Vlada FBiH usvojila informaciju o učinku podrške udruženjima potrošača u FBiH

Vlada Federacije BiH usvojila je u petak informaciju o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji BiH u 2017. godini.

U prošloj godini Federalno ministarstvo trgovine je najvećim dijelom ostvarilo planirane ciljeve i zadatke iz programa rada za 2017. godinu za podršku radu ovih udruženja, za što je bio osiguran iznos od 70.000 maraka.

Jačanje kapaciteta udruženja potrošača ostvareno je kroz (su)financiranje njihovih režijskih i materijalnih troškova. Ovo ministarstvo pruža i kontinuiranu stručnu pomoć i vrši nadzor nad radom udruženja, posebno s aspekta zakonitosti i opravdanosti trošenja proračunskih sredstava.

U 2017. godini podržan je rad pet udruženja, a to su Savjet potrošača Bosansko-podrinjske županije, Udruga za unapređenje kvalitete življenja “FUTURA” Mostar, Udruženje građana Posavske županije “Klub potrošača” Odžak, Klub potrošača Srednje Bosne Travnik i Udruženje građana “Klub potrošača” TK Tuzla.

U skladu s Odlukom Vlade FBiH o usvajanju programa utroška sredstava ovih tekućih transfera za sufinanciranje režijskih troškova u 2017. godini osigurano je 30.000 maraka. Od ovih sredstva “Klubu potrošača” Odžak je raspoređeno 5.288,80 maraka, Savjetu potrošača Bosansko-podrinjske županije Goražde 5.471,20, Udruzi za unapređenje kvalitete življenja “FUTURA” Mostar 6.474, Klubu potrošača Srednje Bosne Travnik 4.559,30 i Udruženju građana “Klub potrošača” TK Tuzla 5.680 maraka.

Za realizaciju projekata edukacije, informiranosti i savjetovanja potrošača osigurano je 40.000 maraka, od čega je Savjetu potrošača Bosansko-podrinjske županije Goražde za projekt “Informiranje i savjetovanje potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača” raspoređen iznos od 7.030 maraka, Udruzi za unapređenje kvalitete življenja “FUTURA” Mostar za projekt “Potrošački informator” 8.275,90 maraka i Udruženju građana “Klub potrošača” Odžak za projekt “Upoznavanje potrošača sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom za zaštitu prava potrošača putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica i okruglih stolova, sudjelovanja u TV i radio emisijama, izdavanje letaka, brošura i ostalih informativnih materijala” iznos od 7.816,10 maraka, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Biznis.ba