Pogledajte sve odluke sa današnje sjednice Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjioj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o gasovodu Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska kojim se uređuju pitanja od značaja za realizaciju projekta izgradnje ovog gasovoda na pravcu Zagvozd (Republika Hrvatska) – Posušje (Bosna i Hercegovina) – Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Bugojno – Novi Travnik/Travnik, s odvojkom za Mostar na teritoriji Federacije BiH.

Projekt uključuje infrastrukturu, tačku interkonekcije, investitora, način finansiranja, javni interes i provedbu eksproprijacije nekretnina, korištenje zemljišta, upravne postupke izdavanja dozvola i uključenost vlada kantona, nadležnih ministarstava i drugih organa uprave, institucija i privrednih društava i druga pitanja od značaja za njegovu realizaciju.

Koordinate tačke interkonekcije transportnih sistema bit će definirane posebnim sporazumom između dva susjedna operatora transportnih sistema: Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo iz BiH i Plinacro d.o.o. iz Republike Hrvatske, a on je sastavni dio Međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji ovog gasovoda.

Nositelj investicije projekta gasovoda je BH-Gas, a bit će finansiran iz sredstava međunarodnih institucija osiguranih kroz kreditna zaduženja i grantove, te vlastitim sredstvima investitora. Otplata kredita će biti osigurana prihodima ostvarenim naplatom transportnih/tranzitnih tarifa.

Ovim zakonskim rješenjem je utvrđen i javni interes za izgradnju gasovoda u svrhu eksproprijacije, nepotpune eksproprijacije i privremenog zauzimanja nekretnina potrebnih za izgradnju, upravljanje i održavanje njegove infrastrukture.

Općinske službe za upravu koje provode postupke eksproprijacije su zadužene da kroz namjenski formirane komisije obezbijede prioritetan rad komisija na predmetima eksproprijacije vezanim za realizaciju ovog projekta, a vlade kantona u kojima je locirana Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska i nadležne institucije i organi vlasti se obavezuju da provedu potrebne procedure i donesu odgovarajuće odluke koje su potrebne za osiguranje realizacije projekta na području svoje nadležnosti.

Kako je navedeno u obrazloženju za donošenje ovog zakona, Federacija BiH se trenutno snabdijeva prirodnim gasom iz samo jednog pravca i samo jednog izvora, koristeći transportni gasovod koji prelazi granicu Srbije i Bosne i Hercegovine u mjestu Šepak i nastavlja se do Zvornika, Kladnja, Sarajeva, Zenice i Travnika. Osim činjenice da je Federacija BiH ovisna o samo jednom izvoru i pravcu snabdijevanja, naglašeno je da postojeći gasovod, koji je izgrađen 1979. godine, karakterizira zastarjelost te velika opterećenost tokom zimskih perioda kada je potrošnja gasa najveća.

Stoga je izgradnja nove gasne interkonekcije prepoznata kao projekt od najvećeg prioriteta za Federaciju BiH i on je uvršten u sve ključne strateške, planske i razvojne dokumente donesene na nivou Federacije BiH i BiH, uključujući i Okvirnu energetsku strategiju BiH do 2035. godine, Okvirnu energetsku strategiju Federacije BiH do 2035. godine, te Program javnih investicija FBiH 2020.-2022.

Realizacija projekta Južna interkonekcija označena je kao ključna za održavanje sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom na području cijele Federacije BiH kao i za diversifikaciju izvora i pravaca snabdijevanja prirodnim gasom, zbog čega je ovaj projekt jedan je od najvažnijih strateških infrastrukturnih projekata u oblasti energetike u FBiH.

Zbog svega bilo je potrebno pristupiti izradi posebnog zakona koji bi uredio pitanje izgradnje Južne interkonekcije kroz propisivanje posebnih upravnih postupaka za izdavanje dozvola sa skraćenim rokovima čime bi se osigurala efikasna realizacija ovog strateškog projekta. Ovu potrebu prepoznala su oba doma Parlamenta FBiH koji su zaključcima zadužili Vladu Federacije BiH da izradi i u zakonodavnu proceduru uputi tekst ovog zakona.

