Vlada FBiH donijela odluku o naknadi za podsticanje proizvodnje struje iz OIEiEK

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici, održanoj u Sarajevu, povodom razmatranja Plana rada Operatera za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u 2019. godini, zadužila Finansijsku policiju da, u skladu s članom 7. Zakona o finansijskoj policiji, izvrši pregled rada ovog operatora i o tome joj dostavi izvještaj do 1. aprila 2019. godine.

Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH Vlada je preporučila da nastavi aktivnosti na reviziji poslovanja Operatora za OIEiEK, a Uprava i Upravni odbor zadužila da ova revizija bude okončana.

Zaduženi su Upravni odbor OIEiEK i FERK da se očituju o radu i danas dostavljenim dokumentima OIEiEK i očitovanje, također do 1. aprila 2019. godine, dostave Vladi Federacije BiH.

Vlada je danas upoznata sa izvještajima o radu Operatora za OIEiEK, finansijskim i revizorskim izvještajima za 2016. i 2017. godinu. Operator je zadužen da redovno, a najmanje jednom u 12 mjeseci, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, o svom radu i poslovanju izvještava Vladu FBiH, a ovo ministarstvo je dužno pratiti rad i poslovanje Operatora i, u istom roku, o tome informisati Federalnu vladu.

Danas je, također, donesena Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za posticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu, koja će iznositi 0,002555 KM/kWh.

Prikupljene naknade po ovom osnovu neće moći biti raspodijeljene, zaključila je Federalna vlada, dok ne bude usvojen Plan rada Operatora za OIEiEK za 2019. godinu, a što bi trebalo uslijediti nakon 1. aprila ove godine.

Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koja predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH i ona se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

U skladu s Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice, Ministarski savjet Energetske zajednice je 18. oktobra 2012. godine usvojio Odluku o implementaciji Direktive 2009/28 o promociji proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, kojom je za Bosnu i Hercegovinu utvrđen obavezujući cilj od 40 posto udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji električne energije do 2020. godine. Za Federaciju BiH udio energije iz ovih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije je u 2009. godini iznosio 36 posto, a ciljani udio energije iz obnovljivih izvora u 2020. godini treba da bude 41 posto.

Kako bi bile ispunjene preuzete obaveze, donesen je Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije kojim je uspostaviljen Operator za OIEiEK, s ciljem stvaranja institucionalne strukture za operacionalizaciju sistema podsticaja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Također je, 2014. godine donesen, a 2018. godine ažuriran Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u FBiH (APOEF), koji određuje politiku, planove i indikativne ciljeve Federacije BiH o udjelu energije iz OIE u ukupnoj finalnoj potrošnji električne, te energije za grijanje i/ili hlađenje i za transport, uvažavajući efekte regulatornih mjera koje se odnose na unaprjeđenje energetske efikasnosti i uštede energije kod krajnjih kupaca.

Zbog činjenice da je povećanje udjela u ukupnoj potrošnji energije iz OIE obaveza i da je proizvodnja ove energije još relativno skupa i traži posebne podsticaje, kao i zahtjeva investitora za solarnom energijom, koja je praktično neiscrpan i ekološki najprihvatljiviji izvor, povećavane su naknade za krajnje kupce električne energije.

Ova naknada mijenjala se od početka primjene Akcionog plana do danas, što je zavisilo od godišnje dodijeljenih dinamičkih kvota za pojedine obnovljive izvore.

Naknada za podsticanje u 2014., 2015. i 2016. godine bila je definirana Uredbom i na naponskom nivou 0,4 kV je iznosila 0,001 KM/kWh. U 2017. godini naknada je iznosila 0,001976 KM/kWh a u 2018. godini 0,002128 KM/kWh, što je utvrđeno donošenjem Odluke o utvrđivanju jediničnih iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK.

Radi poređenja, jedinična naknada u Republici Srpskoj iznosi 0,0075 KM/kWh, u Republici Hrvatskoj 0,035 KM/kWh i u Republici Crnoj Gori 0,0090166 KM/kWh, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba / FENA