BiH

Obradović: U FBiH počinju aktivnosti za realizaciju projekta masovne procjene vrijednosti nekretnina

Autor: Biznis.ba
Obradović: U FBiH počinju aktivnosti za realizaciju projekta masovne procjene vrijednosti nekretnina

U sektoru zemljišne administracije u Federaciji BiH izvršit će se sistemsko prikupljanje podataka o nekretninama, što je preduvjet za realizaciju Projekta određivanja vrijednosti nekretnina, čiji je glavni cilj uvođenje integralnog sistema utvrđivanja vrijednosti nekretnina za Federaciju BiH.

Takvi sistemi povećavaju sigurnost na tržištu nekretnina i osiguravaju uvjete za ekonomski rast.

Zato je na jednoj od prethodnih sjednica Vlada Federacije podržala inicijativu da s kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju ovog projekata Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Očekuje se i tehnička donatorska potpora relizaciji projekta od strane Vlade Kraljevine Švedske, čija iskustva se već koriste u pripremi projekta.

- S Obzirom da reforma sektora zemljišne administracije generalno, u bilo kojoj državi i sustavu, predstavlja jedan od najdugotrajnijih procesa, to se i Projekt određivanja vrijednosti nekretnina predlaže kao višegodišnja aktivnost i predstavlja kontinuitet uspješno provedenih i započetih aktivnosti sistematske registracije nekretnina – rekao je za Fenu direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović.

Projektom će se prikupiti podaci o svim nekretninama, koje su upisane u zvanične registre ali i ostalim nekretninama koje nisu dio službene katastarske ili zemljišno – knjižne evidencije koji će služiti i u svrhu smanjenja sivog tržišta nekretnina.

- Projekt je dio strateškog pristupa reformi sektora zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini, te je velika prilika za nadležne institucije u BiH da pruže tržišnim akterima i vlasnicima nekretnina relevantne i pouzdane informacije o vrijednosti nekretnina zasnovanih na tržištu nekretnina – naglašava Obradović.

Navodi i to da će se investitorima i ostalim akterima na tržištu nekretnina omogućiti da donesu pravilne odluke u vezi investicije te sigurnost samih investicija. Poticat će se, kako kaže, mala i srednja poduzeća koja koriste nekretnine kao zalog, odnosno poboljšati će učinkovitost poslovanja.

Informacije i podaci o vrijednosti nekretnina služit će prilikom kreiranja politika kao i kod planiranja upotrebe zemljišta i prostora, te u druge javne svrhe vezane za upravljanje resursima.

- Za Federaciju BiH se može smatrati da je prošla kroz prvu fazu izgradnje institucija i kapaciteta te uspostavu temeljnih registara, sustava i usluga potrebnih za održavanje i ažuriranje evidencije nekretnina. Prateći najbolju praksu u većem broju zemalja EU a posebno u Kraljevini Švedskoj , Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove realizirala je aktivnosti na formiranju javnog i transparentnog Registra kupoprodajnih cijena u cilju osiguranja transparentnosti i stabilnosti tržišta nekretnina i olakšanja investicija – kazao je Obradović.

Kao rezultat izvrsne suradnje Federalne uprave za geodetske i imovinske – poslove, Porezne uprave Federacije BiH i jedinica lokalne samouprave (JLS) od 2017. godine je uspostavljen Registar cijena nekretnina Federacije BiH (RCN) koji putem izrađenog informacijskog sistema prikuplja informacije o izvršenim prometima nekretnina iz kupoprodajnih ugovora i kao takav predstavlja vjerodostojnu evidenciju tržišta nekretnina u Federaciji BiH.

- U Federaciji se trenutno prema važećim zakonskim propisima vrši naplata poreza na promet nekretnina, gdje se za poreznu osnovicu koristi prometna vrijednost nekretnina a koju utvrđuje komisija imenovana od strane jedinice lokalne samouprave. U EU su trenutno trendovi da se za određivanje porezne osnove ne vrši pojedinačna procjena, kako je to skup proces za javnu upravu (PU FBiH i JLS) – istakao je Obradović.

Realizacijom predloženih projektnih aktivnosti i propisivanjem korištenja vrijednosti nekretnine, osiguralo bi se pravedno, efikasno i efektivno postupanje prema građanima i drugim poreznim obveznicima.

Projekt određivanja vrijednosti nekretnina je na listi kandidiranih projekata u Programu javnih investicija Federacije BiH za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

- Pri razradi Projekta određivanja vrijednosti nekretnina vodilo se računa u prvom redu o smjernicama Evropske unije kada je u pitanju razvoj sektora zemljišne administracije i procjene vrijednosti nekretnina. Projekt će doprinijeti ispunjavanju uvjeta danih direktivama EU kao što su Direktiva 2014/17/ЕU Europskog Parlamenta i Vijeća koja će odnosi na kredite i hipoteke te mogućnosti računanja indeksa cijena nekretnina, zatim Direktive Basel I , II i III o upravljanju kreditnim rizicima. Održivo i transparentno tržište i korištenje nekretnina u skladu sa EU standardima dovode do bržeg ekonomskog razvoja i povećanja investicija – dodao je Obradović u razgovoru za Fenu.

Biznis.ba / FENA