Uputstvo CBBiH

Na koji način i gdje zamijeniti oštećenu novčanicu u BiH?

Autor: Biznis.ba
Na koji način i gdje zamijeniti oštećenu novčanicu u BiH?
Foto: Arhiv

Ukoliko ste slučajno oštetili papirnu novčanicu konvertibilne marke (KM), te ste se zabrinuli i pitate se da li je možete zamijeniti, ne brinite, jer postoji ta mogućnost, ali pod određenim uslovima. Više o tome gdje te pod kojim uslovima možete zamijeniti takvu novčanicu, čitajte u nastavku.

Kada Centralna banka BiH, odnosno komercijalna banka, može zamijeniti oštećenu novčanicu?

Prema Odluci o postupanju s novčanicama i kovanim novcem konvertibilne marke koji je nepodoban za opticaj i oštećenim novčanicama efektivnog stranog novca Centralna banka će, u zavisnosti od oštećenja zamijeniti oštećenu novčanica KM:

- putem komercijalnih banaka ili

- izravno, podnošenjem zahtjeva za zamjenu u Centralnoj banci.

Tako će komercijalne banke zamijeniti oštećenu novčanicu KM, pod uslovom da podnositelj zahtjeva (fizička ili pravna osoba) dostavi više od 60 odsto novčanice KM, koja je:

- u jednom dijelu te sadrži barem jedan serijski broj ili

- iz dva ili više dijelova te sadrži oba serijska broja.

U tom slučajnu će komercijalna banka zamijeniti oštećenu novčanica KM u punom iznosu i bez naknade.

Dalje Centralna banka putem izdvojenih trezora preuzima od komercijalnih banaka oštećene novčanice KM te ih zamjenjuje odobravanjem računa rezervi komercijalnih banaka, u punom iznosu i bez naknade, prenose Nezavisne novine.

U sljedećim slučajevima se može zamijeniti oštećena novčanica KM u Centralnoj banci:

- Ukoliko oštećena novčanica KM ne ispunjava uslove za zamjenu u komercijalnim bankama, komercijalna banka će podnosioca zahtjeva uputiti da zahtjev za zamjenu oštećenih novčanica KM podnese Centralnoj banci.

- Zahtjev se podnosi lično na Obrascu "Zahtjev za zamjenu oštećenog novca u KM" koji se nalazi u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

- Zahtjev se podnosi organizacionoj jedinici Centralne banke koja u svom sastavu ima organizacioni oblik za trezorske poslove koji obavlja poslove vještačenja novca, odnosno Odjeljenju trezora Sektora za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom Centralnog ureda Centralne banke u Sarajevu ili izdvojenom trezoru Glavne banke RS Centralne banke BiH u Banjaluci.

- Podnosioc zahtjeva, odnosno fizička ili pravna osoba, prilikom predaje oštećenih novčanica KM na zamjenu, dužan je dostaviti gorenavedeni zahtjev, navodeći:

- porijeklo novčanica KM,

- način na koji je došlo do oštećenja i šta se dogodilo s dijelovima koji nedostaju,

- opis vrste mrlje, onečišćenja i drugog oštećenja na priloženoj novčanici KM. Uz popunjen obrazac Zahtjeva podnosioc je dužan dostaviti kopiju lične karte i dokaze kojima potvrđuje navode iz Zahtjeva.

Dalje će Centralna banka za svaki pojedinačni slučaj na temelju podnesenog Zahtjeva s priloženom dokumentacijom utvrđuje autentičnost i procjenjuje oštećenje, odnosno utvrđuje postojanje osnove za zamjenu oštećenih novčanica KM.

Ako Centralna banka utvrdi postojanje osnove za zamjenu oštećenih novčanica KM, tada će ih zamijeniti, i to u punom iznosu i bez naknade, izuzev u slučajevima iz člana 11. ove odluke. Ako nakon obavljene procjene iz stava šest ovog člana, Centralna banka utvrdi da nema osnove za zamjenu oštećenih novčanica KM, takve novčanice se povlače i uništavaju bez nadoknade vlasniku u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci BiH, o čemu se podnosioc zahtjeva obavještava pisanim putem.

Oštećeni kovani novac KM
Pod oštećenim kovanim novcem KM iz člana 2. tačke d ove odluke podrazumijeva se:

- kovani novac koji je uslijed oštećenja promijenio autentični oblik (nedostaje jedan

ili više dijelova, okrnjen, iskrivljen ili nagrižen),

- kovani novac koji je oštećen masnoćom, bojom, korozijom ili je nagorio.

Kada je u pitanju zamjena oštećenog kovanog novca KM, evo kako sve funkcioniše:

- Komercijalne banke će zamijeniti oštećeni kovani novac KM, ako su na zamjenu podneseni cijeli primjerci kovanog novca KM, za koje je moguće utvrditi da su autentični.

- Komercijalna banka će zamijeniti kovani novac iz stava 1 ovog člana, u punom iznosu i bez naknade.

- Centralna banka putem izdvojenih trezora preuzima od komercijalnih banaka oštećeni kovani novac KM iz stavka 1 ovog člana i obavlja njegovu zamjenu odobravanjem računa rezervi komercijalnih banaka, u punom iznosu i bez naknade.

- Postupak zamjene oštećenog kovanog novca KM, u slučaju da oštećeni kovani novac KM ne ispunjava uslove za zamjenu u komercijalnim bankama, navedene u stavku 1 ovog člana, a podnosioc predoči više od 60 odsto njegove površine, obavlja se u Centralnoj banci na način iz članka 7. ove odluke.

Da li se može zamijeniti strana novčanica?
Bitno je znati da Centralna banka ne mijenja oštećenu novčanica efektivnog stranog novca. Oštećenim novčanicama efektivnog stranog novca, smatraju se:

- novčanice koje su dugo u opticaju i uslijed čestog korištenja su dotrajale, s tim da su zaštitni elementi i obilježja autentičnosti vidljivi i mogu se provjeriti,

- novčanice zalijepljene ljepilom ili cijele novčanice nacijepljene ili pocijepane na dva ili više dijelova, čiji su dijelovi ljepilom ili ljepljivom trakom sastavljeni u jednu novčanicu i pri tome se može utvrditi da svi dijelovi pripadaju istoj novčanici,

- novčanice ispisane ili iscrtane, polivene bojom ili tekućinom koja na novčanicama ostavlja trag i nagorene novčanice,

- novčanice koje nisu cijele odnosno novčanice kojima nedostaje dio.

Ukoliko se prilikom predaje Centralnoj banci novčanica efektivnog stranog novca od strane komercijalne banke u postupku kontrole, prerade i brojanja u Centralnoj banci, u pologu novčanica efektivnog stranog novca koji je podoban za opticaj pronađu oštećene novčanice efektivnog stranog novca, takve će novčanice biti vraćene komercijalnoj banci u skladu s propisom Centralne banke kojim je utvrđen postupak predaje/preuzimanja gotovog novca u trezorima Centralne banke.

- Zamjenu oštećenog efektivnog stranog novca obavljaju centralne banke, odnosno emisione banke zemalja koje su izdale efektivni strani novac.

OVDJE možete pogledati Odluku o postupanju s novčanicama i kovanim novcem konvertibilne marke koji je nepodoban za optjecaj i oštećenim novčanicama efektivnog stranog novca, te preuzeti Zahtjev za zamjenu oštećenog novca u KM.