u prva tri mjeseca

Prihodi u Goraždu prelaze 17 miliona KM

Autor: Biznis.ba
Prihodi u Goraždu prelaze 17 miliona KM
Foto: Fena

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj sjednici usvojila je izvještaje o izvršenju budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za prva tri mjeseca tekuće godine.

U prva tri mjeseca ove godine ukupni prihodi u budžetu Kantona ostvareni su u iznosu od 17.299.626KM, što predstavlja 25 posto planiranih prihoda u Budžetu za tekuću godinu. U poređenju sa istim periodom prošle godine, prihod u budžetu je veći za 36 posto, što je posljedica blagog povećanja poreznih i neporeznih prihoda, te uplate preostalih grant sredstava iz budžeta Federacije za prošlu godinu – navodi se u izvještaju ministarstva za finansije.

Boljem izvršenju Budžeta doprinijelo je i smanjenje tekućih rashoda koji u izvještajnom periodu za prva tri mjeseca iznose 12.652.327KM, tako da je evidentan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.647,299KM.

Prema procjenama resornog ministarstva, budžet BPK Goražde za 2024. godinu je stabilan i u skladu je sa očekivanim projekcijama za ovu godinu.

Na prijedlog ovog ministarstva usvojen je i Dokument okvirnog budžeta za period 2025-2027.godina, koji predstavlja polaznu osnovu za izradu Budžeta BPK Goražde za narednu godinu.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost na Program utroška sredstava sredstava sa ekonomskog koda-Subvencije javnim preduzećima, prenosi Fena. Za realizaciju Programa predviđena su finansijska sredstva u iznosu od 100.000KM, kako bi se pružila podrška projektima javnih preduzeća i ustanova iz oblasti zaštite okoliša.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport saglasnost je data JU Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“ za pokretanje postupka nabavke školskog namješaja u svrhu opremanja informatičkog kabineta i nabavku školskih lektira i udžbenika.

U ove namjene bit će utrošeno 9.306 KM, a sredstva su obezbijeđena putem projekta „Podrška programima razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta i učenika javnih osnovnih i srednjih škola“ koji implementira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Iz resora Ministarstva za privredu saglasnost Vlade BPK Goražde data je Direkciji za ceste za učešće na javnom pozivu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija kako bi se obezbijedila finansijska sredstva za realizaciju projekata "Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije regionalnog puta R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica dionica Goražde-Hrenovica“ i “ Modernizacija i sanacija regionalnog puta R 448, Potkozara-Goražde-Hrenovica, dionica Jabuka-Hranjen“.

Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice odobrena je isplata novčanih sredstava JU “Dom za stara i iznemogla lica” BPK Goražde u iznosu od 50.000 KM, za finansiranje preostalih obaveza po osnovu Sporazuma sa Poreznom upravom FBiH o plaćanju duga u ratama po osnovnu javnih prihoda te na ime subvencioniranja cijene za pružene usluge smještaja i boravka korisnika kako bi ova janvna ustanova održala svoju finansijsku stabilnost i likvidnost.

Do kraja sjednice Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite na Plan korištenja sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2024. godinu, Program utroška sredstava iz budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite za 2024. godinu te Plan korištenja finansijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2024. godinu.

Usvojena je i Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći Općini Pale u FBiH za otklanjanje posljedica od prirodne nesreće prouzrokovane poplavama koje su ovu općinu zadesile u augustu 2023. godine, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde.