Vlada FBiH: Oslobađanje Željeznica FBiH plaćanja putarine na dizel goriva

Vlada Federacije BiH utvrdila je prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2023. godini u količini od 2.868.000 litara.

Razlog za donošenje ove odluke je zahtjev JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo od 13.7.2022. godine, po kojem planske potrebe za dizel gorivom koje će se koristiti u 2023. godini iznose 2.868.000 litara i koje su ostale u približno istom nivou kao i u 2022. godini.

JP Željeznice Federacije BiH ovim se putem zakonski oslobađaju od plaćanja putarine, čime će biti smanjeni troškovi poslovanja ovog privrednog subjekta od strateškog značaja za Federaciju BiH.

Inače, ukupani finansijski efekt oslobađanja od plaćanja putarine iznosio bi 1.147.200 KM.

Odluke, zaključci i izvještaji

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o efektima primjene Odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom od 7.1.2022. godine.

Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH, koji je sačinilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o prestanku važenja ranije donesene odluke kojom je Općini Vogošća data saglasnost za ustupanje na privremeno korištenje dijela zemljišta za potrebe Udruženja Klub malog nogometa Vogošća u bivšoj kasarni „Enver Šehović“ u Semizovcu. Ujedno, donesena je Odluka da ovoj sarajevskoj općini, na korištenje bude ustupljen objekat u ovoj kasarni za potrebe OPZ „Vogomilk“ Vogošća.

Vladi Unsko-sanskog kantona data je saglasnost za izvođenje radova na renoviranju i adaptaciji dijela objekta „Doma pilota“ u Bihaću.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o dodijeljenoj finansijskoj pomoći u ukupnom iznosu od 30.000.000 KM, utvrđenoj u Budžetu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a namijenjenoj za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iz sektora industrije, sa analizom pravdanja sredstava i učinka. Ova pomoć odnosi se na 241 privredno društvo sa ukupno 13.539 zaposlenih.

Danas je usvojen Kvartalni izvještaj o napretku Hitnog projekta za COVID-19 za FBiH za period april – juni 2022. godine. Također, Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za period januar – august 2022. godine.

Vlada je potvrdila da je JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za period od 1.4. do 30.6.2022. godine.

Danas je prihvaćen plan i program JP Ceste Federacije BiH za obavljanje poslova službe „Pomoć-informacije” (SPI) na javnim cestama u FBiH za 2022. godinu. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Ceste FBiH da prate vršenje poslova ove službe.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je, dopunom postojećeg Rješenja, za člana Koordinacionog tijela za TEN-T mrežu iz FBiH imenovala Renata Škrobu.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada je opunomoćila Ernesta Đonku (JP BH pošta d.o.o. Sarajevo), Jadranka Puljića (JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar) i Ernu Buzaljko (Konfekcija Borac d.d. Travnik), saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Biznis.ba / FENA