BiH

Parlament BiH usvojio preporuke za reformu energetskog sektora u BiH

Autor: Biznis.ba
Parlament BiH usvojio preporuke za reformu energetskog sektora u BiH
Na inicijativu grupe zastupnika Zastupničkog Doma Parlamentarne skupštine BiH, na nastavku 62. sjednice Doma usvojene su preporuke za reformu energetskog sektora u BiH pripremljene uz tehničku pomoć USAID EIA projekta. Preporuke su nastale kao rezultat ekspertskih diskusija pokrenutih još na 4. Energetskom samitu koji su organizovali USAID EIA i GIZ u Neumu krajem aprila ove godine.

Cijeneći neophodnost snažnijeg učešća Parlamenta u ovoj oblasti, te uzimajući u obzir tekst deklaracije i aneks sa samita EU i zemalja zapadnog Balkana u Sofiji, a vodeći računa o ustavnim nadležnostima i postojećem zakonskom okviru, uz ranije iskazanu opredijeljenost za pristupanje Evropskoj uniji, Zastupnički Dom PS BiH donio je preporuke čija će provedba voditi ka reformi sektora koji može biti pokretač privrede u našoj zemlji.

“Nakon dugo vremena ovo je veliki korak naprijed u sveukupnoj reformi energetskog sektora. Pozdravljamo usvajanje ovih preporuka i nadamo se da će nadležne institucije uskoro krenuti sa njihovom implementacijom“, istakao je direktor USAID EIA projekta, Ognjen Marković.

Prema prvoj preporuci Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će po izjašnjenju entitetskih Vlada Vijeću ministara predložiti na usvajanje okvirnu energetsku strategiju za BiH. Nakon usvajanja, pristupit će se izradi plana i programa energetske tranzicije. Također, usvajanjem ovih preporuka BiH se jasno opredjeljuje za energetsku efikasnost kao ključni element energetske tranzicije i obavezuje se da odredi ulogu regulatornih tijela u provedbi ove politike.

Upravo zbog činjenice da je BiH preuzela obaveze prema međunarodnim ugovorima i institucijama, nužno je nastaviti reformu zbog usklađivanja legislative i regulative sa Trećim energetskim paketom, a reforma sektora je obaveza koju BiH mora ispuniti na putu ka EU integracijama. U tom smislu, BiH se jučerašnjim zaključcima obavezala da će ubrzati reformu energetskog sektora donošenjem nedostajućih zakonskih i podzakonskih akata potrebnih za ispunjavanje zahtjeva Energetske zajednice i pristupanje EU. Rezultat reforme sektora bit će unapređenje efikasnosti i ekonomičnosti rada kompanija u ovom sektoru, a sam sektor će se bolje pozicionirati u regionu ukoliko se reformom omogući uspostavljanje efikasnog i transparentnog tržišta energentima.

Nakon što je na 4. Energetskom samitu predstavljeno više od stotinu preporuka za unaprjeđenje procesa za izdavanje dozvola za gradnju novih energetskih objekata, a na kojima su tri godine radile radne grupe formirane na svim nivoima vlasti, jedna od preporuka je i provedba preporuke za unaprjeđenje procesa izdavanja dozvola za gradnju novih energetskih objekata. Ukoliko se ove preporuke implementiraju, potrebno vrijeme za izgradnju novih energetskih objekata bit će znatno kraće, postupak jednostavniji, a potencijalni investitori će imati jasne informacije o dozvolama koje su im potrebne. Sve navedeno omogućit će realizaciju značajnih energetskih projekata od interesa za BiH i susjedne države kao i pristup fondovima za finansiranje energetskih infrastrukturnih projekata.

U konačnici, na jučerašnjoj sjednici donesen je i zaključak da Zastupnički Dom PS BiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u saradnji sa nadležnim ministarstvima koordinira i prati implementaciju preporuka i izvještava Parlament BiH o stanju realizacije svakih 6 (šest) mjeseci.

Biznis.ba