eRačun i eFakturisanje

Primjer Slovenije inspiracija za digitalnu transformaciju u BiH

Autor: Biznis.ba
Primjer Slovenije inspiracija za digitalnu transformaciju u BiH
Digitalna transformacija

U 21. vijeku, Slovenija se ističe kao primjer digitalne transformacije i uvođenja inovativnih rješenja u poslovanje.

Ključna tačka u ovoj transformaciji? E-računi, elektronski dokumenti koji su postali srce elektronskog poslovanja slovenačkih preduzeća.

Kako se „rodio“ eRačun u Sloveniji?

Počeci ePoslovanja u Sloveniji datiraju iz 2001. godine kada je Privredna komora Slovenije na inicijativu kompanija započela implementaciju eSLOG projekta Elektronsko poslovanje slovenačke privrede. Cilj je bio da se na nivou države definišu standardi koji će se koristiti kada je u pitanju poslovanje slovenačke privrede. Stručnjaci iz više od 90 kompanija, uključujući i GS1 Slovenije, uključili su se u projekat sa ciljem pripreme i implementacije standarda za elektronsko poslovanje preduzeća. Dogovoreno je koji standardi će se koristiti i kako će to izgledati narudžbenica, otpremnice i računi u XML formatu i ti dokumenti su nazvani eSlog dokumenti. Među eSLOG dokumentima, eRačuni su postali najpopularniji. Kompanije koje su prve počele koristiti definisane standarde su bile kompanije koje masovno izdaju račune: komunikacijski operateri, energetske kompanije i maloprodajni lanci. Kasnije su počeli da se široko koriste i u drugim kompanijama.

Uloga provajdera - poštara za eDokumente

U Sloveniji kao i u svim drugim zemljama postoji više provajdera koje nude usluge prenosa eDokumenata. Njih možemo posmatrati kao poštare koji prenose poruke na način da svaka kompanija generiše dokumente iz svog računovodstvenog sistema koje preuzimaju provajderi, prevode ih u XML format po unaprijed utvrđenim nacionalnim standardima i prenose drugoj kompaniji. Zahvaljujući ulozi provajdera i definisanim standardima na nivou države korisnici su mogli brzo, efikasno i lako uspostaviti e-poslovanje između kompanija i drugih organizacija. Važno je napomenuti da je zakonom bilo regulisano certificiranje provajdera, kao i eArhiviranje. ZZI je bila kompanija koja je pružala ovu vrstu usluga. Podrška eSlog standarda od strane dobavljača softverskih rješenja Dobavljači softverskih rješenja za kompanije (ERP rješenja) i računovodstveni programi su masovno podržali eSLOG standard, omogućavajući tako da eRačuni putem eSLOG sistema praktično mogu biti kreirani u bilo kom programu. Za efikasno i jednostavno korištenje ePoslovanja u Sloveniji, od ključnog je značajašto su svi značajni slovenački provajderi softverskih rješenja integrisali svoje proizvode sa eSLOG sistemom koji obezbjeđuju provajderi usluga elektronske razmjene. Ovo omogućava krajnjim korisnicima potpunu automatizaciju procesa slanja i primanja eRačuna i drugih poslovnih dokumenata. Korisnici ne moraju koristiti dodatna softverska rješenja za ručno kopiranje, uvoz ili izvoz dokumenata, već obavljaju sve procedure kroz postojeća softverska rješenja koja već koriste u svojim kompanijama.

Obavezno eFakturisanje za budžetske korisnike

Od 2015. godine svi budžetski korisnici u Sloveniji prihvataju samo eRačune. Zakonska regulativa propisuje korištenje strukturiranih eRačuna prema eSLOG standardu, pri čemu pošiljalac može priložiti i vizualizaciju računa u PDF formatu i druge opcione priloge. Razmjena eRačuna sa budžetskim korisnicima odvija se isključivo preko jedinstvene ulazne i izlazne tačke Uprave Republike Slovenije za javna plaćanja (UJP). Izdavači mogu slati eRačune budžetskim korisnicima putem provajdera elektronske razmjene, dok manji izdavaoci mogu unositi eRačune ručno na web portal UJP.

Implementacija Evropskog standarda za e-račun u Sloveniji

Odlučujući korak ka prekograničnim transakcijama sa eRačunima napravljen je putem Direktive 2014/55/EU o eRačunima u javnim nabavkama, koja uvodi jedinstveni evropski standard za eRačune, a Slovenija kao članica Evropske Unije je to morala implementirati.

Ciljevi Direktive 2014/55/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 16. aprila 2014. godine o elektronskom fakturisanju u javnim nabavkama su eliminisanje tržišnih i trgovinskih barijera koje su nastale kao rezultat različitih nacionalnih pravila i tehničkih standarda. To su prvenstveno smanjenje papirnih transakcija, ubrzanje elektronskih transakcija, racionalizacija i pojednostavljenje elektronskih transakcija, automatizacija transakcija, uvođenje jedinstvenih standarda za eRačune, uvođenje ujednačenijih standarda za elektronske kanale I funkcionisanje Jedinstvenog digitalnog tržišta EU. Glavni cilj direktive je uvođenje evropskog standarda za e-račune EN 16931, koji osigurava interoperabilnost između različitih država članica. Osim toga, ključna je podrška za prekogranične javne nabavke i e-poslovanje.

