FBiH

Usvojena strategija razvoja male privrede FBiH za period od 2022. do 2027. godine

Autor: Biznis.ba
Usvojena strategija razvoja male privrede FBiH za period od 2022. do 2027. godine
Foto: Vlada FBiH

Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada Federacije BiH donijela je zaključak o usvajanju Strategije razvoja male privrede FBiH 2022-2027., koja će biti dostavljena Federalnom parlamentu na razmatranje i donošenje.

Kako je navedeno u ovom dokumentu, Strategija predstavlja integrirani, višesektorski strateški dokument Federacije BiH, koji definira politike razvoja sektora male privrede, strateške ciljeve i prioritete koji su putokaz za sveukupni društveni razvoj.

Značajna je za plansko usmjeravanje razvoja male privrede FBiH, kako bi se u skladu sa dostupnim resursima ostvarili maksimalni efekti u poticanju razvoja.

Za strateške pravce određeni su digitalna transformacija, inovacije, zelena tranzicija, kao i poticajno poslovno okruženje, ubrzani razvoj poduzetničke infrastrukture, internacionalizacija i pozicioniranje u regionalnim i globalnim lancima vrijednosti, te inkluzivnost male privrede.

U Stategiji je istaknuto da će se ostvarenje razvojne vizije male privrede realizirati kroz tri strateška cilja koja su razrađena u sedam prioriteta i 16 mjera. Prvi cilj je konkurentna mala privreda temeljena na inovacijama, digitalizaciji i zelenoj ekonomiji, drugi je razvoj poslovnog okruženja i unapređenje poduzetničke infrastrukture, a treći su inovacije i internacionalizacija male privrede.

U okviru mjera za provođenje strateških ciljeva i prioriteta su ubrzanje digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća (MSP), zatim poticanje razvoja inovativnih digitalnih rješenja i kompanija u softverskoj industriji, podrška razvoju poduzetništva kreativnog sektora, kao i ubrzanje prelaska subjekata male privrede ka zelenoj ekonomiji.

U mjerama su i olakšavanje i ubrzanje procesa ulaska u poslovnu aktivnost i izlaska iz nje, podrška i promocija druge šanse i brzog ponovnog početka, te osiguranje boljeg pristupa kapitalu.

Tu su i mjere podrške razvoju i integraciji programa poduzetničkog učenja u formalno i neformalno obrazovanje i planiranje karijere, zatim razvoju poduzetništva mladih, kao i poduzetništva žena, te uspostavi i razvoji poduzetničkih zona. Ove mjere podrazumijevaju i poticanje inovativnosti, umrežavanja i učešća MSP-a u programima inovacija Evropske unije, te mapiranje i podržavanje regionalnih lanaca vrijednosti, kao i podršku integraciji MSP-a u globalne lance vrijednosti.

Prilikom izrade Strategije razvoja male privrede FBiH u obzir su, između ostalog, uzeti i Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda (pristupačna energija iz čistih izvora, dostojanstven rad i ekonomski razvoj, industrija, inovacije i infrastruktura, smanjenje nejednakosti, zaštita klime i partnerstvom do ciljeva), kao i dokumenti relevantni za proces integracija BiH u EU.

Tako ova strategija doprinosi unapređenju poslovnog okruženja, te potrebnim reformama u oblasti poduzetništva i industrijske politike, a što je u skladu sa mišljenjem Evropske komisije iz maja 2019. godine i neophodnim reformama koje naša zemlja mora provesti na putu za članstvo u EU.

U Strategiji je naglašena i vizija razvoja koja osigurava rast zaposlenosti i životnog standarda građana, te podrazumijeva brzorastuću, regionalno konkurentnu malu privredu utemeljenu na investiranju, inovacijama, energetskoj tranziciji, odgovornom korištenju prirodnih i javnih resursa. Strategija sadrži i preglede razvojnih izazova, te razvojnih perspektiva sa aspekta kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja stanja male privrede FBiH, kao i pregled aktivnosti i odgovornosti za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju Strategije razvoja male privrede FBiH.

Transferi boračkoj kategoriji veći od četiri miliona KM

Vlada Federacije BiH je danas na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela odluke kojima su usvojena dva programa utroška sredstava namijenjenih boračkoj kategoriji u ukupnom iznosu od 4.080.000 KM planiranih u Budžetu FBiH za 2024. godinu. Sredstva su namijenjena za pomoć u liječenju boraca i podršku neprofitnim organizacijama.

Prvim Programom utroška sredstava Ministarstva sa kriterijima raspodjele sredstava, u okviru tekućeg transfera, za pomoć u liječenju boraca odobreno je 3.800.000 KM. Odlukom je propisan i način raspodjele ovih sredstava. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja može se ostvariti samo jedanput u dvije kalendarske godine.

Izuzetno u teškim slučajevima, imajući u vidu težinu bolesti i troškove liječenja, federalni ministar može rješenjem odobriti jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja neovisno od toga što je podnosilac zahtjeva to pravo ostvario u prethodnoj kalendarskoj godini.

Jednokratna novčana pomoć se može odobriti za plaćanje troškova liječenja u BiH (u visini od 300 KM), te u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u BiH (u iznosu do 2.000 KM). U teškim slučajevima, federalni ministar može, na prijedlog nadležne općinske/gradske službe ili saveza boračkih populacija, svojim rješenjem odobriti i veći iznos pomoći za troškova liječenja od predviđenih, i to najviše do 3.000 KM.

Postupak ostvarivanja prava prema ovoj odluci vrši se podnošenjem prijave Federalnom ministarstvu na propisanom obrascu na javni poziv, a javni poziv za podnošenje prijava bit će otvoren do 31.10.2024. godine.

Drugim Programom utroška sredstava ovog ministarstva u okviru Tekućih transfera neprofitnim organizacijama planiran je iznos od 280 hiljada KM, a raspodjela sredstava će se vršiti u skladu sa općim i posebnim kriterijima.

Programom su planirani transferi Savezu logoraša BiH u iznosu od 120.000 KM i Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH u iznosu od 70.000 KM.

Također, Programom je planiran Transfer IDA - istraživačko dokumentarne aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida u iznosu od 90.000 KM. Sredstva utvrđena u ovom programu raspoređivat će se prema kriterijima za raspodjelu po Tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno.