BiH

Prihodi na tržištu telekomunikacija procijenjeni na 1,4 milijarde KM

Autor: Biznis.ba
Prihodi na tržištu telekomunikacija procijenjeni na 1,4 milijarde KM

Ukupni prihodi ostvareni na tržištu telekomunikacija BiH u 2015. godini procijenjeni su na 1,4 milijarde KM i predstavljaju 4,91 odsto udjela u bruto domaćem proizvodu za tu godinu, navodi se u odgovoru BiH na Upitnik Evropske komisije.

Prema podacima Regulatorne agnencije za telekomunikacije koji su proslijeđeni Evropskoj komisiji, na pordučju BiH posluju tri dominantna telekom operatera i na području Federacije BiH je regostrovano 47 internet servis provajdera, te 28 operatera kablovskih televizija.

U Republici Srpskoj je u 2015. godini registrovano 241.444 pretplatnika fiksne telefonije, 1.469.472 mobilne telefonije i 169.355 interneta, uz napomenu da, posmatrano prema broju korisnika, tržište telekomunikacija u Srpskoj bilježi rast za mobilnu telefoniju i internet, dok je istovremeno prisutan pad u fiksnoj telefoniji.

Prihodi od telekomunikacionih usluga u Republici Srpskoj u 2015. godini iznosili su oko 450.000.000 KM, a ukupne investicije u oblasti telekomunkacijskih usluga u toj godini iznosile su 107.000.005 KM.

U odgovoru BiH na Upitnik Evropske komisije navodi se da je zaštita potrošača i prava korisnika i pretplatnika elektronskih komunikacija, kao i obaveze operatora koji pružaju javno dopstupne komunikacione usluke na nivou BiH regulisana Zakonom o zaštiti potrošača BiH, Zakonom o komunikacijama i podzakonskim aktima donesenim od Repulatorne agencije za komunikacije i Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Biznis,ba