BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH

Autor: Biznis.ba
Vijeće ministara BiH utvrdilo kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa će u saradnji sa nadležnim organima entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona nastaviti aktivnosti s ciljem unapređenja kvaliteta te povećanja efikasnosti i poboljšanja operabilnosti poljoprivrednih savjetodavnih službi u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH prethodno je usvojilo Informaciju o unapređenju kapaciteta poljoprivrednih savjetodavnih službi u Bosni i Hercegovini.

U Informaciji je konstatirano da bi otvaranje mogućnosti korištenja IPARD sredstava za BiH omogućilo korištenje značajnih sredstava i za unapređenje rada poljoprivrednih savjetodavnih službi, što bi indirektno uticalo i na konkurentnost cjelokupnog sektora poljoprivrede. Stoga, poljoprivredne savjetodavne službe u BiH, pored aktivnosti kojima se trenutno bave, moraju biti osposobljene da potencijalnim korisnicima IPARD fondova pruže sveobuhvatnu podršku kako informisanja o mogućnostima koje IPARD fondovi pružaju, tako i u samoj pripremi aplikacija za konkretne projekte.

UTVRĐENA GODIŠNjA KVOTA RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLjAVANjE STRANACA U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu. Donošenjem ove odluke kvalitetnije se zadovoljavaju potrebe tržišta rada u BiH bez ugrožavanja ponude domaće radne snage. Istovremeno se obezbjeđuju veća kontrola tržišta rada i smanjenje rada na crno.

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u našoj zemlji u 2020. godini iznosi 1.560 radnih dozvola, od čega je u Federaciji BiH 880, Republici Srpskoj 600 i Brčko Distriktu BiH 80. Od toga se 965 radnih dozvola mogu izdati na ime produženja već ranije izdatih, i to za Federaciju BiH 535, za Republiku Srpsku 400 i za Brčko Distrikt 30 radnih dozvola.

Za novo zapošljavanje stranaca, u skladu s Odlukom, bit će moguće izdati 595 radnih dozvola, od čega za Federaciju BiH 345, za Republiku Srpsku 200, a za Brčko Distrikt 50.

Uvažavajući stanje na bh. tržištu rada za 2020. godinu, nije utvrđen broj radnih dozvola koje se mogu izdati za sezonsko zapošljavanje u BiH.

BOLJA SARADNJA U OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o formiranju Međuresornog tijela za saradnju u području sticanja i provođenja prava intelektualne svojine u Bosni i Hercegovini u skladu sa Strategijom provođenja prava intelektualne svojine u BiH 2018 - 2020. godine.

Na ovaj način stvaraju se preduslovi za početak rada međuresornog tijela koje bi, kao koordinator, trebalo jačati saradnju institucija na svim nivoima vlasti u BiH nadležnim za provođenje prava intelektualne svojine, te sa Institutom za intelektualnu svojinu BiH kao institucijom nadležnom za obavljanje stručnih i upravnih poslova u ovoj oblasti.

DONIRANA OPREMA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o prenosu prava vlasništva stalnih sredstava. Radi se o računarima, monitorima i određenoj računarskoj opremi koju će Komisija za koncesije BiH donirati Domu za nezbrinutu djecu „Rada Vranješević“ u Banjoj Luci.

DRŽAVLJANI SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE NISU TRAŽILI PRODUŽENjE BORAVKA U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva bezbjednosti o razlozima prestanka potrebe za donošenje odluke o utvrđivanju opravdanih razloga humanitarne prirode za produženje privremenog boravka državljanima Sirijske Arapske Republike.

Ovaj zaključak je donesen nakon što je Služba za poslove sa strancima krajem prošle godine dostavila izjašnjenje u kojem je navedeno da neće biti potrebno produžavati Odluku o utvrđivanju opravdanih razloga humanitarne prirode za produženje privremenog boravka državljanima Sirijske Arapske Republike zbog toga što nije zaprimljen niti jedan zahtjev za produženje privremenog boravka odobrenog u skladu s tom odlukom.

DEI-u OBAVEZNO DOSTAVLjATI PROPISE NA POTVRDU USKLAĐENOSTI S ACQUIS-em

Ministarstva i druge institucije BiH i rukovodioci organa uprave, ovlašteni za donošenje propisa, zaduženi su da Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara na provjeru i potvrdu usklađenosti dostavljaju propise koji se usklađuju s pravnom tekovinom Evopske unije, sve implementacione propise, kao i propise kojim se ispunjavaju obaveze iz dokumenata od značaja za integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Na sjednici je usvojena Informacija o primjeni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom tekovinom Evropske unije u periodu od 1.1. do 31. 12. 2019. godine.

Direkcija je u ovom periodu dala 87 mišljenja o usklađenosti propisa, te pružila određenu stručnu pomoć u postupku izrade propisa učešćem u radu 19 radnih grupa i putem 113 neformalnih konsultacija.

Za 40 objavljenih propisa u „Službenom glasniku BiH“ Direkcija je dala mišljenje o usklađenosti, dok je 18 propisa doneseno i objavljeno bez prethodno pribavljenog mišljenja.

SARADNJA BiH I SLOVENIJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANjA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva civilnih poslova o realizaciji Sporazuma između Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji od 2013. do 2018. godine.

U dosadašnjem periodu uspješne saradnje između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Zavoda za zapošljavanje R Slovenije u provođenju Sporazuma, proslijeđeno je ukupno 26.246 oglasa za zapošljavanje 55.507 osoba, a izdato je 35.999 radnih dozvola za državljane BiH.

Najviše radnih dozvola izdato je u 2018. godini, i to 16.090, što je za oko šest hiljada više izdatih radnih dozvola u odnosu na 2017. godinu. Najviše su se u 2018. godini tražili radnici sa zanimanjima varioca, vozača, zidara, tesara, te radnici u proizvodnji.

Kad je u pitanju polna struktura, u 99 posto slučajeva radi se o angažmanu muške radne snage, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Biznis.ba / FENA