Direktiva propisuje da obveznici javnih nabavki moraju prihvatiti fakturu ako je ona izdata u elektronskom obliku u skladu sa evropskim standardom. Prema Direktivi, prijem eRačuna koji se šalju po evropskom standardu obavezan je i za javna preduzeća koja nisu budžetski korisnici. To su uglavnom lokalne komunalne I elektroprivredne kompanije, gasne i toplotne kompanije, te kompanije javnog prevoza. U Sloveniji su svi budžetski korisnici i javna preduzeća koja obavljaju jednu ili više aktivnosti u oblasti infrastrukture obveznici javnih nabavki. Za implementaciju evropskog semantičkog standarda EN 16931-1 u Sloveniji, pokrenut je projekt ROSE Pripravnost slovenskog eFakturisanja 2017. godine, a kasnije i projekat ROSE 2. Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je nadogradnja eSLOG eRačuna na verziju 2.0, usklađenu sa evropskim standardom. Cilj ROSE projekta krajem maja 2018. Godine je bio da 90 posto poreskih obveznika bude u mogućnosti da dobije eRačun u skladu sa novousvojenim evropskim standardom (EN) o elektronskim računima, što je i ostvareno.

Uspostavljanje Registra primalaca eRačuna

Drugi važan rezultat projekta je uvođenje Nacionalnog registra primalaca eRačuna. Jedna od velikih prepreka u širenju upotrebe eRačuna u Sloveniji bila je to što je izdavatelju teško na jednostavan način saznati kome od svojih primatelja može poslati eRačun, a kome ne. Kako bi se riješio ovaj problem, uspostavljen je Registar primalaca eRačuna koji sadrži spisak preduzeća i drugih organizacija koje mogu i žele da primaju eRačune. Registar je prvenstveno namijenjen emitentima koji mogu automatizirati proces slanja eRačuna na osnovu podataka u Registru. Pridruživanje panevropskoj Peppol mreži za razmjenu eRačuna Kako bi osigurali prekograničnu razmjenu eRačuna, Uprava Republike Slovenije za javna plaćanja i kompanija ZZI pridružili su se panevropskoj Peppol mreži za razmjenu eRačuna i drugih elektroničkih poslovnih dokumenata. To uveliko pojednostavljuje razmjenu eRačuna sa kompanijama u inostranstvu. U sklopu ROSE projekta uspostavljene su i pristupne tačke AS2 i AS4 za razmjenu eRačuna u svrhu povezivanja sa Peppolom. Za podršku i implementaciju svih navedenih tehnoloških promjena izvršena je nadogradnja Jedinstvene tačke za razmjenu eRačuna sa budžetskim korisnicima u Upravi za javna plaćanja i uspostavljanje rješenja za razmjenu eRačuna za preduzeća, kojim upravlja kompanija ZZI. Istovremeno, u okviru ROSE projekta, sprovedena je edukacija i podizanje svijesti korisnika. Organizirane su dvije konferencije i deset regionalnih radionica širom Slovenije. Projekat ROSE bio je međunarodno priznat i veoma dobro prihvaćen od strane korisnika.

Slovenija se nalazi na četvrtom mjestu među svim zemljama EU u kategoriji

Digitalizacija poslovanja – eRačun

Slovenija je posljednjih godina napravila veliki iskorak i među najnaprednijim zemljama u Evropi po korištenju eRačuna. Prema indeksu DESI 2022 (The Digital Economy and Society Index), koji mjeri Evropska komisija, Slovenija se nalazi na četvrtom mjestu među svim zemljama EU u kategoriji Digitalizacija poslovanja - eRačuni. DESI je indeks koji sumira važne pokazatelje u oblasti razvoja digitalizacije u zemljama članicama EU i njihove digitalne konkurentnosti.

Šta BiH iz ovog primjera može naučiti?

Slovenija je pokazala da je digitalna transformacija ključ za jačanje konkurentske prednosti i globalne povezanosti. Kroz uspješnu implementaciju eRačuna, zemlja je postala lider u Evropi, stvarajući pozitivan primjer koji Bosna i Hercegovina može pratiti. Evo nekoliko ključnih zaključaka koji mogu biti inspiracija za Bosnu i Hercegovinu: Saradnja između privatnog, javnog, nevladinog sektora i regulatornih tijela: Uspjeh Slovenije leži u saradnji između privatnih kompanija, javnih institucija, nevladinog sektora I regulatornih tijela. Bosna i Hercegovina može slijediti ovaj model saradnje kako bi stvorila povoljan ekosistem za digitalnu transformaciju.

Implementacija jedinstvenih standarda: Jedan od ključnih koraka koje je Slovenija napravila na putu ka digitalnoj transformaciji bio je dogovor na nivou države o implementaciji jedinstvenih standarda za e-fakturisanje. Ovaj koordinirani pristup je bio osnova za stvaranje stabilnog i efikasnog digitalnog okvira. U početku su definisani nacionalni standardi, koji su kasnije bili nadograđivani i prilagođavani u skladu sa zahtjevima Evropske Unije.

Zakonske regulative: Propisivanje zakonske regulative igra ključnu ulogu u podršci implementaciji jedinstvenih standarda, posebno u kontekstu digitalne transformacije. Zakonska regulativa pruža pravnu sigurnost svim učesnicima u poslovanju. Definisanje standarda i pravila u zakonu osigurava da su svi subjekti dužni poštovati te standarde. Eliminiše nesigurnost i povećava povjerenje u digitalne transakcije. Zakoni mogu obavezati kompanije da koriste određene standard prilikom izdavanja faktura i drugih poslovnih dokumenata. Ovo garantuje konzistentnost u poslovnim transakcijama i podstiče širu upotrebu standardizovanih formata.