Građani u FBiH i RS-u u 2018. godini naplatili više od 17 miliona KM od povrata poreza

Porezna uprava Federacije BiH u 2018. godini zaprimila je ukupno 99.357 godišnjih prijava poreza na dohodak. Građanima je dostavljeno 15.791 rješenje o povratu poreza na dohodak s ukupnim iznosom od 3.320.097 KM za povrat poreza na dohodak.

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, 71.146 poreskih obveznika u RS-u je u 2018. godini koristilo poresku karticu.

“Povrat poreza je deset posto od ukupne poreske osnovice i on iznosi 13,7 miliona KM, što predstavlja novac koji je vraćen poreskim obveznicima na osnovu toga što ispunjavaju uslove za izdavanje poreske kartice po nekom od osnova”, kazali su nam iz Poreske uprave RS-a.

Inače, podaci Poreske uprave RS pokazuju da je najveći iznos povrata poreza ostvaren za kategoriju izdržavanih članova porodice, i to ukupno 12,9 miliona KM. Po osnovu stambenog kredita, poreskim obveznicima u RS-u vraćeno je 767.000 KM, po osnovu uplate doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje vraćeno je 18.500 KM, dok su poreskim obveznicima vraćene 22.500 KM po osnovu uplata premija životnog osiguranja.

Pravo na povrat poreza na dohodak propisano je Zakonom o porezu na dohodak FBiH te istim zakonom u RS-u koji su u primjeni već desetak godina.

S obzirom na to da građani BiH nerijetko zanemare svoje pravo na povrat poreza na dohodak i obavezu podnošenja prijave poreza na dohodak, Porezna uprava Federacije BiH je u prethodnom periodu više puta informisala javnost.

“Pravo na povrat poreza na dohodak mogu ostvariti porezni obveznici, to jest građani koji podnesu godišnju prijavu poreza na dohodak s priloženom dokumentacijom kojom dokazuju da imaju pravo na povrat poreza na dohodak. Rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak za 2018. godinu je 31. mart ove godine. S obzirom na to da je 31. mart 2019. godine nedelja, to jest neradni dan, krajnji rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak za 2018. godinu je 1. april 2019. godine”, pojašnjavaju iz Porezne uprave Federacije BiH.

Poreski obveznici u RS-u kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na 2018. godinu, mogli su najkasnije do 31. decembra 2018. godine podnijeti Zahtjev za izdavanje poreske kartice.

Poreskim obveznicima koji nakon 31. decembra 2018. godine podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2019. godinu, poreska kartica se izdaje za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva.

“Naglašavamo da poreski obveznici koji su u toku 2018. godine ostvarivali pravo na povrat poreza, samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2019. godinu”, dodaju iz Poreske uprave RS-a.

Ko može ostvariti pravo na povrat poreza?

Ukoliko je porezni obveznik u toku jednog poreznog perioda na ime akontacije poreza na dohodak uplatio iznos koji je veći od iznosa godišnjeg poreza iskazanog u poreznoj prijavi, višak uplaćenog iznosa Porezna uprava usmjerit će za plaćanje dospjelih poreza po drugim osnovama.

Dakle, ukoliko je iznos konačne porezne obaveze po godišnjoj prijavi poreza na dohodak manji od iznosa uplaćenih akontacija poreza u toku poreznog perioda, porezni obveznik može ostvariti pravo na povrat viška uplaćenog poreza na dohodak.

Porezni obveznici mogu podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak i po osnovu neiskorištenih osnovnih ličnih odbitaka u toku poreznog perioda te korištenja dodatnih ličnih odbitaka po godišnjoj poreznoj prijavi i to po osnovu troškova liječenja, nabavki lijekova na recept i ortopedskih pomagala te plaćene kamate na kredit kojim se prvi put rješava stambeno pitanje.

Podsjećamo, za nepodnošenje godišnje prijave poreza na dohodak u propisanom roku za fizičku osobu propisana je novčana kazna u iznosu od 2.000 do 20.000 KM.

Biznis.ba / Klix