BRZA CESTA LAŠVA – NEVIĆ POLJE: SUGLASNOST ZA POTPIS UGOVORA ZA DIONICU KROZ VITEZ

Usvojivši informaciju o provedbi projekta izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje, Vlada Federacije BiH je Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo dala suglasnost za donošenje Odluke o dodijeli ugovora najpovoljnijim ponuđačima za izvođenje radova i nadzora za dionicu koja prolazi kroz Vitez.

Javna poduzeća Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo Vlada je zadužila da intenziviraju aktivnosti s ciljem početka izvođenja radova na projektu izgradnje ove brze ceste.

U informaciji je istaknuto da je okončan i revidiran glavni projekt cijele dionice, uključujući istražne radove, studijsku dokumentaciju i elaborate eksproprijacije. Pribavljena je okolišna dozvola, a Federalno ministarstvo prostornog uređenja je izdalo i urbanističku suglasnost za dionicu brze ceste Lašva – Nević Polje. Procijenjena vrijednost projekta je 217 miliona eura.

Ceste FBiH su provele postupak javne nabavke radova za LOT5 – prolaz kroz Vitez i odabrale najpovoljniju ponuda domaćeg ponuđača u iznosu od 32.251.050 KM s PDV-om i za usluge nadzora radova u iznosu od 993.230,55 KM sa PDV-om.

Pošto je projekt izgradnje brze ceste Lašva – Nević Polje jedan od prioritetnih u Federaciji BiH, Ceste Federacije BiH su se 8.10.2020. godine obratile Federalnom ministarstvu prometa zahtjevom da Vlada Federacije BiH da suglasnost za potpisivanje ugovora za radove i nadzor s najpovoljnijim ponuđačima.

PREVENTIVNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA TRASAMA AUTOCESTA I BRZIH CESTA

Federalna vlada je dala suglasnost na sklopljeni Okvirni sporazum o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta na trasi autoceste na Koridoru Vc, autocesta koje se ne nalaze na trasi Koridora Vc i brzih cesta i za provedbu ovog zaključka zadužila Federalno ministarstvo kulture i sporta, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i Federalno ministarstvo financija.

Podsjetimo, Vlada FBiH je na 227. sjednici održanoj 25.6.2020. godine donijela Odluku kojim je obvezala Autoceste FBiH da, u suradnji s Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, organiziraju preventivna arheološka istraživanja i zaštitu lokaliteta i spomenika kulture na trasama ovih prometnica na teritoriju Federacije BiH. Za izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja i zaštitu lokaliteta i spomenika kulture na ovim trasama angažiran je Zavod za zaštitu spomenika, kao federalna upravna organizaciju u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Nakon stupanja na snagu Okvirnog sporazuma, sukladno stupnju spremnosti projekata za arheološka istraživanja na pojedinačnim dionicama će biti potpisani pojedinačni ugovori.

ZA MOSTAR IZDVOJENO 500.000 KM

Vlada Federacije BiH odobrila je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izdvajanje 500.000 KM za finansijsku pomoć Mostaru u realizaciji Ugovora o izgradnji glavnih obalnih kolektora u ovom gradu u okviru WATSAN FBiH projekta.

Podsjetimo, Federalna vlada je na 238. sjednici održanoj 1.10.2020. godine zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi Prijedlog odluke o izdvajanju ovih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2020. godinu.

OSIGURATI FINANCIJSKU POMOĆ MEĐUNARODNOM AERODROMU SARAJEVO

Federalna vlada je usvojila informaciju i podržala inicijativu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za pomoć JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo u poslovanju i očuvanju radnih mjesta.

Federalna ministarstvo prometa i komunikacija, te finansija zadužena su da poduzmu sve potrebne aktivnosti s ciljem realizacije ovog zaključka, a Federalno ministarstvo financija i da u što kraćem roku pripremi Rebalans budžeta FBiH koji će to omogućiti.

Otkazivanje letova i prizemljenja aviona uzrokovanih pandemijom koronavirusa pogodilo je cjelokupan aerodromski sistem.

U maju 2020. godine je zabilježeno smanjenje broja avio operacija za 81 posto, a ukupni prihodi su manji za 93 posto u odnosu na maj 2019. godine. Sve navedeno bi do kraja 2020. godine za posljedicu moglo imati smanjenje broja putnika za oko 65 posto i prihoda od poslovanja za 67 posto u odnosu na 2019. godinu.

