Vlada FBiH: Produžen rok za verifikaciju stare devizne štednje

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je danas na sjednici, nakon diskusije, informaciju o izvještajima o finansijskoj reviziji federalnih ministarstava u vezi sa implementacijom Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19, a s osvrtom na nedavne izvještaje Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Izvještaji za četiri federalna ministarstva (poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, okoliša i turizma, prometa i komunikacija, te energije, rudarstva i industrije) sadrže isticanje pitanja u vezi s Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Ured za reviziju institucija u FBiH pri tome ističe pitanja vezana za kriterije Uredbe, što je u suprotnosti sa nizom principa iz ISSAI okvira koji je Ured za reviziju institucija u FBiH dužan primjenjivati u skladu sa Odlukom o preuzimanju i objavi prevoda Okvira međunarodnih standarda vrhovnih revizionih institucija.

Vlada FBiH je ocijenila protivnim ciljevima i predmetu revizije mišljenje i konstatacije Ureda vezano za Uredbu, s obzirom da se temelji na subjektivnoj ocjeni i netačnoj interpretaciji ciljeva Uredbe.

Vlada je Uredbu donijela s ciljem očuvanja radnih mjesta, a radi posljedica pandemije koje su dovele do gubitka radnih mjesta. Prema izvještajima resornih ministarstava, koje Ured nije uvažio, a bio je dužan po ISSAI okviru i principima, cilj očuvanja radnih mjesta je postignut te zabilježen i rast broja zaposlenih.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine smatra da Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH postupio suprotno ISSAI okviru, u svom mišljenju i isticanju pitanja praktično sugerišu Ministarstvima kršenje Uredbe, umjesto da vrše provjeru njenog poštivanja.

Stoga, Federalna vlada traži od Ureda za reviziju institucija u FBiH da dopuni izvještaje o finansijskoj reviziji za pomenuta četiri federalna ministarstva kriterijima revizije usklađenosti, obzirom da navedeni izvještaji uključuju Izvještaj o reviziji usklađenosti, a da istovremeno nisu definisani kriteriji i predmet revizije koje bi revizor trebao utvrditi prije nego što započne sa revizijom, u skladu sa ISSAI 400 – Osnovni principi revizije usklađenosti, Tačke 27-34, Tačka 51, Tačka 59.

Od Ureda za reviziju se, također, traži da dostavi obrazloženje ciljeva revizije i isticanja pitanja, u kontekstu revizije usklađenosti i isticanja pitanja ministarstvima na okolnost poštivanja Uredbe, da dostavi obrazloženja na komentare ministarstava s obzirom da je Ured za reviziju institucija izvještaje objavio sa datumom 31.5.2021. godine, a navodi da je komentare ministarstava zaprimio 26.5.2021. (Federalno ministarstvo prometa i komunikacija), 28.5.2021. (Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) i 31.5.2021. (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije).

Imajući u vidu obim komentara, potrebno je obrazložiti pojedinačno odbijanje ispravki, posebno podataka o broju zaposlenih na dan 31.12.2020., koji eksplicitno pokazuju da su programi postigli cilj, ne samo očuvanja radnih mjesta, nego i povećanja broja zaposlenih kod korisnika pomoći.

Vlada FBiH je dala i tumačenje člana 5. stav 4. Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije, na način da je namjera donosioca Uredbe da se „korisnici finansijske pomoći ne mogu smanjivati broj zaposlenih“ odnosi na otkaz ugovora od strane poslodavca, a posebno naglašava da broj zaposlenih na dan 30.9.2019. nije bio utvrđeni kriterij propisan Uredbom, kao i da su kriteriji u Uredbi mjerljivi, jasni i u skladu sa okvirnim smjernicama državne pomoći.

Resorna ministarstva, kao i službe i uredi Vlade FBiH zaduženi su da sve komentare vezane za izvještaje o reviziji, koje upućuju Uredu za reviziju institucija u FBiH, dostave i Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju.

