Srednjoročni program održavanja i obnove cestovne infrastrukture

Na sjednici u Mostaru Vlada FBiH usvojila je i Parlamentu FBiH na razmatranje i davanje suglasnosti uputila Srednjoročni program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta za razdoblje 2020. – 2023. godina.

Donošenjem Transportne strategije Federacije BiH za razdoblje 2016. – 2030. stvoreni su preduvjeti za izradu Srednjoročnog programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove za autoceste, brze ceste i magistralne ceste za razdoblje 2020.-2023. godinu.

Tim dokumentom obuhvaćeni su četverogodišnji programi zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove koje su, o okvirima svojih nadležnosti, pripremili JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo svatko iz svoje nadležnosti.

Procedura je takva da Vlada Federacije BiH zaključkom usvaja Srednjoročni program, a Parlamentu FBiH dostavlja tekst Prijedloga odluke o davanju suglasnosti, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Zaduženja Agenciji za državnu službu FBiH

Usvojivši informaciju o pojedinim odredbama Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika i projektu “Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini”, Federalna vlada je zadužila Agenciju za državnu službu FBiH da u roku od sedam dana pripremi prijedlog Memoranduma o razumijevanju između Vlade Federacije BiH i Britanskog savjeta za početak provedbe ovog projekta.

Agencija će u roku od 60 dana pripremiti Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH.

Usvojen Akcijski plan za reformu javne uprave u BiH

Vlada FBiH usvojila je Akcijski plan za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde – Zavod za javnu upravu da nastavi aktivnosti s kantonima na harmoniziranju zakonodavstva u oblasti državne službe, kako bi u dogovoru s predstavnicima kantonalnih vlada došli do najboljih zakonskih rješenja.

Zadužena je Agencija za državnu službu FBiH da pripremi i Vladi Federacije BiH dostavi na suglasnost Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji kojim će biti uspostavljene organizacione jedinice Agencije u svim kantonima u Federaciji BiH, navodi se u priopćenju.

( FENA)