BiH

Vijeće ministara BiH povećalo sredstva za izgradnju GP Bratunac - Ljubovija

Autor: Biznis.ba
Vijeće ministara BiH povećalo sredstva za izgradnju GP Bratunac - Ljubovija

Vijeće ministara Bosne i Hercegovije, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta "Izgradnja graničnog prelaza Bratunac - Ljubovija", kojom je prvobitna vrijednost sa 11.000.000 KM povećana na 14.500.000 KM.

U prvoj varijanti idejnog projekta iz 2017. godine granični prelaz je predviđen kao međunarodni granični prelaz za putnički saobraćaj i saobraćaj robe koja ne podliježe inspekcijskom nadzoru.

Sporazumom između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije o graničnim prelazima iz 2018. godine, GP Bratunac – Ljubovija je kategorizovan kao granični prelaz za međunarodni drumski saobraćaj putnika i roba na kojem se izvoze, uvoze i provoze sve vrste roba koje podliježu inspekcijskim kontrolama.

Dodatna sredstava od 3.500.000 KM, uz ranije osigurana budžetska sredstva od 11.000.000 KM, bila bi dovoljna za izgradnju GP Bratunac - Ljubovija, kako je to i predviđeno projektantskom cijenom u ukupnom iznosu od 14.500.000 KM.

Istovremeno, Vijeće ministara je razmotrio i usvojio Informaciju o projektu izgradnje graničnog prelaza Svilaj.

S tim u vezi, zadužena je Uprava za indirektno oporezivanje BiH da pokrene procedure na izgradnji graničnog prelaza Svilaj - Donji Svilaj, u skladu sa međunarodnim ugovorom u okviru odobrenih sredstava kroz višegodišnji projekat i donirana sredstva Evropske unije i Evropske investicione banke te da Vijeću ministara predloži odluku o uvećanju vrijednosti višegodišnjeg kapitalnog projekta izgradnje graničnog prelaza Svilaj - Donji Svilaj za 7.000.000 KM, koliki je procijenjeni iznos potrebnih sredstava za završetak ovog projekta.

ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANjU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar mart 2020. godine, u iznosu 241.500.000 KM.

To je jedna četvrtina sredstava odobrenih za finansiranje bh. institucija u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu.

Finansiranje višegodišnjih projekata, koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena, biće nastavljeno iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, odnosno obezbijeđena namjenskim donacijama.

PROJEKAT IZGRADNjE NOVE TRASE NA KORIDORU 5c VRIJEDAN 140 MILIONA EURA

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog ugovora o finansiranju (Koridor 5c – centralni dio: izgradnja dionica autoputa Poprikuše – Nemila i Tarčin - Ivan) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB), vrijedan 140 miliona eura.

Na ovaj način pokreću se aktivnosti za projekat izgradnje nove trase dvije nepovezane dionice Koridora 5c čija je ukupna dužina 12 km, Poprikuše - Nemila i Tarčin - Ivan.

Kredit je alociran na Federaciju BiH sa rokom otplate 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda. Ukupna vrijednost projekta iznosiće 294 miliona eura, s tim da će preostala 154 miliona eura biti osigurana iz vlastitih sredstava, odnosno sredstava EBRD-a i VBIF granta.

Za Bosnu i Hercegovinu realizacija izgradnje Koridora 5c ima višestruko značenje. To je prvi međunarodni pravac koji prolazi kroz njeno područje i na taj način je uključuje u međunarodnu savremenu saobraćajnu mrežu. Istovremeno joj omogućava kvalitetan izlaz preko Luke Ploče u Hrvatskoj na Jadransko more, a sa sjeverne strane otvara se pristup prostoru srednje i sjeveroistočne Evrope.

U zoni Koridora 5c nalazi se više od 50 posto stanovništva BiH, koji ostvaruju oko 60 posto bruto nacionalnog dohotka. Izgradnjom ovog autoputa ostvariće se racionalno povezivanje bosanskohercegovačkih prostora sa susjednim državama i regijama i postići stabilizujući i razvojni efekti za zemlju.

Prijedlog ugovora sa Osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

FORMIRANI ODBORI ZA UNUTRAŠNjU POLITIKU TE EKONOMIJU

Vijeće ministara BiH donijelo je pojedinačne odluke o imenovanju predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova Odbora za unutrašnju politiku i Odbora za ekonomiju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s ciljem provođenja Zakona o Vijeću ministara BiH i stvaranja uslova za efikasan rad.

U Odbor za unutrašnju politiku Vijeća ministara BiH imenovani su: Sifet Podžić, ministar odbrane (predsjedavajući Odbora), Josip Grubeša, ministar pravde (zamjenik predsjedavajućeg), te članovi: Fahrudin Radončić, ministar sigurnosti; Ankica Gudeljević, ministarka civilnih poslova; Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije, i Džemail Ćibo, direktor Kancelarije za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH. Članovi Odbora bez prava glasa su: Robert Vidović, generalni sekretar Vijeća ministara BiH, i Miroslav Gavrić, koordinator Brčko Distrikta BiH u Vijeću ministara BiH i savjetnik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

U Odbor za ekonomiju Vijeća ministara BiH imenuju se: Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH (predsjedavajući Odbora); Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (zamjenik predsjedavajućeg Odbora), te članovi: Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova: Vojin Mitrović, ministar komunikacija i transporta, Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije, i Džemail Ćibo, direktor Kancelarije za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH. Članovi Odbora bez prava glasa su Robert Vidović, generalni sekretar Vijeća ministara, i Miroslav Gavrić, koordinator Brčko Distrikta BiH u Vijeću ministara BiH i savjetnik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

ODREĐENI PREDSTAVNICI BiH U MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

Vijeće ministara BiH odredio je predstavnike Bosne i Hercegovine u međunarodnim finansijskim institucijama: Svjetskoj banci (VB), Međunarodnom monetarnom fondu (IMF) i Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD):

- Svjetska banka, guverner - zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, a zamjenik guvernera Jelka Milićević, ministrica finansija Federacije BiH.

- Međunarodni monetarni fond (MMF), guverner - predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija, a zamjenik guvernera Hazim Rančić, zamjenik ministra finansija i trezora.

- Evropska banka za obnovu i razvoj, guverner - zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda, a njegov zamjenik Zora Vidović, ministrica finansija Republike Srpske.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u budžet Fonda za povratak u iznosu od 2.021.000 KM. Sredstva su namjena za realizaciju projekta iz Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Vijeće ministara BiH donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH.

Sredstva u iznosu od 1.374.800 KM bit će osigurana prestruktuiranjem budžetskih sredstava u 2019. godini.

TRANSPARENTNOST RADA VIJEĆA MINISTARA BIH

Vijeće ministara BiH, s ciljem boljeg informisanja javnosti, te podizanja stepena transparentnosti rada Vijeća ministara, izražava svoju opredijeljenost da se sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine otvore za javnost.

Zadužen je Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ovog zaključka predloži Vijeću ministara Bosne i Hercegovine tehničko rješenje koje će omogućiti da se sjednice otvore za javnost putem sistema 'e-vlade' u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Tehničko rješenje treba sadržavati i neophodne finansijske izdatke i vremenski okvir potreban za relizaciju ove aktivnosti.

Zadužen je Generalni sekretarijat da u roku od 60 dana od dana usvajanja ovog zaključka na sjednici dostavi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine detaljnu analizu na koji način vlade zemalja u regionu rade na povećanju transparentnosti svog rada i poboljšanju kvaliteta komunikacije prema javnosti, sa prijedlogom realizacije aktivnosti koje će ispuniti navedene ciljeve, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Biznis.ba / FENA