BiH

EU izrazila zabrinutost jer značajan broj institucija u BiH nema dovoljno zaposlenih

Autor: Biznis.ba
EU izrazila zabrinutost jer značajan broj institucija u BiH nema dovoljno zaposlenih
Sastankom su zajednički predsjedavali ispred EU Georg Ziegler iz Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije, a ispred Bosne i Hercegovine Dragan Milović iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

U kontekstu slobodnog kretanja roba, EU je izrazila zabrinutost da značajan broj institucija nema dovoljno zaposlenih i podstakla dalje napore u izgradnji administrativnih kapaciteta. EU je pozvala BiH da bez odlaganja okonča proceduru imenovanja članova Vijeća za mjeriteljstvo. EU je podstakla sve nadležne organe da se konstruktivno angažuju na izradi dugo očekivane strategije cijele zemlje za kvalitetnu infrastrukturu neophodne za dalji napredak po poglavlju pravne stečevine o slobodnom kretanju roba i uspostavljanju jedinstvenog ekonomskog prostora.

U oblastima poduzetničkih i industrijskih politika, EU je pozvala BiH da napreduje u pravcu stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora pogodnog za ulaganja, uključujući i izradu strategija za cijelu zemlju, u oblastima poput politika za razvoj MSP-a i uz puno angažovanje u komponenti investicija vezanoj za Regionalni ekonomski prostor. EU je pozdravila napore u oba entiteta da pojednostave procedure registracije preduzeća, ali je također pozvala BiH da ukine dodatne zahtjeve za registraciju u drugom entitetu za preduzeća koje žele biti ekonomski aktivna na cijeloj teritoriji BiH. EU je pozvala BiH da promoviše program COSME i ponudila TAIEX radionice, kao i savjetodavne usluge iz Direkcije COSME-a. EU je zatražila od BiH da preduzme mjere za dalje poboljšanje koordinacije u pogledu monitoringa, implementacije i izvještavanja po procjeni u svjetlu Zakona o malom poduzetništvu.

U oblasti poreza, EU je ohrabrila BiH da finalizira svoje propise o PDV-u i akcizama u skladu sa najnovijim izmjenama propisa u EU. EU je pozdravila napore za ubrzanje uvođenja elektronskog podnošenja prijava PDV-a za privredna društva. EU je ohrabrila BiH da prevaziđe poteškoće u uvođenju e-potpisa i osigura interoperabilnost različitih e-potpisa širom zemlje. U oblasti carina, EU je pozvala BiH da usvoji provedbene akte za primjenu novog Zakona o carinskoj politici BiH. EU je primila na znanje nedavna dostignuća u cilju implementacije kompjuteriziranog sistema provoza širom BiH. EU je ohrabrila BiH da se pridruži Protokolu o eliminaciji neovlaštene trgovine duhanskim proizvodima.

Po trgovinskim pitanjima, EU primjećuje da BiH ostvaruje 65 posto svoje vanjske trgovine sa EU i da je od potpisivanja, odnosno stupanja na snagu, SSP-a/Privremenog sporazuma između EU i BiH u 2008. godini zabilježen rast izvoza BiH u EU od 71 posto. EU je pozvala BiH da sprovede mjere za trgovinu predviđene Programom ekonomskih reformi i da bude u potpunosti angažovana u implementaciji trgovinske komponente Regionalnog ekonomskog područja. EU ponavlja svoj poziv BiH da podhitno uskladi svoju šemu za male pivare sa pragovima koji se primjenjuju u okviru pravne stečevine (200.000 hl). EU je ohrabrila BiH da intenzivira i u skorijoj budućnosti zaključi bilateralne pregovore s ciljem okončanja pristupnog puta u STO. EU u potpunosti podržava sve napore i spremna je da dalje pomogne BiH u finalizaciji pristupa u STO. EU je primila k znanju zabrinutost BiH u pogledu mogućeg utjecaja konačnih mjera zaštite u oblasti čelika u EU na privredu u zemlji i obavijestila BiH o trenutnom statusu ispitivanja zaštitnih mjera za čelik. Ključni cilj Evropske komisije je da forma budućih mjera, ukoliko ih bude, ne ometa tradicionalne trgovinske tokove.

Biznis.ba / Klix.ba