VMBiH: BiH u sporazumu o smanjenju cijene roaminga u regionu

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o učešću Bosne i Hercegovine u Regionalnom sporazumu o smanjenju cijene roaminga za zemlje Zapadnog Balkana.

Zaključeno je da će BiH potpisati ovaj sporazum početkom aprila na  Digitalnom samitu u Beogradu. Bosna i Hercegovina će zatražiti da se početak njegove primjene prolongira do 31. 12. 2019. godine.

Dugoročno gledano, ovaj sporazum će omogućiti jačanje telekomunikacijskog tržišta u BiH, zaštitu potrošača, bolju konkurentnost i transparentnost elektronskih komunikacija, nastavak unapređenja i saradnje u vezi s daljnjim snižavanjem cijena usluga roaminga u regionu, na osnovu jednakosti i uzajamne dobrobiti, povećanje tržišnog takmičenja i smanjenje cijena roaminga za korisnike.

BiH I MAKEDONIJA JAČAJU EKONOMSKU SARADNJU 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije, kojim se jačaju bilateralne veze.

Zaključivanjem sporazuma dvije države žele ojačati ekonomske veze te stvoriti mogućnosti za bolju saradnju privrednih subjekata i zajednički pristup trećim tržištima. Intenziviranje ekonomske saradnje bi u konačnici trebalo doprinijeti rastu nacionalnih ekonomija i povećanju robne razmjene dviju država. Za ostvarivanje ovih ciljeva definirane su različite aktivnosti, usmjerene, između ostalog, na jačanje saradnje vladinih i nevladinih institucija te kontakata između privrednika i njihovog učešća na međunarodnim izložbama i sajmovima, osnivanje zajedničkih ulaganja, intenziviranje saradnje na međunarodnom nivou u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa.

Prijedlog sporazuma sa izvještajem o pregovorima bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

ZAŠTITITI IMOVINU IZ BiH U  HRVATSKOJ U SKLADU SA SPORAZUMOM O SUKCESIJI 

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju o poduzetim aktivnostima na zaštiti i povratu imovine građana i drugih pravnih lica iz Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, koju će Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH dostaviti Predsjedništvu BiH na daljnje postupanje.

Osim izvještaja šefa Pregovaračkog tima BiH u Stalnoj zajedničkoj komisiji viših predstavnika država nasljednica bivše SFRJ, ova informacija uključuje i izvještaje Ministarstva pravde i Pravobranilaštva BiH.

USKLAĐIVANJE SA PROPISIMA EU 

Vijeće ministara BiH donijelo je Pravilnik o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija, sa oznakom EI, kojom se potvrđuje usklađenost sa legislativom EU u ovoj oblasti.

Ovim pravilnikom definiraju se pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje raznih oblika transmisivnih spongiformnih encefalopatija kod životinja.

Na ovaj način uređuje se, između ostalog, sistem praćenja bolesti kod goveda, ovaca i koza, način postupanja sa određenim specifičnim rizičnim materijalom, kontrola i iskorjenjivanje bolesti, hranjenje životinja, stavljanje na tržište i izvoz goveda i proizvoda porijeklom od goveda, ovaca i koza, uzorkovanje i metode laboratorijskih analiza.

BOLJI STATISTIČKI PODACI O SIROMAŠTVU I SOCIJALNOJ ISKLJUČENOSTI U BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog TFSCB sporazuma o grantu br. TF0A5397 (projekt EU – SILC ankete za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan više od 246 hiljada američkih dolara.

Praktično se daje podrška Agenciji za statistiku BiH i entitetskim statističkim zavodima za provođenje ankete radi povećanja relevantnosti i pravovremenosti statističkih podataka o siromaštvu i socijalnoj isključenosti, kao i interakcije između statističkih procedura i korisnika statistike u ovim oblastima.

Prijedlog sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

ODREĐENA TROMEĐA IZMEĐU BiH, CRNE GORE I SRBIJE   

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore. Tromeđa je zajednička tačka granica katastarskih općina: Sočice (Republika Srbija), Poblaće (Crna Gora) i Đakovići /Zaborak/ (Bosna i Hercegovina), koja se nalazi u mjestu Zelena Glava, gdje će biti postavljena odgovarajuća tromeđna granična oznaka.

Tromeđa je određena na osnovu dokumentacije o bivšim međurepubličkim granicama, kojom raspolažu potpisnice ovog protokola.
Ministarstvo civilnih poslova dostavit će Prijedlog protokola sa izvještajem o okončanom postupku pregovora Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

IZMIJENJENA ODLUKA O ZASTUPNIKU VMBiH PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o zastupniku / agentu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika / agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava.

U cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i Odlukom o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijima za opis poslova radnih mjesta u institucijama BiH za zastupnika mogu biti imenovane osobe koje imaju završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit, iskustvo u zastupanju pred sudovima u BiH ili drugim pravosudnim organima u trajanju od najmanje pet godina, iskustvo u zaštiti ljudskih prava i sloboda, te aktivno znanje engleskog ili francuskog jezika.

Za vršioce dužnosti zastupnika / agenta imenovane su Monika Mijić, Belma Skalonjić i Vanja Bjelica – Prutina do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice raspisat će javni konkurs za izbor  zastupnika / agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava.

ODOBRENA KUPOVINA OBJEKTA ZA SMJEŠTAJ UREDA ZA REVIZIJU U SARAJEVU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija BiH, donijelo je Odluku o odobravanju kupovine / nabavke objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Ovom odlukom odobrava se kupovina / nabavka objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, minimalne površine do 1.200 m² i nabavne vrijednosti do 5.000.000,00 KM.

U okviru Odluke imenovana je Komisija za provedbu postupka kupovine / nabavke objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija BiH u Sarajevu.

ZAŠTITA DOMAĆE PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nastavit će  aktivnosti na unapređenju mjera vanjskotrgovinske politike i zaštite domaće proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Navodi se ovo u Informaciji o preduzetim mjerama za poboljšanje uvjeta vanjskotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je, zajedno sa nadležnim entitetskim institucijama, Uredom za veterinarstvo, Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja te u saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane, radilo na poboljšanju uvjeta izvoza poljoprivrednih proizvoda biljnog i životinjskog porijekla na tržište EU i tržišta trećih zemalja, prije svega Ruske Federacije i Republike Turske.

O tome govori i činjenica u vezi s dolaskom međunarodnih inspektorskih timova radi osiguranja izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda i pilećeg mesa te posebno izvoza mesa u Tursku i izvoza voća i povrća u Rusku Federaciju.

NASTAVAK 167.  SJEDNICE  U PONEDJELJAK 

Sjednica će biti nastavljena u ponedjeljak, 4. marta 2019. godine, kada je planirano razmatranje Informacije o migrantskoj situaciji u BiH i Programa rada Vijeća ministara BiH za 2019. godinu.

U nastavku će, između ostalog, biti razmatrani i prijedlozi dviju odluka koje se odnose na početak rada „državnog zatvora“ te prestanak rada Jedinice za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine i njegovog Upravnog i Nadzornog odbora.

Biznis.ba