Ukupno smanjenje prihoda od 1.1. do 31.5.2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosi oko 9,5 miliona KM, a 31.5.2020. godine zabilježen je gubitak od pet miliona KM. U istom periodu prethodne ostvarena je dobit koja je nakon oporezivanja iznosila 2,6 miliona KM. Prema svim relevantnim pokazateljima, projekcija gubitka za 31.12.2020. godine iznosi oko 13,3 miliona KM.

Procjene su da će povratak na prošlogodišnje rezultate trajati najmanje dvije do tri godine.

Zbog svega ovoga se Međunarodni aerodrom Sarajevo, putem Federalnoga ministarstva prometa i komunikacija, obratio Vladi FBiH molbom za izravnu i bespovratnu financijsku pomoć.

Vlada je danas, također na inicijativu ovog aerodroma, odlučila da važeća Odluka o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unaprjeđenje avioprometa u Federaciji BiH neće biti primjenjivana do 31.12.2021. godine. Razlog za ovo su problemi nastali pandemijom i drastično smanjenje broja putnika.

IZJAŠNJENJE O INICIJATIVI

Federalna vlada je danas ocijenila da ne postoji potreba za autentičnim tumačenjem Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, što je inicijativom tražio ministar unutrašnjih poslova Unsko­sanskog kantona Nermin Kljajić. Naime, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Što se tiče posebnog staža, u Zakonu je jasno propisan krug osoba kojima će poseban staž biti uračunat u penzijski staž, i to samo uz saglasnost osobe na koju se taj staž odnosi.

INOVIRATI ZAKON O ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom o realizaciji zaključka od 19.10.2017. godine i poduzetim aktivnostima s ciljem izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

Vlada je danas potvrdila opredjeljenje o potrebi izmjena i dopuna ovog zakona čime bi bilo omogućeno da imovina i novčana sredstva oduzeta po osnovu pravosnažnih presuda proisteklih u obavljanju poslova iz nadležnosti Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom budu uplaćivana, odnosno dodjeljivana u humanitarne svrhe i rad Agencije. To bi stvorilo i pretpostavke za efikasniji sistem postupanja sa oduzetom imovinom i očuvanjem njene vrijednosti, te omogućilo Federalnoj agenciji upravljanje trajno oduzetim predmetima iz krivičnih djela i predmetima i imovinskom koristi pribavljenim izvršenjem prekršaja, a koji su trajno oduzeti u sudskim postupcima.

Danas je Federalna agencija zadužena da, u skladu s nadležnostima, formira radnu grupu za izradu izmjena i dopuna, te da Vladi dostavi Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

SAGLASNOSTI ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

Federalna vlada je Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo dala prethodne saglasnosti za zaključivanje sporazuma o upravljanju izolatorijem za pacijente zaražene koronavirusom u ovom kantonu, u objektu bivšeg Armijskog medicinskog centra, s Javnom ustanovom Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, te za uklanjanje cisterne koja se nalazi u ovom objektu, a sredstva ostvarena njenom prodajom bit će se uplaćena u korist Budžeta FBiH.

Da podsjetimo, Vlada FBiH je 6.4.2020. godine Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo didijelila na korištenje objekat bivšeg Armijskog medicinskog centra u Sarajevu. Na osnovu te odluke, 13.4.2020. zaključen je ugovor o regulisanju obaveza plaćanja naknade za komunalne usluge i održavanje ovog objekta.

Uklanjanje cisterne, što je tražio Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, nužno je radi nastavka naredne faze građevinskih radova na uspostavi izolatorija.

USVOJEN STRATEŠKI PLAN KOMUNIKACIJA VLADE FBiH

Na današnjoj sjednici je usvojen Strateški plan komunikacije Vlade Federacije BiH za period 2020. – 2022. godina. Sve federalne organe i službe navedene u ovom dokumentu Vlada FBiH je zadužila na provedbu zadataka za koje su označeni kao nosioci.

Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću zadužen je da, u saradnji s resornim federalnim organima uprave i stručnim službama, te partnerskim organizacijama, pripremi i Vladi dostavi prijedlog optimalnog finansijskog i tehničkog rješenja za uspostavljanje novih komunikacijskih kanala.

