BiH

Usvojen Program utroška dijela sredstava kapitalnog transfera javnim preduzećima

Autor: Biznis.ba
Usvojen Program utroška dijela sredstava kapitalnog transfera javnim preduzećima

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate.

Novim zakonskim rješenjem bi stopa zatezne kamate bila smanjena sa 12 na deset posto godišnje, a propisano je da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Ove odredbe imaju za cilj brže i lakše izmirenje glavnog duga, prije svega za one privredne subjekte koji imaju problem s likvidnošću, a kojima je na ovaj način olakšana plaćanje dospjelih obaveza.

Federalna vlada je dala saglasnost da veleprodajna cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.1.2020. godine, iznosi 585 KM/1000 Sm3, odnosno 0,585 KM/Sm3, bez PDVa. Nova cijena je niža za 8,59 posto od prethodne cijene.

Danas je usvojen Program utroška preostalog dijela sredstava kapitalnog transfera javnim poduzećima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, namijenjenog za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu od 5.327.000 KM. Od ovoga je za ugradnju optičkog kabla sa aktivnom opremom na dionici elektrovučne podstanice Banlozi - Maglaj planirano 2.486.000 KM, a za investiciona ulaganja u gornji sloj pruge na dionici stanica Sarajevo Putna - Podlugovi 2.841.000 KM.

Vlada je izmijenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, namijenjenih kao podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH. Uz ostalo, na ovaj način je za nabavku komunalnog vozila JP Parkovi Mostar planirano 200.000 KM, a za sufinansiranje projekata za unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom na području FBiH za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesanitarnih deponija, izgradnju reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjednih voda 241.069,70 KM.

Federalna vlada je prihvatila grant po Sporazumu o finansiranju i projektu zaključenom između Njemačke razvoje banke (KfW), BiH i FBiH, u iznosu do 9.500.000 eura, namijenjenog za realizaciju projekta energetske efikasnosti u javnim zgradama, te o zaduženju, posredstvom ove banke, od 15 miliona eura za realizaciju projekta rehabilitacije i modernizacije crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

FENA)