BiH

Podaci Centralne banke BiH: Aktiva sektora OFI u BiH iznosi 4,15 milijardi KM

Autor: Biznis.ba
Podaci Centralne banke BiH: Aktiva sektora OFI u BiH iznosi 4,15 milijardi KM

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), u okviru redovne statistike, objavila je statističke podatke za kraj 2018. godine o veličini i strukturi bilansa stanja finansijskih institucija koje pripadaju sektoru Ostalih finansijskih (nebankarskih) institucija (OFI).

Statistika sektora OFI u BiH na kraju 2018. godine uključuje podatke 26 osiguravajućih društava s društvom za reosiguranje, 35 investicionih fondova, sedam lizing društava, 25 mikrokreditnih organizacija, osam brokerskih kuća i dvije berze.

- Stanje ukupne aktive sektora OFI u BiH, na dan 31. decembar 2018. godine iznosilo je 4,15 milijardi KM i veće je za 283,6 miliona KM ili 7,3 posto u poređenju sa stanjem na kraju 2017. godine. Najveću aktivu u okviru sektora OFI na kraju 2018. godine imaju osiguravajuća društva – 1,92 milijarde KM (46,2 posto ovog sektora), zatim slijede mikrokreditne organizacije sa 951,1 milion KM (22,9 posto), investicioni fondovi sa 894,6 miliona KM (21,5 posto), lizing društva sa 369,2 miliona KM (8,9 posto), preostalih 19,1 milion KM (0,5 posto) se odnosi na brokerske kuće i berze.

Porastu aktive sektora OFI na godišnjem nivou najviše su doprinijeli porast aktive mikrokreditnih organizacija 101,45 miliona KM i društava za osiguranje 100,9 miliona KM, dok lizing društva i investicioni fondovi bilježe manje poraste od 43,6 miliona KM i 36,3 miliona KM.

U strukturi aktive sektora OFI najveće učešće imaju krediti (s učešćem od 25,8 posto) i depoziti (23,8 posto), slijede ulaganja u dionice (15,1 posto), ulaganja u vrijednosne papire (13,4 posto), nefinansijska aktiva (12,8 posto), a preostalih 9,1 posto se odnosi na ostala potraživanja. Strukturom pasive sektora OFI dominiraju računi kapitala (učešće od 42,1 posto), slijede tehničke rezerve osiguranja (31,3 posto), krediti (17,3 posto), a preostalih 9,5 posto su računi ostalih potraživanja. Skoro ista struktura bilansa sektora OFI zabilježena je i na kraju 2017. godine, jedino su krediti zabilježili porast u ukupnoj bilansnoj sumi na kraju 2018. godine za oko 1,5 posto i na strani aktive, a i pasive zahvaljujući porastu aktivnosti na kreditiranju sektora stanovništva od mikrokreditnih organizacija.

U toku proteklih pet godina sektor OFI bilježi pozitivne godišnje stope rasta, a koje su se kretale od jedan posto do 7,3 posto, što znači da je u 2018. došlo do ubrzanja rasta. Uprkos ovom rastu nebankarskih institucija, i dalje su banke dominantne jer se na njih odnosi 88,7 posto ukupne aktive finansijskog sektora.

Ova statistika je raspoloživa na polugodišnjoj osnovi do 2018. godine, a od 2019. godine statistika sektora OFI će se prikupljati na kvartalnoj osnovi. Statistika sektora OFI je usklađena s međunarodnom metodologijom propisanom od MMF. Primjenom ove metodologije moguće je na jedinstven način obračunati sve segmente finansijskog sektora, pošto se primjenjuju jedinstveni način valuacija i klasifikacije za sve finansijske institucije, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

Biznis.ba / FENA