Dovoljan za grijanje Ilidže

Ogroman potencijal termalnih voda u KS potpuno neiskorišten

Autor: Biznis.ba
Ogroman potencijal termalnih voda u KS potpuno neiskorišten
Foto: Kanton Sarajevo

U tekstualnom dijelu Nacrta urbanističkog plana KS objavljena je “ekspertiza iz oblasti termomineralnih, termalnih i mineralnih voda u Kantonu Sarajevo”. 

Ona je pokazala postojeće stanje pomenutih voda, analize, te prijedlog perspektivnog korištenja istih, prostornih mogućnosti korištenja sa preporukom daljnjih aktivnosti.

Zaključak ekspertize pokazuje da su na području Kantona Sarajevo registrovane brojne pojave termomineralnih, termalnih i mineralnih voda, konkretno 25 izvora i bušotina. One predstavljaju vrijedan prirodni i obnovljivi resurs koji se može koristiti za: liječenje (balneologija), zagrijavanje objekata (stambenih i poslovnih), zagrijavanje vode za bazene, zagrijavanje staklenika, rekreaciju, aquakulturu, flaširanje, zalivanje, navodnjavanje, vodosnabdijevanje i drugo.

Ipak, vode nisu u potrebnoj mjeri istražene i zahvaćene i ne koriste u punoj mjeri naadekvatan način. Za liječenje i rekreaciju se ove vode koriste na 2 lokaliteta; za flaširanje 54 na 2 lokaliteta; za navodnjavanje 1 lokalitet; 1 lokalitet za vodosnabdijevanje, dok se na 2 lokaliteta ova voda ne koristi iako je zahvaćena na adekvatan tehnički način.

Kada je riječ o energetskom iskorištenju geotermalnog potencijala na prostoru Kantona Sarajevo je od registrovana 53 MW/term. instalirana termalna snaga svega 4,06 MWt što pokazuje iskorištenje od 7,7% raspoloživih potencijala geotermalne energije. Istraživanje i zahvatanje je izvršeno na svega 8 bušotina što je 32 % od ukupnog broja registrovanih pojava.

Preporučuje se da pravce daljnjih aktivnosti uglavnom treba usmjeriti na: potpuno iskorištenje raspoloživih kapaciteta termomineralne, termalne i mineralne vode; za liječenje, rekreaciju, flaširanje i energetsko iskorištenje; tehničko osposobljavanje bušotina koje nisu u funkciji; izvođenje novih bušotina termomineralne, termalne i mineralne vode na perspektivnim lokacijama; hidrogeološka istraživanja međusobne interferencije postojećih i potencijalnih bušotin; termomineralne, termalne i mineralne vode i optimizacija njihove eksploatacije; provođenje mjera i aktivnosti na zaštiti okoliša u toku istraživanja, zahvatanja i korištenja termomineralne, termalne i mineralne vode; vraćanje iskorištenih termomineralnih i termalnih voda u podzemlje putem reinjekcionih bunara ukoliko se koriste za grijanje; rezervaciju prostora za istraživanje termomineralne, termalne i mineralne vode na perspektivnim lokacijama.

Dakle, za sve vrste voda, kao prirodne resurse, potrebno je izvršiti detaljna istraživanja s ciljem sagledavanja kvantitativno-kvalitativne karakteristike izvorišta, određivanja optimalne eksploatacione količine, kao i količine prirodno obnovljivih podzemnih voda, te međusoben odnose sa zona pitke vode sa zonama mineralnih, termalnih i termomineralnih voda koje se prostiru na istom području, prenosi Biznis.ba.

Dostupni podaci o kvalitetu podzemnih voda vezani su za podzemne vode koje se koriste za vodosnabdijevanje, a za koje zakonska regulativa nalaže kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće. Sa razvojem grada dolazi do potrebe za većim količinama vode. Povećanjem crpljenja (zahvatanja) vode iz Sarajevskog polja može doći do presušivanja određenih područja. Potrebno je preduzeti odgovarajuće mjere kako se stanje ne bi pogoršalo, navodi se.