Upravni odbor “Eko toplana”: Uspješno poslovanje, isplaćena dobit

Uprkos problemima sa pandemijom virusa korona, preduzeće “Eko toplane” Banjaluka uspješno je završilo prethodnu poslovnu godinu.

Nastavljen je pozitivan trend, a “Eko toplane” su i u 2020. godini, kao i u prethodne dvije godine, ostvarile pozitivan rezultat, kažu u intervjuu za “Nezavisne” članovi Upravnog odbora “Eko toplana” Banjaluka.

Ističu da će proizvodnja i isporuka toplotne energije do kraja sezone, kao i do sada, biti uredna.

Takođe, navode da cijene grijanja od osnivanja “Eko toplana” nisu mijenjane i u ovoj sezoni cijene ostaju iste, uprkos značajnom povećanju cijena električne energije i nekih drugih inputa “Eko toplana”.

NN: Kako biste ocijenili godinu koja je iz nas, odnosno kakve je rezultate poslovanja ostvarilo preduzeće “Eko toplane”?

UPRAVNI ODBOR “EKO TOPLANA”: Ukupni poslovni prihodi ostvareni u 2020. godini veći su za 2,73 odsto u odnosu na 2019. godinu. Pored izazova vezanih za likvidnost, tokom prošle godine nije bilo dodatnog zaduživanja, a finansijske obaveze smanjene su za preko 1,3 miliona KM, čime je zaduženost smanjena za 45 odsto.

U decembru prošle godine prvi put osnivačima je isplaćena dobit u iznosu 200.000 KM, što je i prvi put u istoriji grada Banjaluka da je toplana ili neko komunalno preduzeće na račun grada izvršilo uplatu dividende.

NN: Kakav i koliki je uticaj pandemija virusa korona imala na poslovanje “Eko toplana”?

UPRAVNI ODBOR “EKO TOPLANA”: Negativan efekat izazvan pandemijom virusom korona na poslovni rezultat “Eko toplana” u 2020. godini je oko 1,2 miliona KM.

S obzirom na to da je tokom marta i aprila bilo potrebno obezbijediti zagrijavanje karantinskih objekata za smještaj zaraženih, režimi grijanja za sve korisnike morali su biti iznad standardnih, a potrošnja energenta bila je značajno povećana.

Pored navedenog, a s obzirom na to da je veliki broj objekata bio zatvoren te da kod istih na kalorimetrima nije zabilježena potrošnja, u tom periodu prihodi su bili značajno manji. Bitno je istaći da i pored negativnog efekta pandemije virusa korona nije bilo otpuštanja radnika niti smanjenja plata radnicima. Plate zaposlenima, pripadajući doprinosi, kao i svi porezi i ostale obaveze prema državi redovno su isplaćivani i tokom pandemije kao i tokom prethodne dvije godine poslovanja.

“Eko toplane”, kao društveno odgovorna kompanija, ali i sami zaposleni u “Eko toplanama”, kroz učešće u određenim humanitarnim akcijama, u granicama mogućnosti pomogli su onima koji su pandemijom virusa korona bili najviše pogođeni.

NN: Da li su “Eko toplane” u prošloj godini dobile finansijsku pomoć ili neki vid subvencije od javnih institucija?

UPRAVNI ODBOR “EKO TOPLANA”: “Eko toplane” u protekloj godini, kao i u prethodnim godinama, odnosno od osnivanja preduzeća pa do danas, nisu dobile niti jednu marku pomoći od grada Banjaluka, Vlade Republike Srpske ili bilo koje druge javne institucije. Ta pomoć niti je tražena niti je bilo potrebe za istom, jer ostvareni rezultati pokazuju da su “Eko toplane” samoodrživo, funkcionalno i profitabilno preduzeće. Nadamo se da će se ovaj trend nastaviti i u budućnosti, jer su kroz dosadašnje poslovanje za to obezbijeđeni svi uslovi.

NN: Da li stara “Toplana” proizvodi i isporučuje toplotnu energiju?

UPRAVNI ODBOR “EKO TOPLANA”: Stara “Toplana” već tri godine ne proizvodi i ne isporučuje toplotnu energiju, već to u skladu sa odlukom Skupštine grada, čine isključivo “Eko toplane”, koje koriste dijelove opreme stare “Toplane” i za to, u skladu za zaključenim ugovorom, staroj “Toplani” uredno isplaćuju zakupninu u iznosu od 500.000 KM na godišnjem nivou i snose sve prateće troškove korištenja iste. Rješavanje poslovnih odnosa sa starom “Toplanom” je u isključivoj nadležnosti osnivača “Eko toplana” i Upravni odbor smatra da trenutni odnosi opterećuju poslovanje “Eko toplana”, jer trenutno “Eko toplane” finansiraju egzistiranje stare “Toplane”, koja nema nikakvu funkciju. Smatramo da je krajnje vrijeme da se dio sredstava koja “Eko toplane” plaćaju staroj “Toplani” kroz zakup usmjeri u investiranje u distributivnu mrežu koja nije u vlasništvu “Eko toplana”, a koja je u veoma lošem stanju i zbog koje se dešava da određeni korisnici imaju probleme sa grijanjem. Na taj način direktno bi se uticalo na poboljšanje isporuke, odnosno kvalitet usluge prema našim korisnicima.

