Livno: Realiziran niz projekta kako bi se očuvale općekorisne funkcije šuma

Na području šumskogospodarskog područja “Livanjsko” u protekloj godini izrađeno je i realizirano više projekata, financiranih kako vlastitim tako i sredstvima nadležnih institucija i organizacija.

Među tim projektima, čija je svrha očuvanje općekorisnih funkcija šuma, posebno se ističe revitalizacija izvora Ublić i saniranje deponije Tušnica koji predstavljaju zaštitu sveukupnog okoliša od štetnih utjecaja odloženog otpada.

S ciljem intenzivnijeg razvoja ekoturizma izgrađen je i edukacijski centar Crna stina, čija je funkcija edukativnog karaktera (stručne radionice, seminari), a obnovljena je i šumarska kuća na Troglavu s ciljem ponude ekoturističkih usluga.

Preventivnom zaštitom od šumskih požara izvršena je sanacija opožarenih površina (izgradnja protupožarnih pruga, izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih putova kod žarišnih točaka radi lakšeg pristupa).

S ciljem održivog razvoja izvršeno je i pošumljavanje goleti na području Gospodarske jedinice Tribanj na Tušnici gdje je posađena 101 000 novih sadnica proizvedenih u rasadniku Pržine, a za te potrebe Šumarija je angažirala 70 privremenih radnika s područja Livna.

U Šumariji navode kako ubuduće očekuju i suradnju s obrazovnim institucijama u općini Livno, u smislu edukacije učenika o važnosti šuma, ekskurzijama u prirodi, angažmanu prilikom pošumljavanja i ostalim aktivnostima.

Od građevinski radova ističu izgradnju protupožarnih puteva Jelovače – Tribanj (Tušnice) u duljini od 4.2 km, Mandek – Tribanj (Tušnice) u duljini 5,3 km, izgradnju traktorskog šumarskog puta na Kamešnici u duljini od 2,5 km, izgradnju kamionskog šumskog puta na Troglavu u duljini od 377 metara te prve faze izgradnje protupožarnog puta oko jezera Mandek pored Livna.

Kada je u pitanju projekt sanacije deponije guma na području Krug planine, u Šumariji navode kako će se njegovoj realizaciji pristupiti u tekućoj godini.

Kao najvažniji aspekt gospodarenja šumama ističu suradnju s lokalnom zajednicom te navode kako su u 2018. godini redovito održavani sastanci s predstavnicima lokalne zajednice, udrugama i organizacijama s područja Livna.

Biznis.ba / FENA