BiH

Nastavak radova na zaštiti korita rijeke Plive

Autor: Biznis.ba
Nastavak radova na zaštiti korita rijeke Plive

Rijeka Pliva se u skladu sa odredbama člana 5. Stav (2) Zakona o vodama Federacije BiH svrstava u vodotoke I kategorije i nadležnost za upravljanje ovim vodotokom je dodijeljena Agenciji za vodno područje rijeke Save (AVP Sava), saopćeno je danas.

Dugoračnim planom AVP Save,  predviđena je izgradnja regulacionih pragova kako bi se zaštitilo korito rijeke Plive od erozionih procesa, sanirale štetne posljedice izazvane uticajem velikih voda (1996, 2004, 2007, 2012. i 2014. godine) te spriječila dalja devastacija korita i osigurala efikasna zaštita materijalnih dobara i ljudskih života od štetnog djelovanja voda, naročito pri pojavi velikih voda. Za ukupnu sanaciju nastalih šteta na koritu i obalama rijeke Plive kao i regulaciju, predviđena je izgradnja 13 regulacionih pragova s elementima zaštite obala. Do sada je na terenu izvedeno njih osam (8). Pragovi stabiliziraju korito, osiguravaju obale kao i sve objekte u obalnom pojasu i reguliraju brzinu protoka vode. To je višemilionski projekat koji je izvođen u više faza. Aktuelni radovi predstavljaju nastavak tih aktivnosti.

Da bi shvatili opravdanost ovih radova, moramo se vratiti na period 1996/97. godine u vrijeme velikih poplava, kada je preko vodopada Plive teklo više od 350 kubika vode u sekundi,  podsjećaju u saopćenju i iz Općine Jajce.  Dodaju da je to bila poplava koja je razorila korito Plive i produbila ga za šest metara, stvorila kavernu prije vodopada koja je gutala svu vodu te je vodopad bio gotovo suh. Tada su uništeni i gotovo svi pragovi i objekti koji su regulirali protok rijeke Plive kroz njeno korito. Nakon toga su krenule aktivnosti na sanaciji, od izrade odgovarajuće tehničke dokumentacije do faznog provođenja sanacije, uključujući i područje vodopada, ali i kompletnog korita Plive do područja Mračaja.

Na dionici od Velikog plivskog jezera do ušća Plive u Vrbas, proticaj je smanjen u cilju osiguranja kontinuiranog proticaja (izbjegava se situacija “suho korito”) i u ograničenom vremenskom periodu (za vrijeme trajanja radova). Ova mjera je nužna i privremenog je karaktera.

Razlog za smanjenje dotoka rijeke Plive je vrsta radova u samom koritu, pogotovo kada je riječ o ovako kompleksnim i složenim hidrotehničkim objektima. Tehnologija izvođenja radova na većim dubinama u koritu vodotoka kao što je iskop i betoniranje temeljnih jama, podrazumijeva, ukoliko je to tehnički moguće, smanjenje/preusmjeravanje dotoka uz konstantnu evakuaciju preostalih količina voda iz temeljnih jama pomoću pumpi.

Prema navodima rukovodioca Ureda Agencije u Jajcu, smanjenje proticaja bi trebalo trajati do srijede 27.10.2021. godine, a radovi bi trebalo da budu okončani do polovine 11. mjeseca.

Napominjemo da za ove aktivnosti, Agencija za vodno područje rijeke Save posjeduje svu neophodnu dokumentaciju, a radovi se izvode po Rješenju o odobrenju za građenje izdatom od strane Federalnog ministarstva za prostorno uređenje.

Biznis.ba