Nastavak Kongresa 20. juna: Partneri odbijaju saradnju s nelegalnim vodstvom SSSBIH

Nastavak 14. Kongresa Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH biće održan 20. juna, saopštio je predsjednik Radnog predsjedništva Samir Kurtović, koji je i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika FBiH.

On je uputio dopis delegatima 14. Kongresa SSS BiH, u kojem ih je informisao o dešavanjima nakon prekida 14. Kongresa 22. februara.

“Kao predsjednik Radnog predsjedništva 14. Kongresa SSS BiH i neko ko je odgovoran za nastavak i okončanje Kongresa, kao najvišeg organa SSS BiH, dobio sam inicijative od 15 granskih sindikata za održavanje sjednice Glavog odbora u starom sazivu, sa predsjednicima granskih sindikata. Na osnovu pisanih zahtjeva granskih sindikata, a radi sazivanja navedene sjednice i okončanja prekinutog Kongresa, uputio sam četiri akta SSS BiH, i to: 1. Akt broj: 01-IV-153/18 od 27.2.2018.godine 2. Akt broj: 01-IV-193/18 od 13.3.2018.godine 3. Akt broj: 01-IV-308/18 od 17.4.2018.godine 4. Akt od 23.5.2018. godine”, naveo je Kurtović na početku pisma.

Nadalje je istakao kako, uprkos svim zahtjevima za sazivanje, Savez sindikata, odnosno bivši predsjednik SSS BiH, nije našao za shodno da za četiri mjeseca sazove sjednicu, na kojoj bi se donijela odluka o mjestu i datumu nastavka Kongresa.

Kurtović je podsjetio da je u proteklom periodu održano više radno-konsultativnih sastanaka predsjednika granskih sindikata, koji su iskazali interes za nastavak Kongresa.

“Dana 06.06.2018. godine, na inicijativu predsjednika Radnog predsjedništva, odražan je sastanak, kojem su se odazvali predsjednici 15 granskih sindikata, a koji su u ranijem periodu pismeno dostavili zahtjeve za nastavak prekinutog Kongresa, te je tom prilikom jednoglasno donesen zakijučak da se nastavak Kongresa zakaže za 20.06.2018. godine”, naveo je Kurtović.

Istog dana, Ismet Bajramović je organizovao sastanak na kojem je prisustvovalo 6 predstavnika granskih sindikata.

“Na navedeni sastanak Bajramović nije pozvao nikoga od 15 predsjednika granskih sindikata, iako su pojedini predsjednici od pomenutih 15 granskih sindikata iskazali volju da se održi zajednički sastanak u cilju jačanja jedinstva Saveza i iznalaženja najboljih rješenja za novonastalu situaciju, isti je odbio prijedlog za održavanje zajedničkog sastanka”, kazao je Kurtović.

Uvažavajući činjenicu da su mandati organima i tijelima, kao i predsjedniku SSS BiH, istekli u februaru 2018. godine, a shodno odredbama člana 50 Statuta SSS BiH, konstatovao je da je SSS BiH, a samim tim i radnici koje isti predstavlja i zastupa, doveden u vrlo nepovoljen i nezavidan položaj, jer socijalni partneri (Udruženje poslodavaca, Vlada FBiH, vlade kantona) odbijaju saradnju sa Savezom do izbora legitimnih organa i predsjednika SSS BiH.

“Sa žaljenjem moram konstatovati da je prestalo važenje opšte kolekrivnog ugovora, da se ne održavaju sjednice ESV za teritoriju FBiH, kao i da se pojedini zakoni predlažu bez učešća sindikata, a isti su od izuzetnog značaja za sindikalno članstvo”, poručio je Kurtović.

S obzirom na to da je Kongres najviši organ u SSS BiH, te da mandati delegata traju četiri godine, on je pozvao delegate da se u skladu sa članovima 30, 31 i 51 Statuta SSS BiH odazovu pozivu i obavezno prisustvuju nastavku 14. Kongresa.

Nastavak 14. Kongresa zakazan je za 20. juni u zgradi Doma sindikata, s početkom u 11.00 sati, a u cilju očuvanja jedinstva Saveza i okončanja prekinutog Kongresa.

Biznis.ba