Kompanije

Lokomotiva "Željeznica FBiH" vozi gubitke

Autor: Biznis.ba
Lokomotiva "Željeznica FBiH" vozi gubitke

Federalni revizori utvrdili su da "Željeznice FBiH" kontinuirano iskazuju gubitke u poslovanju te da je u prošloj godini taj gubitak iznosio 4.230.171 KM, što je dovelo do značajnog smanjenja kapitala i potpune nesolventnosti i nelikvidnosti.

"Kapital je u posljednjih 13 godina smanjen za 682.222.072 KM, a na datum bilansa (31.12.2017) iskazane su obaveze 798.078.185 KM i to dugoročne 488.548.698 KM, a kratkoročne 309.529.487 KM, u okviru kojih su obaveze prema zaposlenima 190.560.742 KM, dok su tekuća sredstva samo 72.361.587 KM", stoji u izvještaju revizora o poslovanju ove firme za 2017. godinu, koji je negativan.

Revizori su utvrdili da ovo društvo ima neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za PIO, zdravstvo i nezaposlenost 172.738.928 KM, a to se, kako su naveli, odnosi na obaveze iz ranijeg perioda. Takođe, utvrdili su da godišnji popis imovine i obaveza nije izvršen u skladu sa zakonom, posebno u dijelu popisa materijala, rezervnih djelova i sitnog inventara koji je van upotrebe. Ocijenili su revizori da postupci djelimične privatizacije, koji su za posljedicu imali smanjenje državnog, a povećanje dioničkog kapitala, nisu provedeni u skladu sa važećim propisima o privatizaciji. Upozoravaju i da ovakva situacija upućuje na postojanje značajne neizvjesnosti u vezi sa sposobnošću Društva da nastavi sa vremenski neograničenim poslovanjem.

"Društvo dugi niz godina posluje u uslovima potpune nelikvidnosti i nesolventnosti, a značajan dio nekretnina je pod hipotekama. Zakon o finansijskoj konsolidaciji JP 'Željeznice Federacije BiH', donesen radi osiguranja finansijske održivosti i stabilnosti poslovanja, nije proveden. Sredstva koja se iz budžeta FBiH godišnje doznačavaju nedovoljna su za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture i sufinansiranja putničkog i kombinovanog saobraćaja", navode revizori i dodaju da Vlada i Parlament FBiH nisu posvećivali dovoljno pažnje željezničkom saobraćaju.

"Radi prevazilaženja postojećih problema, osnivač, Vlada FBiH i organi upravljanja Društva (Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva) moraju sačiniti strateški plan održivosti i unapređenja poslovanja koji bi bio provodiv u praksi", savjetuju revizori.

"U ostavljenom roku 'Željeznice FBiH' očitovale su se dopisom od 17.08.2018. godine na Nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji ovog preduzeća. Dio datih obrazloženja koja su se odnosila na zalihe materijala nastale demontiranjem stalnih sredstava, javnih nabavki u dijelu direktnih sporazuma sa ATAL GROUP d.o.o. i EXPERTING d.o.o. i sudskih sporova prihvatili su i inkorporirali u konačan tekst Izvještaja o finansijskoj reviziji. Ostala obrazloženja data u komentaru nismo mogli prihvatiti, jer nisu data adekvatna obrazloženja niti je priložena relevantna dokumentacija koja bi uticala na izmjene nalaza u izvještaju", stoji u odgovoru iz ove firme upućenom na adresu revizora.

Biznis.ba / NN