NN: Koji su pozitivni efekti izgradnje “Eko toplana” u gradu na Vrbasu?

UPRAVNI ODBOR “EKO TOPLANA”: Ostvareni pozitivni efekti su brojni. Najvažnije je da je grad Banjaluka dobio smoodrživo, funkcionalno i profitabilno komunalno preduzeće sa stabilnim izvorima energije i da građani više ne strepe da li će usred sezone grijanje biti prekinuto, jer toplana nema energenta. Osnivanjem “Eko toplana” Banjaluka, grad Banjaluka je u posljednje tri godine uštedio oko 40 miliona KM, jer su staroj “Toplani” u prethodnom periodu svake godine obezbjeđivane subvencije, pozajmice i garancije kako bi se obezbijedio energent i funkcionisanje sistema daljinskog grijanja.

Samo u periodu od 2008. do 2018. godine grad Banjaluka i Vlada Republike Srpske bili su prinuđeni da za potrebe nabavke energenta, kroz subvencije, pozajmice i garancije daju staroj “Toplani” oko 120 miliona KM, jer bez te pomoći grijanje u Banjaluci nije bilo moguće. Zahvaljujući formiranju novog preduzeća “Eko toplane” Banjaluka za tim više nije bilo potrebe. Inače, projekat “Eko toplana” podržan je i od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, a grad je osvojio bronzanu medalju EBRD-a za izgradnju nove toplane na biomasu, kao jedan od najboljih projekata koje je ova međunarodna finansijska institucija finansirala tokom 2017. godine. EBRD vrši redovne monitoringe “Eko toplana” kroz Ugovor o implementaciji projekta i do sada nije bilo primjedaba.

NN: Budući da se “Eko toplane” Banjaluka nalaze usred sezone grijanja, a s obzirom na zahlađenje i najavljene niske temperature u narednom periodu, korisnici se sigurno pitaju da li će isporuka biti uredna, da li “Eko toplane” raspolažu dovoljnim količinama energenta i hoće li biti promjene cijena grijanja?

UPRAVNI ODBOR “EKO TOPLANA”: Proizvodnja i isporuka toplotne energije će do kraja sezone, kao i do sada, biti uredna. To je nešto što je obaveza “Eko toplana” i isto nije i ne smije biti dovedeno u pitanje. Sve pripreme za sezonu grijanja su završene na vrijeme, a energent za kompletnu sezonu obezbijeđen je, kao i do sada, sopstvenim sredstvima “Eko toplana” bez finansijske pomoći javnih institucija. Cijene grijanja od osnivanja “Eko toplana” nisu mijenjane i u ovoj sezoni cijene ostaju iste, uprkos značajnom povećanju cijena električne energije i nekih drugih inputa “Eko toplana”.

NN: Uprkos staroj i dotrajaloj mreži, obezbijeđen je kontinuitet isporuke toplotne energije i većina Banjalučana zadovoljna je toplim stanovima. Koliko je u toku prošle godina bilo reklamacija od strane potrošača?

UPRAVNI ODBOR “EKO TOPLANA”: “Eko toplane” imaju oko 20.000 korisnika. U toku prošle godine bilo je oko tri odsto korisnika za koje je utvrđeno da su reklamacije na kvalitet grijanja bile opravdane. U prva tri mjeseca ove sezone broj reklamacija je manji za 18 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Trenutno je 0,7 odsto od ukupnog broja korisnika uputilo zahtjev za utvrđivanje kvaliteta grijanja, odnosno mjerenje temperature u grijanom prostoru.

NN: Koji su to projekti koje ste ostvarili u prošloj godini i kakvi su planovi za 2021. godinu?

UPRAVNI ODBOR “EKO TOPLANA”: Kako bi sistem daljinskog grijanja funkcionisao i tokom pandemije te bio obezbijeđen kontinuitet uspješnog poslovanja, preduzet je cijeli set aktivnosti. Prije svega postignuti su dogovori sa dobavljačima i bankama vezano za određene rokove plaćanja. Pored toga, pokrenut je niz projekata koji su obezbijedili oko milion KM ušteda u poslovanju, prije svega kroz značajno smanjenje troškova lanca snabdijevanja i smanjenje gubitaka na distributivnoj mreži.

Kroz tekuće i investiciono održavanje u prošloj godini uloženo je preko 2,2 miliona KM vlastitih sredstava. Upravi odbor je u redovnoj proceduri osnivačima, odnosno vlasnicima društva, dostavio na usvajanje plan poslovanja za 2021. godinu.

Tim planom predviđen je nastavak uspješnog poslovanja i u narednoj godini.

S obzirom na to da je stanje distributivne mreže najveći izazov u funkcionisanju sistema daljinskog grijanja u našem gradu, predloženi su značajni projekti, a pored 1,4 miliona KM troškova tekućeg održavanja distributivne mreže, planirana investiciona ulaganja su 2,3 miliona KM.

Na vlasnicima “Eko toplana” je da se odrede da li podržavaju ove namjere i prijedloge Upravnog odbora ili će željeti da kompaniju vode u nekom drugom pravcu. U svakom slučaju, svi članovi Upravnog odbora će postupati profesionalno, kao i do sada, u skladu sa korporativnim standardima i moralnim načelima.

Biznis.ba / NN