BiH

Porezna uprava: Javni poziv notarima u Federaciji BiH

Autor: Biznis.ba
Porezna uprava: Javni poziv notarima u Federaciji BiH
Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe koja mora funkcionisati za dobrobit građana i pravnog sistema, prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama vode računa o izmirenim poreznim obavezama fizičkog/pravnog lica koji se pojavljuju u postupku prenosa.

S tim u vezi, Porezna uprava Federacije BiH ukazuje na odredbu člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH kojim je propisana odgovornost lica koje kupi ili primi na poklon imovinu (primalac) drugog lica (prenosica) za porezne obaveze prenosioca, ako je znalo ili imalo razlog da zna da je prenositelj ovu imovinu prenio na primaoca u cilju izbjegavanja plaćanja porezne obaveze.

Također stavom 1. i 3. člana 18. Zakona o finansijskom poslovanju (,,Službene novine Federacije BiH’’, broj: 48/16) je propisano postupanje poduzetnika (pravnih lica koji samostalno obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i vrše usluge na tržištu radi sticanja dobiti u skladu sa propisom o privrednim društvima i fizičko lice koje samostalno obavlja privrednu djelatnost u skladu sa propisom o obrtu i srodnim djelatnostima) u uslovima nelikvidnosti, odnosno da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje niti smije poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili dovođenje povjerilaca u neravnopravan položaj, a što podrazumjeva: preusmjeravanje novčanih i finansijskih tokova na druga lica, davanje zajma, isplaćivanje akontacije dobiti ili dobiti, isplaćivanje dividende, obavljanje prijenosa prava na treća lica, naročito na povezana društva, nabavka putničkih automobila i rezervnih dijelova za takva prijevozna sredstva, izdaci za poslovne zabave i smještaj i izdaci obveznika za reprezentaciju.

Pored toga, članom 55. stavom 1. Zakona o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH’’, broj: 15/16) je propisano da obveznik ne može vršiti isplate iz dobiti ukoliko na dan isplate ima neizmirenih obaveza na osnovu direktnih poreza i/ili doprinosa ili obaveza prema zaposlenicima sa osnova prihoda od nesamostalne djelatnosti. Stavom 2. istog člana je propisano da obveznik ne može davati pozajmice ili vršiti prijenos imovine na druga pravna lica ukoliko ima neizmirenih obaveza na osnovu plaćanja javnih prihoda ili obaveza prema zaposlenicima sa osnova prihoda od nesamostalne djelatnosti.

Porezna uprava Federacije BiH poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe navedenih zakona, prilikom sačinjavnja kupoprodajnih ugovora vode računa o naprijed navedenom i na taj način zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona, odnosno da zatraži uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Biznis.ba