Službi za zapošljavanje KS oko 50 miliona KM za aktivnu politiku zapošljavanja

Skupština Kantona Sarajevo dala je saglasnost na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje KS“ za 2019. godinu.

Za aktivnu politiku zapošljavanja na raspolaganju je gotovo 50 miliona KM, a na posao u KS čekaju 61.193 nezaposlene osobe.

Vršilac dužnosti direktora te Službe Muhamed Bekto je najavio da će nastaviti sa aktivnostima koje se odnose na praćenje efekata mjera aktivne politike zapošljavanja.

Naglasio je da će biti nastavljene aktivnosti koje se odnose i na osiguranju odgovarajuće materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Istakao je da je cilj programima aktivne politike zapošljavanja utjecati na poboljšanje kvaliteta i povećanje konkurentnosti nezaposlenih osoba na tržištu rada, potaknuti potražnju, te steći povjerenje i nadograditi saradnju sa partnerima na tržištu rada.

Sve navedene aktivnosti pratit će stvaranje prostornih i tehničkih uslova u JU „Služba za zapošljavanje KS“.

U finansijskom planu JU„Služba za zapošljavanje KS“ za 2019. godinu planirana su ukupna raspoloživa flnansijska sredstva za izvršavanje zadataka predviđenih Programom rada za 2019.godinu u iznosu od 49.680.000 KM i shodno tome planirani izdaci i rashodi su u istom iznosu, a sastoje se od poreznih i neporeznih prihoda, tekućih transfera, kapitalnih primitaka i prenesenih sredstava iz prethodne godine.

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je i izmjene i dopune Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama KS”.

Također je data saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, verifikovana je i Odluka o spajanju javnih ustanova kulture u JU “Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo”, a izmijenjena je i Odluka o usklađivanju statusa KJKP za transport i distribuciju gasa “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH.

Skupština je dala saglasnost i na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina – etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 3,izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina, a data je i saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina.

Biznis.ba / FENA