Kvalitetni zakoni pretpostavka za veću transparentnost javnih preduzeća u BiH

Predstavnici nevladinog sektora, javnih preduzeća i ministarstava pripremili su amandmane na entitetske zakone o javnim preduzećima čije usvajanje i primjena bi doprinijeli unapređenju, transparentnosti i odgovornosti njihovog rada.

Koordinatorica projekta “Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH” Slobodanka Dukić je istakla da se amandmanima, između ostalog, propisuje obaveza javnim preduzećima da preciznije definišu finansijske i informacije o organizacionoj strukturi i poslovanju, čije objavljivanje na vlastitoj web-stranici predstavlja suštinu transparentnosti rada.

Takođe, amandmanima se predlaže obaveza zapošljavanja u javnim preduzećima putem javnog oglašavanja/konkursa, o čemu bi vlade oba entiteta trebale da donesu posebne uredbe.

U zakon se uvodi godišnji plan poslovanja, kao sveprisutan i ključni dokument za poslovanje javnih preduzeća, dok je interna revizija usklađena sa propisima koji regulišu sistem interne revizije u javnom sektoru u oba entiteta.

Dukić je pojasnila da će amandmani, kako ih je usaglasila radna grupa formirana u okviru projekta “Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH”, a koji finansira Kraljevina Holandija, biti dostavljeni nadležnim ministarstvima oba entiteta, kao inicijativa da se pokrene procedura usvajanja izmjena i dopuna zakona o javnim preduzećima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Biznis.ba