BiH

Zajednička izjava SAD, Britanije, Njemačke, EU: BiH nije ispunila obaveze Energetske zajednice

Autor: Biznis.ba
Zajednička izjava SAD, Britanije, Njemačke, EU: BiH nije ispunila obaveze Energetske zajednice

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Ambasador Velike Britanije, Ambasador Federalne Republike Njemačke, Zamjenik šefa Delegacije EU i Direktor Sekretarijata Energetske zajednice, održali su sastanak sa predstavnicima nadležnih organa Bosne i Hercegovine i entiteta kako bi razgovarali o napretku u energetskom sektoru.

Sastanak je organizovan u okviru Energetskog samita koji se održava u Neumu, petu godinu za redom. Energetski samit okupio je više od 600 učesnika iz energetskog sektora i poslužio kao odlična prilika za diskusiju o velikom broju pitanja sa donosiocima odluka iz BiH i entiteta, kako bi se osigurao nastavak ubrzane implementacije neophodnih reformi u energetskom sektoru.

Na sastanku, svi učesnici su primili k znanju da Bosna i Hercegovina u nekim oblastima nije ispunila svoje obaveze koje je imala kao potpisnica Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice. Zbog toga, dogovoreno je da se pojača koordinacija između svih učesnika, da se pruži jača podrška od strane entiteta, te da se blisko sarađuje kako bi se osiguralo da Bosna i Hercegovina učini značajan napredak. Dalje je zaključeno da bi naredni mandat trebalo iskoristiti za intenziviranje reforme energetskog sektora.

Vezano za Usvajanje Državnog zakona o električnoj energiji i gasu u skladu sa zahtjevima Energetske zajednice, relevantne strane primile su k znanju potrebu da se poduzmu neophodni koraci kako bi se pomirile razlike između dva entiteta i podržalo usvajanje ključnog zakona o električnoj energiji i gasu na državnom nivou. Razgovarano je i dogovoreno da onda, kada se utvrdi zakonski okvir na državnom nivou, usvoje entitetski zakoni i izmijene i dopune u cilju osiguranja harmonizacije i usklađivanja sa Trećim paketom EU.

U roku od tri mjeseca od ovog sastanka predstavnici državnog i entitetskih ministarstava će uz podršku međunarodne zajednice, tehničke asistencije USAID-a i Sekretarijata Energetske zajednice uskladiti svoje stavove i podržati usvajanje Državnog zakona.

Vezano za sektor električne energije naglašeno je kako elektroprivrede u BiH moraju brzo sprovesti potpuno razdvajanje djelatnosti, s obzirom da ovo predstavlja ključni korak za prevazilaženje zastoja u implementaciji reformi i procesa u drugim područjima na tržištu električne energije. Kada je riječ o deregulaciji cijena, nakon razgovora prepoznato je da će Republika Srpska usvojiti novi zakon o električnoj energiji kojim bi se riješilo pitanje deregulacija cijena proizvodnje.

Vezano za obnovljivu energiju, jasno je podcrtano da nadležne entitetske vlade moraju uputiti izmjene i dopune entitetskih zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i odgovarajućih podzakonskih akata u proceduru usvajanja, kako bi se omogućila implementacija reforme šema podsticaja za korištenje obnovljivih izvora energije. Reforma ima za cilj dalje povećanje udjela neupravljive obnovljive energije, kao što je energija vjetra i sunca na finansijski održiv način.

Učesnici sastanka su također prepoznali da nadležni organi moraju pojednostaviti postupak izdavanja dozvola i ojačati politiku zaštite okoliša, javne konsultacije za projekte koji koriste obnovljive izvore energije kada je riječ o izdavanju okolinskih dozvola i koncesija, kako bi se osigurala okolišna održivost postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije.

Vezano za energetsku efikasnost, prepoznato je da je potrebno povećanje investicija koje vode ka stvaranju novih radnih mjesta i smanjenju štetnih emisija u zrak. Strane su se složile da je potrebno čim prije izmijeniti entitetske zakone o energetskoj efikasnosti kako bi se omogućila implementacija kombinacije ESCO modela i obligacionih šema za energetsku efikasnost i usvojili Akcioni planovi na entitetskim i državnom nivou kako bi se postigli ciljevi koji proizilaze iz zahtjeva Direktive o energetskoj efikasnosti.

Kako bi se postigao napredak u vezi sa zakonima o energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije, o čemu je razgovarano tokom sastanka, članovi međunarodne zajednice će nastaviti svoje aktivno učešće, a naročito USAID i GIZ koji će pomoći nadležnim entitetskim ministarstvima i Distrikt Brčko da izrade amandmane na zakone o energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije poštujući ustavnu strukturu BiH.

Vezano za kompaniju za prijenos električne energije (Elektroprijenos BiH), prepoznato je da je savjesno i efikasno upravljanje ovom kompanijom ključno za sveukupno funkcionisanje sektora električne energije posebno u pogledu sigurnosti snabdijevanja. Kako bi se osigurala puna funkcionalnost i odblokirale investicije, podcrtano je i dogovoreno da će entitetske vlade hitno imenovati novi menadžment na osnovu transparentnih procedura i kompetentnosti.

(Biznis.ba)