BiH

Vlada FBiH donijela odluku u vezi konsultanta za istraživanje nafte i plina

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH donijela odluku u vezi konsultanta za istraživanje nafte i plina

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, koja je završena u Sarajevu, donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga pravne osobe kao stručnog konsultanta koji će joj pružiti konsultantske usluge u pripremi, provođenju javnog nadmetanja i izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH.

Prihvaćena je preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke ovih usluga za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH ponuđaču IHS Global Ltd, London za ponuđenu cijenu 1.275.643,80 KM bez PDV-a.

Federalna vlada donijela je dvije odluke kojima je iznos za liječenje pripadnika boračke populacije sa 1.500.000 KM, povećan na 2.000.000 KM, a za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija s 400.000 KM na 650.000 KM.

Iz tekuće rezerve Vlade Federacije za 2018. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata izdvojeno je 450.000, za finansiranje troškova provođenja druge faze revizije boračko-invalidske zaštite, za troškove Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Utvrđeno je da je izgradnja dionice autoceste Tarčin - Konjic na Koridoru Vc u dužini od 20,2 kilometra od javnog interesa za Federaciju BiH i da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta, koje je zaduženo da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

Federalna vlada primila je na znanje informaciju Federalnog ministarstva finansija o realizaciji instrukcije javnim preduzećima da izvrše uplatu sredstava iz akumulirane dobiti u Budžet FBiH.

Navedeno je da su javna poduzeća izvršila uplatu dividende iz akumulirane dobiti u ukupnom iznosu od 153.020.803,42 KM i to BH Telecom d.d. Sarajevo 65.020.796,03 KM, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 63.000.007,39 KM i JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo" d.o.o. u iznosu od 25.000.000 KM. JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar je 20.11.2018. godine izvijestila Federalno ministarstvo financija da u Bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine nema akumulirane dobiti i da se Odlukom Skupštine društva tekuća dobit raspoređuje za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Izmijenjena je i dopunjena odluka o usvajanju Programu utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 107.000.000 KM kojima je definisan način prenošenja sredstava i utvrđena lista odobrenih projekata.

Vlada Federacije BiH se upoznala i većinom glasova nije prihvatila informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koja sadrži hronologiju postupanja nadležnih organa vezano za status direktora Federalne uprave policije.

Premijeru Federacije BiH data je saglasnost za potpisivanje Anexa Ugovora o kupoprodaji zgrade "Energoinvesta“ za trajni smještaj Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Prihvaćena je inicijativa za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije za finansijsku podršku projektima koje implementira Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u iznosu od 110.000 KM, 80.000 KM za Sveučilište u Mostaru i 50.000 KM Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Biznis.ba