Kompanije

"West Group" d.o.o. Cazin u stečaju - prodaja nekretnina stečajnog dužnika

Autor: Biznis.ba
"West Group" d.o.o. Cazin u stečaju - prodaja nekretnina stečajnog dužnika
Ilustracija

Na osnovu člana 296. Zakona o stečajnom postupku FBiH („Službene novine FBiH", broj 53/21) i odredaba člana 102. Zakona o stečajnom postupku („Službene novine Federacije BiH", broj 29/03,32/04,68/05,42/06,4/17 i 52/18), glave X. Zakona o izvršnom postupku i odluke Odbora povjerioca od 07.12.2023. godine, stečajni upravnik West Group d.o.o. Cazin - u stečaju, objavljuje:

2.Tržišna građevinska vrijednost nepokretnosti iz tačke l.LOT 1., ovog oglasa utvrđena jeu iznosu od 439.370,00 KM, na osnovu procjene po stalnom sudskom vještaku arhitektonsko - građevinske struke, Mirsad Džaferović u nalazu i mišljenju od 03.08.2021. godine.

3.Na ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretna imovina iz tabele navedene u tački 1. ovog oglasa, a koji oglasa ima karakter zaključka o prodaji se ne može prodati ispod 1/2 procijenjene vrijednosti.

4.Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju nepokretne imovine imaju sva pravna i fizička lica (izuzev lica navedenih u čl. 88 ZlP-a) koja do 11.01.2024. godine do 14:00 h dostave zatvorene pismene ponude na adresu stečajnog dužnika (,,WEST Grooup" d.o.o. Cazin-u stečaju, ul. Trg zlatnih ljiljana bb, TC Ljiljan, Cazin), za predmetni LOT I, i uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM za LOT I.

5.Ponude iz prethodne tačke trebaju biti zatvorene, u neprovidnoj koverti, na kojoj će se na prednjoj strani nalaziti upisan naziv ili ime ponuđača i na kojoj koverti će stajati naznaka „PONUDA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ PRODAJI".

6.U zatvorenoj koverti mora se nalaziti ponuda odštampana neizbrisivim tintom na papiru A4 formata iz koj e se može utvrditi podatak o ponuđaču (ime i prezime, naziv, adresa, jib/jmbg), LOT za koji se nudi cijena, naznaku početne cijene i dokaz o uplati traženog depozita (uplatnica banke). Ponude trebaju biti potpisane od strane odgovornog lica u pravnom licu ako ponudu dostavlja pravno lice sa otisnutim pečatom firme pored potpisa, a ako ponude dostavljaju fizička lica potpis isti mora biti ovjeren od nadležnog organa; U ponudi također treba da se nalazi original ili ovjerena kopija rješenja iz sudskog registra sa aktuelnim podacima o pravnom licu/ponuđaču, odnosno ovjerena kopija lične karte za ponuđača fizičko lice.

7.Uplatu depozita iz tačke 4., ovog oglasa treba izvršiti na račun stečajnoga dužnika broj: 134-490-10038307-64 otvoren kod ASA BANKA d.d. Sarajevo - Poslovnica Cazin, sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za LOT I.

8.U slučaju da ponude nisu pripremljene i zaprimljene na način kako je to navedeno u tačkama 4., 5. i 6., ovog Oglasa iste će biti isključene iz daljnjeg toka nadmetanja, a ponuđačima će se vratiti uplaćeni depozit u cijelosti kao da nisu niti učestvovali u prodaji.

9.Nakon otvaranja ponuda stečajni upravnik će formirati rang listu svih ponuđača koji su kvalificirani nakon otvaranja ponuda, te će se prisutnim pročitati navedena lista i pozvati zainteresirane ponuđače shodno redoslijedu prijema ponuda o čemu će biti vođena posebna evidencija da se izjasne da li ostaju kod cijene iz ponude ili nude veću cijenu od cijene navedene u ponudi.

10.Ponuđač ima pravo da u svakom krugu nadmetanja ponudi novu cijenu koja je veće od njegove zadnje ponuđene cijene, tj. isti ima pravo dok traje nadmetanje da ponudi cijenu koju smatra adekvatnom a koja mora biti veća od njegove zadnje ponuđene cijene, bez obzira da lije njegova nova cijena veća ili manja od prvorangiranog ponuđača.

11.Minimalni iznos povećanja cijene za LOT 1., iznosi 1 M0,00 KM, dok maksimalni iznos podizanja cijene nije ograničen, a isti mora biti izražen u cijelom brojčanom iznosu.

12.Postupak prodaje se završava nakon isteka 10 minuta od zadnje ponuđene cijene, u slučaju da nitko od ponuđača u navedenom roku ne ponudi novu cijenu.

13.Nakon okončanja postupka prodaje stečajni upravnik će formirati listu svih ponuđača koji su kvalificirani i to od najveće ponuđene cijene prema najnižoj ponuđenoj cijeni (pri formiranju liste ponuđača uzeti će se u obzir najveća ponuda ponuđača u toku trajanja prodaje).

14.Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja u iznosu od 20% uplaćenog osiguranja bez obzira na visinu stvarnih troškova koje terete prodaju za pokriće troškova stečajnog postupka, a imovina iz Lot-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru, odnosno svakom drugom rangiranom ponuđaču bez obzira na poziciju.

15.Ponuđač s najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene na račun stečajnog dužnika u roku od 30 dana od dana prijema zaključka i predračuna. Ukoliko ponuđač s najvišom ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanim i novim zaključkom odrediti daje nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba dau roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik primjenjuj e ova pravila i na trećeg ponuđača i svakog narednog ponuđača. U slučaju da svi rangirani i obavješteni ponuđači ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, stečajni upravnik će oglasiti da navedeno ročište nije uspjelo.

16.Shodno odredbi člana 75. st. 1. i 2. Zakona o izvršnom postupku kupac preuzima služnosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti.

17.Troškove poreza na promet, troškove prenosa, upisa i uknjižbe, kao i sve takse u vezi sa prodajom nepokretnosti plaća kupac.

18.Prodaja imovine će se održati dana 12.01.2024. godine (Dana: petak) sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Bihaću na spratu III.

19.Ovaj oglas objaviti će se na oglasnoj tabli suda i u sredstvima javnog mfonniranja.

20.Imovina se može pogledati svaki radni dan od objave oglasa do održavanja prodaje uz prethodnu najavu na telefon: 061/799-612, u vremenu od 11,00 sati do 14,00 sati.