 

 

PRODUŽEN ROK ZA ZAVRŠETAK VERIFIKACIJE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Federalna vlada je izmijenila Uredbu o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH. Na osnovu toga, razdoblje za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1.7.2021. i traje do 30.9.2021. godine, a nadležna agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.10.2021. godine.

Kako je obrazloženo, izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH produžen je rok za završetak postupka verifikacije do 31.12.2022. godine.

Izmijenjena Uredba omogućava starim deviznim štedišama da u redovitom postupku verificiraju potraživanja po osnovi računa stare devizne štednje, čime se izravno izbjegavaju sudski troškovi po osnovi dokazivanja visine potraživanja u sudskom postupku.

JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU GRADSKOG AUTOPUTA – BRZE CESTE U SARAJEVU

Današnjoj Odlukom Federalne vlada utvrđeno je da je projekt izgradnje gradskog autoputa – brze ceste u Sarajevu od javnog interesa za Federaciju BiH.

Pristupa se izradi investicijsko-tehničke dokumentacije za izgradnju ove prometnice, pribavljanju urbanističke saglasnosti i obavljanju postupaka eksproprijacije na zemljištu, sa objektima i infrastrukturom, kao i početku realizacije projekta.

Izgradnja gradskog autoputa – brze ceste u Sarajevu jedan je od prioritetnih projekata u Federaciji BiH čijom će realizacijom biti značajno smanene prometne gužve u gradu, skraćeno vrijeme putovanja i poboljšala sigurnost svih učesnika u prometu na pravcu Stup – Buća Potok – Pofalići – Velešići – Bentbaša.

SUFINANCIRANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA ZA 2021. GODINU

Vlada FBiH je utvrdila interes Federacije BiH za obavljanje usługa željezničkog putničkog i kombiniranog prometa JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u 2021. godini.

Za željeznički putnički promet to je pravac Sarajevo – Čapljina – Sarajevo i obratno s po jednim parom vozova.
U kombiniranom prometu radi se o pravcima Brčko granica – Čapljina granica, Semizovac – Čapljina granica, Sarajevo Teretna – Čapljina granica, Brčko granica – Lukavac, Maglaj – Čapljina granica, Čapljina granica – Lukavac, Čapljina granica – Konjic, Čapljina granica – Visoko i Lukavac – Bosanski Šamac granica.
Federalno ministrastvo prometa i komunikacija će sa Željeznicama FBiH zaključiti ugovor kojim će urediti sufinanciranje obavljanja usluga javnog željezničkog putničkog i kombiniranog prometa prema namjeni i visini sredstava utvrđenih za ove namjene u Proračunu FBiH za 2021. godinu.

UTVRĐENA LISTA KORISNIKA DIJELA PRIHODA PO
OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 493.290 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2020. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Od tog iznosa je 103.970 KM raspodijeljeno za finansiranje 17 programa i projekta iz oblasti zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja.

Za finansiranje 65 programa i projekata iz oblasti učestvovanja u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki, raspodijeljeno je 389.320 KM.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava korisnicima, a njihova je obaveza da najkasnije do 31.12.2021. godine ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O

JEDINSTVENOM SUSTAVU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Budući da je riječ o manjim izmjenama, Prijedlog zakona je u parlamentarnu proceduru upućen po skraćenom postupku.

Kako je obrazloženo, ovim zakonom se uvodi tzv. Obrazac JS3320 namijenjen prijavi uplaćenih doprinosa za osobe osigurane po drugim osnovama.

Ovo se odnosi na prijavljivanje uplaćenih doprinosa za istaknute samostalne umjetnike iz proračuna kantona, sukladno posebnim kantonalnim propisom, što dosad nije bilo propisano, te je stvaralo probleme prilikom ostvarivanja prava iz osnove mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Ovaj obrazac će biti objavljen u Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa. Preduvjet za to je da Zakonom bude propisano da se taj obrazac smatra mjesečnom prijavom podataka o doprinosima.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

Ovaj zakon uređuju uslove za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, prava i obaveze posrednika, agenata posredovanja i nalogodavaca u prometu nekretnina, opće uslove poslovanja, sklapanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, posredničku naknada, stručni ispit za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina te nadzor nad primjenom Zakona. Na pitanja koja nisu posebno uredena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se ureduju obligacioni odnosi.

