Vlada FBiH dopunila Odluku o gotovinskim isplatama stare devizne štednje

Vlada FBiH je dopunila Odluku o gotovinskim isplatama verificiranih tražbi po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji BiH za 2020. godinu.

Naime, sukladno važećoj uredbi iz ove oblasti, u 2020. godini je otvoren novi termin za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje od 1.10.2020. do 30.11.2020. godine, te je i Odlukom kojom se utvrđuju postupci i dinamika gotovinskih isplata u fiskalnoj 2020. godini bilo nužno obuhvatiti i zahtjeve za verifikaciju podnesene u ovom razdoblju.

Inače, Zakonom o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH je propisano da se, nakon verifikacije, isplaćuje maksimalan gotovinski iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos potraživanja do 1.000 KM.

IZMJENE I DOPUNE TRI UREDBE

Na osnovu zaključaka sa 245. sjednice, Federalni zavod za programiranje razvoja danas je predložio, a Vlada FBiH, usvojila izmjene jedne i dopune dvije uredbe donesene na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH.

Izmjenom Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH izmijenjene su prelazne i završne odredbe i propisano da se trogodišnji plan rada federalnog organa uprave za period 2020.-2022. i 2021.-2023. godina za nivo FBiH, Godišnji program rada Vlade Federacije i godišnji plan rada federalnog organa uprave za 2020. i 2021. godinu i Izvještaj o radu Vlade FBiH i godišnji izvještaj o radu federalnog organa uprave za 2020. i 2021. godinu izrađuju u skladu sa odredbama Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.

Kantonalni, odnosno općinski/gradski organ uprave godišnji plan rada za 2020. i 2021. godinu i godišnji izvještaj o radu i o razvoju za 2020. i 2021. godinu izrađuju u skladu s važećim propisima i postojećim metodologijama.

Smjernice za trogodišnje planiranje rada u FBiH za nivo kantona i jedinice lokalne samouprave izrađuju se u 2021. godini za planski ciklus 2022.-2024. godina, a godišnji plan rada za sve nivoe vlasti u FBiH izrađuju se u 2021. godini za planski ciklus 2022. – 2024. Također je kao rok za početak primjene ove uredbe određen 1.1.2022. godine.

Isti rok je preciziran i dopunama uredbi o evaluaciji strateških dokumenata i o izradi strateških dokumenata u FBiH.

IZJAŠNJENJE O INICIJATIVI

Federalna vlada, nakon razmatranja, nije prihvatila inicijativu za donošenje Zakona o dopuni Zakona o proračunima u FBiH koju je podnijela zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Elma Đogić, a kojom je predloženo rješenje po kojem, u slučaju kada je gradskom ili općinskom vijeću istekao mandat u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine ili nije konstituisan novi saziv ovih vijeća, proračun donose gradonačelnik ili načelnik općine.

Prema mišljenju Vlade, ovakva inicijativa je nepotrebna jer je člankom 7. stavkom (1) Zakona o proračunima u FBiH propisano da proračune donosi Parlament FBiH, zakonodavno tijelo kantona, odnosno gradska i općinska vijeća za proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini, prije početka godine na koju se odnosi. Sukladno rokovima iz proračunskog kalendara i definiranim aktivnostima na pripremi i izradi proračuna, ostavljeno je dovoljno vremena da općinska/gradska vijeća (bez obzira na istek mandata) donesu proračun do kraja tekuće fiskalne godine.

SAGLASNOST NA SPORAZUM O KORIŠTENJU POSLOVNIH PROSTORA

Federalna vlada je dala suglasnost za zaključivanje Aneksa 2 na Sporazum o načinu i uvjetima korištenja nepokretne imovine od 26.3.2012. godine između Vlade FBiH, koju zastupa Federalno ministarstvo financija, i ASA Banke d.d. Sarajevo, te za njegovo potpisivanje ovlastila federalnu ministricu financija.

Ujedno, Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zadužena je da pripremi prijedlog Odluke da prostorije na 16. spratu objekta “B” zgrade Vlade FBiH u Sarajevu, ukupne površine budu dodijeljene na privremeno tromjesečno korištenje bez naknade Izvozno-kreditnoj agenciji BiH.

Vlada je Financijsko-informatičkoj agenciji (FIA) saglasnost za izdavanje u zakup dijela poslovnih prostora u Drvaru i Glamoču.

Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH danas je zadužena da, u skladu s Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i trezor, preknjiži vrijednost ulaganja u adaptaciju i opremanje objekta bivšeg JP Geodetskog zavoda, Bulevar Meše Selimovića 95 u Sarajevu. Preknjiženje se vrši s pozicije stalnih sredstava na poziciju sumnjivih i spornih potraživanja u iznosu od 3.226.391,91 KM, što odgovara iznosu tužbenog zahtjeva.

INFORMACIJE IZ OBLASTI ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Vlada Federacije BiH je danas usvojila dvije informacije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Riječ je o informacijama o izvršavanju, odnosno neizvršavanju ustavnih nadležnosti Federacije BiH u oblasti šumarstva i potrebi izmjene kantonalnih propisa za ovu oblast, te o realizaciji Odluke o odobravanju sredstava iz Budžeta FBiH za sufinansiranje Projekta “Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH” (WATSAN FBiH) u 2017. godini.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je donijela odluke o raspisivanju javnog konkrusa i o utvrđivanju kriterija, te je utvrdila tekst javnog oglasa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora BH-Gasa d.o.o. Sarajevo.

Skupštini Feroelektra d.d. Sarajevo date su prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, a zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje na ove dužnosti, na period od četiri godine, Adisa Džabije i Ismara Beše.

Za predstavnice Gender Centra Federacije BiH u Radnoj grupi za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH imenovane su Belma Ramić i Azra Džipa.

Vlada je Edinu Sijerčić opunomoćila da je zastupa u radu i odlučivanju na Skupštini Agrokomerca d.d. Velika Kladuša, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

Biznis.ba / FENA