Porezna uprava BiH

Obveznici u Federaciji uplatili više od 2,5 milijarde prihoda

Autor: Biznis.ba
Obveznici u Federaciji uplatili više od 2,5 milijarde prihoda
Foto: Arhiv/Porezna uprava FBiH

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-april 2024. godine uplatili 2.658.487.319 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar–april 2023. godine više za 226.809.202 KM, ili za 9,33 %.

Uplate javnih prihoda u periodu januar-april 2024. godine u odnosu na januar-april 2023. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

U strukturi javnih prihoda za period januar – april 2024. godine:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u
iznosu 281.164.752 KM,
-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u
iznosu 257.722.179 KM,
-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 29.269.170 KM,
-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 23.500.672 KM,
-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 142.906 KM,
-takse i naknade su naplaćene u iznosu 268.373.261 KM,
-novčane kazne su naplaćene u iznosu 21.484.694 KM,
-članarine su naplaćene u iznosu 5.555.254 KM,
-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 1.217.772 KM.
U periodu januar-april 2024. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 1.769.884.038 KM.
U strukturi doprinosa u periodu januar-april 2024. godine naplaćeni su:
-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 992.482.400 KM,
-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 695.864.678 KM,
-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 81.536.960 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.04.2024. godine je 546.178. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30.04.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 539.303, ovaj broj je veći za 6.875, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.03.2024. godine kada je iznosio 542.715, veći je za 3.463.

Stanje broja zaposlenih na dan 30.04.2024. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku.

Na dan 30.04.2024. godine u Federaciji BiH zaposleno je 304.672 ili 55,78 % muškaraca i 241.506 ili 44,22 % žena. Broj zaposlenih do 35 godine je 171.484 ili 31,40%, a broj zapolsenih koji je stariji od 36 godina je 374.694 ili 68,60%.


Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.04.2024. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 101.733 fiskalnih uređaja, putem kojih je u aprilu 2024. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.054.179.510,15 KM.

U odnosu na 30.04.2023. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.473, a evidentirani promet u aprilu 2024. godine je veći u odnosu na april 2023. godine za 62.665.838,82 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.04.2024. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.705 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.04.2024. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja. Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u aprilu 2024. godine je Općina Ilidža na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 413.663.790,98 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u aprilu 2024. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 139.635,31 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec april 2024. godine možete preuzeti na linku.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava poziva sudove da blagovremeno u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak, jer sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od sankcije koja se izriče nakon dužeg perioda.
Poreznoj upravi nije primarni cilj kažnjavanje poreznih obveznika, već je osnovni cilj da svaki porezni obveznik blagovremeno i u skladu sa zakonom plaća svoje porezne obaveze, u cilju efikasnijeg učinka sankcije.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.