BiH

Federalna vlada traži plan reorganizacije svih rudnika

Autor: Biznis.ba
Federalna vlada traži plan reorganizacije svih rudnika

Vlada FBiH usvojila je u četvrtak u Mostaru informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudarskom sektoru koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i zadužila tu kompaniju da u roku od 90 dana sačini plan reorganizacije pojedinačno za svaki rudnik, kao i plan za vlastitu ekonomsko-financijsku, tehničko-tehnološku, socijalnu i sigurnosnu reorganizaciju usklađenu s Programom prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH.

Planove reorganizacije rudnika dužni su usvojiti organi upravljanja svakog rudnika pojedinačno, kao i organi upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Elektroprivreda BiH dužna je kontrolirati dinamiku provođenja planova reorganizacije i o tome kvartalno, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izvještavati Vladu FBiH.

Elektroprivreda BiH i ZD rudnici ugljena zaduženi su da u roku od 60 dana analiziraju stanje koje se odnosi na invalide druge kategorije. Analiza treba obuhvatiti, uz ostalo, uzrok i godinu radnog staža u kojoj je invalidnost nastala, stručnu spremu, radno mjesto nastanka invalidnosti, novo radno mjesto i kraći opis poslova i opravdanost tog rasporeda i drugo.

Također, Elektroprivreda BiH obvezna je nastaviti i završiti investicijska ulaganja u rudnike ugljena za razdoblje od 2019.-2022. godina i u roku od 30 dana sačiniti analizu investicijskih ulaganja u rudnike ugljena za razdoblje 2010.-2018. godina i o tome izvijesti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Istaknuta je i potreba nastavka i ubrzanja aktivnosti na zaključenju novog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH, navodi se u priopćenju.

Biznis.ba