U obrazloženju je navedeno da je uređenje ove oblasti nužno, s obzirom na to da je uspostavom tržišnih odnosa oživjelo tržište nekretnina, što je uticalo na pojavu velikog broja posrednika u prometu. Nepostojanje pravne regulative pogoduje pojavi sve većeg broja osoba koje posluju ne pridržavajući se pravila struke i koji nelegalnim radnjama nanose direktnu štetu klijentima i cijeloj struci.

Upravo stoga, obrazloženo je, da se javila potreba zakonskog uređenja ove oblasti kako bi građanima – potrošačima bila pružena bolja, profesionalnija i kvalitetnija usluga, po uzoru na poslovanje agencija zemalja sa uređenim tržištem, te ujedno uvedeno i više reda u ovu djelatnost.

Među ponuđenim zakonskim rješenjima je i uvođenje registra posrednika, kojeg na svojoj internetskoj stranici objavljuje Federalno ministarstvo trgovine kao javni dokument u čije podatke svako može besplatno imati uvid.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U FBiH

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u FBiH. Ovim zakonom uređuju se raspolaganje i način određivanja, sticanje prava i prestanak statusa javnog ili općeg dobra na zemljištu u gradovima, naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju građevina, način korištenja i upravljanja tim zemljištem, kao i naknade koje se plaćaju prilikom izgradnje građevina na tom zemljištu.

U obrazloženju je navedeno da je razlog za donošenje novog zakona u tome što je postojeći, koji je donio visoki predstavnik za BiH, na snazi još od 2003. godine. Pored toga, kako je navedeno, Zakon o građevinskom zemljištu, za razliku od 12 drugih propisa u oblasti stvarnog i imovinskog prava, početkom primjene Zakona o stvarnim pravima (2104. godine) nije prestao važiti, ali je veći dio njegovih odredbi praktično stavljen van snage. Novi zakon uređuje raspolaganje i način određivanja, sticanje prava i prestanak statusa javnog ili općeg dobra na zemljištu u gradovima, naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju, način korištenja i upravljanja tim zemljištem, kao i naknade koje se plaćaju prilikom izgradnje.

Građevinsko zemljište smatra se dobrom od općeg interesa, a izgradnja objekata i infrastrukture na njemu provodi se u skladu s važećim propisima i prostorno-planskim dokumentima. Njime raspolažu njegovi vlasnici, pod uslovima i uz ograničenja određena ovim zakonom i drugim važećim propisima.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) Zavoda za javno zdravstvo FBiH u periodu od 25.5. do 2.6.2021. godine, a koju je prezentirao novoimenovani v.d. direktor ovog zavoda Siniša Skočibušić.

Vlada FBiH je prihvatila izvještaj Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora Federalne uprave policije za prvi kvartal 2021. godine. Članovi Nezavisnog odbora su podržali dosadašnji rad zamjenika direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana, koji obavlja dužnost direktora Federalne uprave policije.

Usvojen je i izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za prvi kvartal 2021. godine.

Vlada je usvojila izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije BiH za 2020. godinu.

Također, Federalna vlada prihvatila je informaciju o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, te zadužila Federalni zavod za zapošljavanje da kontinuirano prati efekte zapošljavanja i održavanja nivoa zaposlenosti kod korisnika sredstava svih kreditnih linija.

Prihvaćena je informacija o utrošku sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – Transfer željeznicama FBiH“ dodijeljenih iz Budžeta FBiH za 2020. godinu, u iznosu od 22 miliona KM.

Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za period januar – april 2021. godine.

Za učešće u radu i odlučivanju na 44. (redovnoj) skupštini JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, zakazanoj za 15.6.2021. godine, Vlada FBiH je opunomoćila Jasminu Pašić, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Biznis.ba / FENA