Akcionarima GP “Krajina” dividenda od tri miliona KM

Građevinsko preduzeće “Krajina” Banjaluka isplatiće svojim akcionarima nešto preko tri miliona maraka dividende iz dobiti ostvarene u prošloj godini.

Ovu odluku je donijela Skupština akcionara na posljednjoj sjednici, gdje je odlučeno kako će dividenda biti isplaćena u novcu i to 0,27 KM po akciji, a raspoređuje se po svim akcijama Društva.

Ostatak dobiti u iznosu od 42.975,19 KM ide u neraspoređenu dobit Društva.

Isplata dividende akcionarima izvršiće se na osnovu podnesenih pismenih zahtjeva, a datum početka isplate je 26. jul.

Društvo poziva sve akcionare da dostave pismene zahtjeve za isplatu dividende.

Uz zahtjev za isplatu dividende akcionari treba da dostave broj transakcionog računa, za fizička lica kopiju lične karte, a za pravna lica kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra.

GP “Krajina” je jedno od petnaestak preduzeća u Republici Srpskoj koja redovno isplaćuju dividende svojim akcionarima.

 

(NN)