BiH

Vlada FBiH na hitnoj sjednici izdvojila 10 miliona KM za kupovinu zgrade Energoinvesta

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH na hitnoj sjednici izdvojila 10 miliona KM za kupovinu zgrade Energoinvesta
Federalna vlada je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o preraspodjeli 10.000.000 KM iz Proračuna FBiH za 2018. godinu s razdjela Službe za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH na razdjel Vlade Federacije BiH.

Od ukupnog iznosa s pozicije Službe za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH će, s budžetskih kodova predviđenih za smještaj institucija Vlade Federacije BiH, biti prebačeno 8.950.000 KM s “Nabavke građevina”, a 1.050.000 KM s “Rekonstrukcije i investicijskog održavanja“. Za ukupan iznos bit će povećana sredstva Tekuće rezerve Vlade FBiH.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Današnja odluka, za čiju su provedbu zaduženi Federalno ministarstvo financija, Služba za zajedničke poslove i Generalni sekretarijat Vlade FBiH, predstavlja realizaciju zaključaka sa 157. sjednice Federalne vlade, održane 21.9.2018. godine u Mostaru, donesenih s ciljem omogućavanja kupovine poslovne zgrade Energoinvesta u Sarajevu za potrebe smještaja Vlade FBiH.

Danas je, također, donesena Odluka da se iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2018. godinu odobrava izdvajanje 10.000.000 KM Vladi FBiH u svrhu plaćanja prvog dijela kupoprodajne cijene Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvesta.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Generalni sekretarijat Vlade FBiH.

Federalna vlada dala je saglasnost za zaključivanje Aneksa 1 na Sporazum o načinu i uslovima korištenja nepokretne imovine od 26.3.2012. godine, potpisan između Vlade FBiH, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija, i ASA BANKE d.d. Sarajevo. Za potpisivanje Aneksa 1 ovlaštena je federalna ministrica finansija.

Kako je obrazloženo, Vlada FBiH je na 40. sjednici, održanoj 3.2.2012. godine. donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o načinu i uslovima korištenja nepokretne imovine. Na osnovu te odluke, Vlada FBiH, koju je zastupalo Federalno ministarstvo finansija, i Moja banka. d.d. Sarajevo su 26.3.2012. godine, zaključile Sporazum o načinu i uslovima korištenja nepokretne imovine. Tim dokumentom je propisan rok u kojem je Federacija BiH ustupila na privremeno korištenje nepokretnu imovinu Banci i to na period od šest godina i devet mjeseci, počevši od 1. januara 2012. godine. Kako taj rok ističe 30.9.2018. godine, današnjom odlukom se daje saglasnost i stvara pravni osnov za zaključenje Aneksa 1 s datumom važenja do 30.9.2023. godine. Treba napomenuti da je, usljed statutarnih promjena, pravni sljednik Moje banke d.d. Sarajevo ASA BANKA d.d. Sarajevo.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada je danas opunomoćila Kenana Osmanagića (JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar) i Ernesta Đonku (JP BH pošta d.o.o. Sarajevo), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Biznis.ba / FENA