Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Padavine koje su pale u proteklih 24h na vodnom području rijeke Save u FBiH uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima.

“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:

 Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,

 Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

 Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,

 Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Kako je i najavljeno u Informaciji o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH izdatoj dana 29.11.2021. godine, zabilježen je porast vodostaja na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH usljed obilnijih padavina tokom prethodne noći.

Sliv Una i Sana

Na hidrološkoj stanici Ključ na kojoj je u 6:00 h dostignut nivo pri kojem počinje obavještavanje o poplavama (190 cm), prema prognozi vodostaj će da raste do 210 cm, nakon čega bi trebao da blago opada. Trenutno se bilježi blaži porast vodostaja na svim
stanicama na rijekama Uni i Sani. U večernjim satima očekuje se stagnacija i početak opadanja vodostaja na svim stanicama, na slivu Une i Sane.

Sliv Vrbasa

Na svim stanicama na rijeci Vrbas vodostaj je značajno porastao. Trend porasta će se zadržati do večernjih sati nakog čega se očekuje stabilizacija i opadanje vodostaja.

Sliv Bosne

Na hidrološkoj stanici Ilidža na je u 6:00 h dostignut nivo pri kojem počinje obavještavanje o poplavama (123 cm). Trenutno se bilježi porast vodostaja na svim stanicama na rijeci Bosni i pritokama, posebno u gornjem i srednjem dijelu toka rijeke Bosne. U večernjim satima očekuje se stagnacija i početak opadanja vodostaja na svim stanicama, na cijelom
slivu rijeke Bosne.

Prema meteorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH za danas (03.12.2021. god.) poslije podne prestanak padavina se očekuje u Posavini, Krajini i zapadnim područjima Bosne, a u ostatku zemlje tokom noći.

SUGERIŠEMO NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA DA PRATE SITUACIJU NA TERENU I POSTUPAJU U SKLADU S OVLAŠTENJIMA, A SLUŽBAMA KOJE PROVODE MJERE I AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA PREPORUČUJEMO POJAČAN OPREZ.

Informacije o aktuelnim vodostajima moguće je pratiti na zvaničnoj web stranici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo: www.voda.ba.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

AVP Sava nastavlja sredovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

(24sata.info)