane.

Na srednjem dijelu toka rijeke Bosne trenutno se bilježi porast vodostaja na svim stanicama, gdje se takođe u naredna 24h očekuje stagnacija i blago opadanje vodostaja. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u drugoj polovini dana u nizinama će biti kiša koja će u večernjim satima prelaziti u susnježicu i snijeg. U višim područjima će
padati snijeg.

Novi val padavina se prognozira za period 02.-03.12.2021. godine, pa se očekuje i novi porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH.

SUGERIŠEMO NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA DA PRATE SITUACIJU NA TERENU I POSTUPAJU U SKLADU S OVLAŠTENJIMA, A SLUŽBAMA KOJE PROVODE MJERE I AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA PREPORUČUJEMO POJAČAN OPREZ

Informacije o aktuelnim vodostajima moguće je pratiti na zvaničnoj web stranici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo: www.voda.ba.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko-hidrauličkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

AVP Sava nastavlja sredovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH, saopćilo je Odjeljenje za Informacioni sistem voda.

Biznis.ba