BiH

Upozorenje Vladi FBiH, Lasić krši Zakon o cestama

Autor: Biznis.ba
Upozorenje Vladi FBiH, Lasić krši Zakon o cestama
Parlament Federacije BiH upozorio je na moguće kršenje zakona od strane federalnog ministra za saobraćaj i komunikacije Denisa Lasića.

Na jednoglasnono usvojeni prijedlog Odbora za promet i komunikacije, federalni Parlament je u srijedu 20.11.2019 također jednoglasno usvojio 6 zaključaka kojim se od Vlade FBiH traži da poštuje Zakon o cestama FBiH.

Naime, utvrđeno je da nadležni, odnosno ministar Lasić ne provode Zakon o cestama čiji član 24. nalaže obavezu dostavljanja četverogodišnjih planova u Parlament na usvajanje.

Iz navedenog se da zaključiti da ministar Lasić i njemu podređeni ne polaže račune državi i građanima, već samima sebi.

Odbor je zato donio Zaključke kojim se zadužuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da, u skladu sa članom 24. Zakona o cestama Federacije BiH, usvoji Srednjoročni program održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta koje su u nadleženosti Federacije BiH i iste dostavi Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i davanje saglasnosti.

Na istoj sjednici zadužena je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da, u skladu sa članom 24. Zakona o cestama Federacije BiH, Parlamentu Federacije BiH dostavi Izvještaj o ostvarivanju dugoročnih ciljeva razvoja cestovne infrastrukture za autoceste, brze i magistralne ceste utvrđenih Transportnom strategijom Federacije BiH.

JP Autoceste FBIH zadužene su da najkasnije usvoje Godišnji plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta i brzih cesta za 2020. godinu. S druge strane, JP Ceste FBIH dužne su usvojiti Godišnji plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove magistralnih cesta za 2020. godinu.

Vlada Federacije BiH ovim je zaključcima dužna i da najkasnije do 31.03.2020. godine Parlamentu Federacije BiH dostavi Izvještaj o provedbi Zakona o cestama Federacije BiH, sa  fokusom na odredbe koje se odnose na planiranje, gradnju, rekonstrukciju i održavanje javnih cesta.

Biznis.ba