Kompanije

Slaba briga o malim i srednjim preduzećima u Federaciji BiH

Autor: Biznis.ba
Slaba briga o malim i srednjim preduzećima u Federaciji BiH

Federacija BiH malo pažnje posvećuje malim i srednjim preduzećima i jedina finansijska injekcija koju dobiju mali poduzetnici je prilikom prvog zapošljavanja.

Ovo su naveli revizori u izvještaju "Praćenje realizacije podrške malim i srednjim preduzećima", u kojem ističu da iz dostupnih analiza nije bilo moguće utvrditi na osnovu kojih pokazatelja se utvrđuju iznosi sredstava koji će se rasporediti po pojedinačnim projektima, kao ni kriteriji za izbor korisnika poticaja.

Dodaju da i njihove preporuke nisu u većem dijelu ispoštovane te da je od sedam preporuka koje su još 2013. godine date kako bi se podrška firmama unaprijedila za pet godina realizovana samo jedna, a šest čeka na realizaciju. Takođe, konstatovano je da Parlament FBiH i Vlada FBiH ne posvećuju dovoljnu pažnju razmatranju izvještaja revizije učinka, kako bi na osnovu nalaza revizije preduzeli odgovarajuće aktivnosti, te svojim zaključcima dodatno obavezali institucije na realizaciju preporuka, a pomenuti izvještaj nije razmatran na sjednicama spomenutih organa zakonodavne i izvršne vlasti.

"Ured za reviziju cijeni da nadležne institucije treba da preduzmu dodatne aktivnosti kako bi se realizirale date preporuke i osigurala efikasnija podrška ovom sektoru. Takođe, neophodno je posebnu pažnju posvetiti praćenju učinka poticaja datih za razvoj malog i srednjeg preduzetništva, kako bi se u narednom periodu osigurali odgovarajući efekti od finansijskih sredstava koja se izdvajaju iz budžeta FBiH za ove namjene", stoji u izvještaju revizora.

Analiza realizacije preporuka ukazala je da Vlada FBiH i Federalno ministarstvo razvoja, obrta i poduzetništva (FMRPO) treba da preduzmu dodatne aktivnosti kako bi se realizirale date preporuke i osigurala efikasnija podrška sektoru malog i srednjeg preduzetništva (MSP). Rezultati revizije, takođe, pokazali su da je dodjela finansijskih poticaja MSP mogla biti efikasnija u svim fazama, počev od planiranja, realizacije pa do nadzora i ocjene učinaka poticaja. Revizori ističu da se na osnovu raspoloživih informacija ne može potvrditi da su u proteklim godinama preduzete konkretne mjere na otklanjanju nedostataka u provođenju podrške sektoru MSP. Sa druge strane, praćenjem je utvrđeno da su u proteklom periodu povećana finansijska izdvajanja iz budžeta FBiH za tekuće transfere realizirane preko FMRPO. Naime, prikupljeni podaci pokazali su da je za tekuće transfere koji se osiguravaju preko FMRPO u 2014. godini iz budžeta FBiH izdvojeno otprilike pet miliona KM, dok je u 2017. godini izdvojeno cirka 20 miliona KM.

Međutim, uvidom u strukturu realiziranih transfera utvrđeno je da je najveći dio sredstava u 2017. godini (15,6 miliona) dodijeljen za transfer "Finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja", čiji primarni cilj nije usmjeren na poboljšanje uslova poslovanja subjekata MSP, nego je imao za cilj poticanje zapošljavanja u FBiH. S obzirom na to da FMRPO ne raspolaže zvaničnim podacima o broju subjekata MSP u 2017. godini, nije bilo moguće procijeniti da li je povećanje finansijske podrške uticalo na povećanje broja subjekata MSP.

Posljednji zvanični podaci o broju subjekata MSP kojima raspolaže FMRPO za 2015. godinu pokazuju da je u proteklom periodu broj subjekata MSP neznatno rastao. Tako je u 2015. godini bilo registrovano 20.966 subjekata MSP, što je za 809 subjekta više u odnosu na 2012. godinu, kada je bilo registrovano 20.157 subjekta MSP. Analizom dostupnih podataka o stanju MSP utvrđeno je da u proteklom periodu nije ostvareno značajnije poboljšanje uslova poslovanja u ovom sektoru.

Biznis.ba / NN