BiH

Utvrđen Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji zdravstvenih ustanova

Autor: Biznis.ba
Utvrđen Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji zdravstvenih ustanova

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Zakon uređuje finansijsku konsolidaciju javnih zdravstvenih ustanova čiji su osnivači općina, kanton, Federacija BiH i jedan ili više kantona zajedno, te Federacija, i koje uzastopno u periodu od tri godine, a zaključno sa 31.12.2016. godine, bilježe negativno poslovanje. Također, uređuje izvore plaćanja nastalih dugovanja, postupak i način izmirenja dugovanja po osnovu kojih se vrši finansijska konsolidacija, iznos umanjenja duga i druga pitanja koja se odnose na finansijsku konsolidaciju zdravstvenih ustanova.

Konsolidacija utvrđena ovim zakonom bit će provedena s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti javnih zdravstvenih ustanova, jačanja odgovornosti u upravljanju rizikom u poslovanju javnih zdravstvenih ustanova, u skladu sa ovim zakonom, kao i Zakonom o finansijskom poslovanju, propisima donesenim na osnovu tih zakona, kao i povećanja kvalitete i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.

Finansijskim analizama poslovanja ovih javnih zdravstvenih ustanova utvrđeno je da sa 31.12.2016. godine imaju gubitak u ukupnom iznosu od oko 167 miliona maraka i da ukupna dugovanja u zdravstvenom sektoru iznose oko 269 miliona maraka, s tendencijom daljnjeg rasta, što je važan razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Zakonom su obuhvaćena dugovanja javnih zdravstvenih ustanova po osnovu doprinosa za PIO/MIO iz i na plaće, doprinosa za zdravstveno osiguranje iz i na plaće, ukoliko nije nastupila zastara naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za slučaj nezaposlenosti iz i na plaće, poreza, isključujući PDV, pruženih komunalnih usluga (struja, voda, gas, grijanje) i ostale komunalne usluge, isporučenih roba nužnih za rad zdravstvene ustanove dobavljačima roba (lijekovi, potrošni materijal i slično), i neisplaćenih neto plaća zaposlenika.

Dugovanja po osnovu poreza i doprinosa iz i na plaće utvrđena ovim zakonom mogu se izmiriti preuzimanjem duga po osnovu neplaćenih doprinosa od strane osnivača javnih zdravstvenih ustanova jednokratnom uplatom bez kamata i reprogramiranjem duga koji uključuje odgođeno plaćanje i plaćanje dugovanja na rate do 10 godina.

Neizmirene obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, a nakon isteka zastare po Zakonu o zdravstvenom osiguranju, i to u okviru perioda zaključno sa 31.12.2016. godine, bit će otpisane u skladu s članom 10. ovog zakona, u slučaju kada zaposlenici dužnika nisu mogli koristiti zdravstvenu zaštitu zbog neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, na način kako je to regulisano ovim zakonom ili su je koristili na teret javne zdravstvene ustanove u kojoj su zaposleni.

Neizmirene obaveze po osnovu doprinosa za PIO/MIO moguće je izmiriti preuzimanjem duga od strane osnivača javnih zdravstvenih ustanova, jednokratnom uplatom bez kamata i reprogramiranjem duga u roku od 10 godina, uz mogućnost odgođenog plaćanja i plaćanje dugovanja na rate.

Reprogramiranje duga po osnovu poreza i doprinosa obaveza je Poreske uprave Federacije BiH u skladu sa Zakonom o Poreskoj upravi FBiH, kao i propisima donesenim na osnovu tog zakona.

Ovim zakonom predviđeno je da se sredstva za finansijsku konsolidaciju univerzitetsko-kliničkih bolnica obezbjeđuju u federalnom budžetu, na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom, dok će sanacija gubitaka javnih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači kantoni i općine provesti nadležni organi kantona i općina, a kantonalne skupštine i opštinska vijeća će obezbijediti potrebne procedure odobravanja sredstava za sanaciju gubitaka javnih zdravstvenih ustanova, ukoliko se to pokaže nužnim za njihovo nesmetano poslovanje, stoji u saopćenju.

Biznis.ba