BiH

Banke povećale kamatne stope za kredite stanovništvu u FBiH

Autor: Biznis.ba
Banke povećale kamatne stope za kredite stanovništvu u FBiH
Prema posljednjem izvještaju Agencije za bankarstvo, zabilježen je rast EKS-a u sektorima privrede i stanovništva.

Efektivna kamatna stopa (EKS) za kredite stanovništvu do sredine ove godine u prosjeku je iznosila 7,11 posto, da bi u posljednjem kvartalu 2018. godine došlo do povećanja kamata. Prosječna kamatna stopa na nivou bankarskog sektora za kredite u sektoru stanovništva sada iznosi 8,55 posto.

"Posljedično, kod ukupno ponderisanih EKS na kredite zabilježen je porast u trećem kvartalu 2018. godine, pri čemu je kod kredita odobrenih privredi prisutan opadajući trend, a kod stanovništva rastući trend u pogledu visine EKS", navodi se u izvještaju Agencije za bankarstvo FBiH.

Kod dugoročnih kredita zabilježen je evidentan opadajući trend EKS-a tokom ove godine u oba sektora.

Krediti dati stanovništvu u periodu od kraja prošle godine do 30. oktobra imaju rast od 425 miliona KM ili 7 posto, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,3 posto i na dan 30. oktobar 2018. godine iznose 6,8 milijardi KM.

Krediti odobreni privredi ostvarili su rast od 441 milion KM ili 6 posto, tako da na dan 30. oktobra 2018. godine iznose 7,3 milijarde KM, s učešćem u ukupnim kreditima od 51,7 posto.

U izvještaju se navodi da se likvidnost bankarskog sektora u Federaciji BiH ocjenjuje zadovoljavajućom, s obzirom na učešće likvidnih sredstava u ukupnoj aktivi i ročnu usklađenost finansijske aktive i finansijskih obaveza.

"S obzirom na visoku korelaciju kreditnog rizika, kao dominantnog rizika u poslovanju banaka, i rizika likvidnosti, jedan od najvažnijih faktora koji utječu na poziciju likvidnosti banaka je sposobnost banaka da adekvatno upravljaju svojom aktivom i pasivom, što podrazumijeva osiguranje aktive koja ima dobre performanse i čiji kvalitet osigurava da se bankarski krediti, zajedno sa kamatama, vraćaju u skladu s rokovima dospijeća."

U FBiH na dan 30.09.2018. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 541 organizacionim dijelom, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.736 osoba.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora sa 30.09.2018. godine iznosi 21,6 milijardi KM i za 1,4 milijardu KM ili 7 posto je veća u odnosu na 31.12.2017. godine.

Krediti, sa učešćem od 65,1 posto u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj prethodne godine u iznosu od 866 miliona KM ili 7 posto, tako da na dan 30. oktobar 2018. godine iznose 14 milijardi KM.

U okviru sektorskog kreditiranja, u trećem kvartalu 2018. godine prisutno je smanjenje učešća u kreditiranju privatnih preduzeća, vladinih institucija i nebankarskih institucija. Povećanje učešća u odnosu na kraj 2017. godine prisutno je kod kreditiranja bankarskih institucija, javnih preduzeća i u sektoru stanovništva, dok je kreditiranje u drugim sektorima ostalo na istom nivou u odnosu na kraj 2017. godine.

Biznis.ba / Klix.ba