Strateški plan komunikacije Vlade FBiH baziran je na smjernicama utvrđenim na osnovu prethodno provedene analize postojećeg stanja u oblasti komuniciranja, odnosa s javnošću, programskog djelovanja, kanala komunikacije te opredjeljenja Vlade da unaprijedi proces komuniciranja s javnošću, koji je prilagođen informaciono-komunikacijskim zahtjevima, te inovira kanale komunikacije. Sve planirane aktivnosti imaju za cilj uspostavljanje komunikacije kao dvosmjernog procesa s javnošću, te ostvarivanje većeg stepena transparentnosti u radu.

Ured za odnose s javnošću će, u skladu sa Strateškim planom komunikacije, pripremi Godišnji plan komunikacije Vlade FBiH za 2021. godinu, sa akcionim planom realizacije, te pripremiti Prijedlog odluke o web stranici Vlade FBiH i drugim komunikacijskim kanalima na društvenim mrežama.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o sazvanju 65. skupštine dioničara JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo za 30.10.2020. godine. Za dnevni red je, između ostalog, predložila i razrješenje članova dosadašnjeg Nadzornog odbora uime državnog kapitala, a zbog isteka mandata na koji su imenovani. Za dnevni red ove skupštine predloženo je i imenovanje novih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala.

Općini Travnik je data saglasnost da Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona ustupi na korištenje objekat na lokaciji kasarne „Slimena“.

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je zadužena da s Tehničko-remontnim zavodom Hadžići d.d. Hadžići zaključi Ugovor o zakupu zatvorenog prostora u krugu ovog zavoda površine 200 m2, po cijeni od 4,68 KM/m2 sa uračunatim PDV-om, u periodu od 1.11.2020. do 31.12.2021. godine. Sredstva za realizaciju zakupa bit će obezbijeđena u Budžetu FBiH, na poziciji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Prihvaćen je 28. tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH za period 1.7.2020. – 30.9.2020. godine. Zaključno sa ovim izvještajnim periodom, podaci o nekretninama su aktivnostima Projekta usuglašeni za 248 katastarskih općina, što je pet više u odnosu na Projektom registracije nekretnina predviđenih 243 katastarske općine.

BH Telecom Sarajevo i JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar dostavili su izvještaje o radu njihovih nadzornih odbora za period 1.6.-31.8.2020., odnosno 1.7. – 30.9. 2020. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama javnih preduzeća i privrednih društava Vlada FBiH danas je opunomoćila Amadea Mandića (Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo), Adnana Frljka (Zrak d.d. Sarajevo), Kenana Osmanagića (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar) i Zlatana Bilanovića (Binas d.d. Bugojno).

Federalna vlada danas je dala saglasnost na rješenje koje je 13.10.2020. godine donio federalni ministar rada i socijalne politike o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški.

Danas su donesene odluke o raspisivanju javnog konkursa i o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva KTK Visoko d.d. Visoko, uime državnog kapitala. Utvrđen je i tekst ovog javnog konkursa.

Nadzornom odboru privrednog društva Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići date su prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje Muhidina Dautovića za vršioca dužnosti izvršnog tehničkog direktora i Halida Škrijelja za vršioca dužnosti izvršnog direktora zajedničkih službi, odnosno za članove Uprave ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže na dvanaest mjeseci.

Zbog isteka mandata, danas je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru Pretisa d.d. Vogošća za razrješenje dužnosti direktora ovog privrednog društva. Prethodna saglasnost data je i za imenovanje Sakiba Mustafagića za izvršnog direktora za tehniku, na period od četiri godine.

Danas su date prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, te za za imenovanje Dobroslava Galića (predsjednik), Bilala Tulumovića, Ante Vrdoljaka, Ibrahima Badžaka i Zlatana Lovrića (članovi) za vršioce dužnosti članova ovog nadzornog odbora, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Federalna vlada dala je prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Anela Kljake (predsjednik), Sulejmana Bećirevića, Daliborke Marić, Željka Petrovića i Mustafe Abdulahovića (članovi) za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Danas je Vlada ponišila ranije raspisani, te donijela Odluku o raspisivanju novog javnog konkursa i utvrdila nove kriterije za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH.

Federalna vlada dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH o imenovanju Fuada Ćibukčića za direktora ovog fonda.

Nadzornom odboru BH­Gasa d.o.o. Sarajevo date su prethodne saglasnosti imenovanje Jasmina Salkića za vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća, kao i za imenovanje Rijada Mutapčića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa, u oba slučaja do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Biznis.ba