IDDEEA

Digitalni ID novčanik će biti predstavljen u BiH do kraja godine

Autor: Biznis.ba
Digitalni ID novčanik će biti predstavljen u BiH do kraja godine
Foto: Biznis.ba

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) obavijestila je javnost da od 29.01.2024. građanima Bosne i Hercegovine biti implementirana mogućnost aktiviranja digitalnog identiteta - eIdentiteta putem web stranice Agencije – www.iddeea.gov.ba.

U skladu sa Zakonom o Agenciji, Agencija je nadležna za personalizaciju i tehničku
obradu različitih identifikacionih dokumenata, uključujući lične karte, lične karte za strance, vozačke dozvole, putne isprave, pogranične propusnice, tahografske kartice, dokumente za registraciju vozila, te druge identifikacione dokumente uz odobrenje.

Među evidencijama koje vodi Agencija je i evidencija jedinstvenih matičnih brojeva (JMB), prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine, ličnih karata državljana i stranaca, građanskih, službenih i diplomatskih pasoša, vozačkih dozvola, registracije motornih vozila, novčanih kazni, prekršajna evidencija, evidencija centralnog biračkog spiska, evidencija pograničnih propusnica, evidencija o izrađenim karticama za digitalne tahografe, te druge evidencije uz odobrenje izvornih organa.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i
Hercegovine je nadležna za tehničko održavanje i elektronsko arhiviranje podataka, kao i za digitalno potpisivanje, izdavanje kvalifikovane potvrde za elektronsko potpisivanje za što je prethodno ispunila sve uslove u skladu sa EU regulativama (međunarodno certifikovana po EIDAS standardu), te na kraju i uspješno upisana u evidenciju ovjerilaca koju vodi Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine.

Međutim, izdavanje ličnih karata sa kvalifikovanim potvrdama će biti omogućeno tek nakon usvajanja Odluke o visini cijene certifikata od strane Vijeća ministara BiH.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine planira pokretanje navedenog sistema s ličnom kartom odmah nakon usvajanja Odluke o cijeni za kvalificiranu potvrdu.

Međutim, dok se već godinama čeka na navedenu odluku, u prethodnih par mjeseci
Agencija se fokusirala na implementaciju usluge eIdentiteta, pružajući tako građanima
elektronski pristup raznim uslugama kao što su uvid u lične evidencije, provjera statusa prekršaja, provjera statusa dokumenta, digitalnog potpisa, kao i servisima institucija na svim nivoima kada ih omoguće. Tzv. udaljeno digitalno potpisivanje dokumenata je po prvi put dostupno građanima nakon 18 godina od donošenja zakona o elektronskom potpisu (donešen 2006. godine) Ova inicijativa ima za cilj olakšati građanima ostvarivanje prava i usklađivanje s EU standardima i regulativama.

Udaljeno digitalno potpisivanje će biti dostupno kroz web uslugu digitalnog
identiteta građanina BiH. Pored toga, Agencija također radi na implementaciji digitalnog novčanika u skladu sa posljednjim evropskim regulativama poput (eIDAS 2.0.).

Očekuje se da će digitalni ID novčanik biti predstavljen do kraja godine. Ove inicijative imaju cilj unaprijediti digitalizaciju i efikasnost poslovanja građana Bosne i Hercegovine.

Uvođenjem navedenih usluga Agencija ispunjava svoju ključnu ulogu u izgradnji
osnovnih preduvjeta za ostvarivanje šireg spektra ciljeva UN-ovih ciljeva održivog razvoja (UN SDG), pridonoseći stabilnosti, pravdi i socijalnoj inkluziji u Bosni i Hercegovini.

Kroz ove aktivnosti, Agencija također doprinosi modernizaciji društva, povećava učinkovitost usluga i podržava tranziciju prema digitalnom društvu, što ima pozitivan utjecaj na ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Implementacijom navedenih digitalnih rješenja Agencija realizuje sljedeće ciljeve održivog razvoja:

SDG 1: Bez siromaštva

Osiguravanjem valjane registracije i dostupnosti identifikacijskih dokumenata, Agencija pridonosi smanjenju siromaštva omogućavajući pristup javnim uslugama. Pružanjem podataka iz evidencija za koje je IDDEEA nadležna omogućuje se socijalnim institucijama brže i efikasnije pružanje pomoći građanima.

SDG 5: Rodna ravnopravnost

Agencija podržava rodnu ravnopravnost osiguravajući pristup identifikacijskim
dokumentima za sve građane, bez obzira na spol. Agencija promiče prikupljanje i
distrubiciju podataka o rodnoj ravnopravnosti na području Bosne i Hercegovine.

SDG 9: Industrija, inovacije i infrastruktura

Razmjena podataka koju Agencija omogućuje podržava razvoj infrastrukture i inovacija u
upravljanju identifikacijom i registracijom. Pružanje elektronskog potpisa građanima i
razvijajući digitalizaciju usluga predstavljaju inovativne pristupe koji podržavaju razvoj infrastrukture i tehnologije.

SDG 16: Mir, pravda i snažne institucije

Agencija doprinosi izgradnji snažnih institucija unutar Bosne i Hercegovine kroz upravljanje identifikacijskim dokumentima i registrima, čime se podržava pravda i vladavina prava.

Također, elektronski potpis doprinosi jačanju pravnih institucija, povećavajući pouzdanost i sigurnost u digitalnim transakcijama.


SDG 17: Partnerstvo za postizanje ciljeva

Digitalizacija usluga i pružanje elektronskog potpisa mogu potaknuti partnerstva između vlasti, privatnog sektora i civilnog društva u ostvarivanju održivog razvoja.
Pored toga, Agencija ima značajnu ulogu u ispunjavanju nekih od prioriteta
postavljenih pred Bosnu i Hercegovinu od strane Europske unije, kao što su:

1. Izbori u skladu s europskim standardima:

- Osiguranje transparentnosti izbornog procesa kroz ažuriranje centralne izborne
spiskove.
- Podrška korištenju elektronskih potpisa za verifikaciju relevantnih izbornih
dokumenata.
- Aktivno sudjelovanje u implementaciji elektronske identifikacije birača putem
biometrije.

2. Koordinacija pitanja EU:

- Pružanje podrške uspostavi sigurnih elektronskih sistema za koordinaciju između
različitih nivoa vlasti.
- Olakšavanje razmjene podataka i informacija relevantnih za pripremu nacionalnog
programa za usvajanje ACQUIS-a.

3. Unapređenje institucionalnog okvira:

- Osiguravanje sigurne razmjene informacija između različitih nivoa vlasti.
- Pružanje podrške pravosudnim institucijama putem sigurnih elektronskih sistema.
- Razvoj i podrška elektronskim sistemima za provedbu ACQUIS-a, s naglaskom na
profesionalizmu i uklanjanju prava veta