Kahriman imenovan na puni mandat na čelu BH Telecoma

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Mostaru donijela niz odluka koje se tiču kadrovskih rješenja.

Vlada je dala prethodnu saglasnos Nadzornom odboru BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Sedina Kahrimana za generalnog direktora ovog dioničkog društva, na period od četiri godine.

Federalna vlada je danas za direktora Porezne uprave Federacije BiH imenovala Šerifa Isovića, počev od 30.07.2020. godine, na period od četiri godine.

Nakon što je donijela odluke o poništavanju javnog konkursa i o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, uime državnog kapitala, Vlada FBiH danas je donijela odluke o raspisivanju javnog konkursa, kao i o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala. Utvrđen je i tekst obavještenja o poništavanju javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala i raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje ovih članova.

Danas su donesene odluke o utvrđivanju kriterija i o raspisivanju javnog oglasa za izbor članova Upravnog odbora Kompanije Elektroprijenos Bosne i Hercegovine d.d. Banja Luka iz Federacije BiH. Federalna vlada imenovala je Komisiju za provođenje postupka izbora ovih kandidata u sastavu Darko Pranjić (predsjednik), Halko Balavac, Jasmina Pašić, Mirjana Vučić i Sanela Adžović (članovi). Utvrđen je i tekst javnog oglasa za izbor članova Upravnog odbora Kompanije Elektroprijenos BiH d.d. Banja Luka iz FBiH.

Vlada FBiH danas je, u skladu sa Zaključkom od 26.3.2020. godine, osnovala interresornu Radnu grupa za analizu stepena primjene Uredbe o uslovima koje su preduzeće ili druga pravna osoba dužne da ispunjavaju u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti. U ovu radnu grupu su imenovani Jasmina Pašić (predsjednik), Amra Vučijak, Ismir Kalkan, Izedin Kurtović i Muzafera Kalabušić (članovi).

Danas je imenovana Komisija za izbor kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora ovog fonda u sastavu Mirsad Ibrović (predsjednik), Dunja Petrušić, Saida Kastrat, Mirjana Vučić i Dijana Smailagić. Utvrđeni su i tekstovi javnih poziva za ove izbore.

Federalna vlada danas je imenovala Irenka Matijevića, Sanelu Jakubović, Mirnu Nikšić, Dobricu Jonjića i Umihanu Prgudu u intersektorsku Komisiju čiji zadatak je da sačini tekst Prednacrta zakona o znakovnom jeziku za područje FBiH.

Danas je izmijenjeno Rješenje o prijedlogu za imenovanje predstavnika Vlade FBiH u Komisiju za Evropske integracije. Ovom izmjenom je, umjesto Marijane Galić, imenovan Nijaz Avdukić.

Federalna vlada dala je Upravnom odboru Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški prethodnu saglasnost za imenovanje Marijana Čuvala za direktora ove institucije.

Danas je data prethodna saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Za vršioce ovih dužnosti imenovani su Denis Zahirović, Mesud Ajanović, Nurdin Sadiković, Muvedet Šišić, Amir Karić, Zijo Brzina i Žarko Pušić.

Vlada je dala prethodne saglasnosti na rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić i o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora ovog Zavoda, koje je 25.8.2020.godine donio federalni ministar rada i socijalne politike.

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru BH­Gasa d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju Rijada Mutapčića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa ovog privrednog društva do 25.10.2020. godine, kada ističe mandat člana Uprave ­ direktora BH-Gasa.

Biznis.ba