Izdata garancija kineskom investitoru za gradnju Bloka 7 Termoelektrane u Tuzli

Vlada je ovlastila Federalno ministarstvo finansija da, u njeno ime izda, a federalna ministrica finansija potpiše svu potrebnu dokumentaciju u vezi s davanjem ove garancije.

Među uslovima za davanje garancije FBiH je rok otplate kredita od 20 godina, s petogodišnjim grace periodom.

Za izdavanje garancije Elektroprivreda BiH je dužna, u korist Budžeta – Garantnog fonda FBiH uplatiti jednokratne naknade: premiju od 39.628.382 KM i proviziju od 8.032.916,50 KM.

Blok 7 u TE Tuzla, snage 450 MW, neophodan je kao zamjenski kapacitet koji će proizvoditi električnu i toplotnu energiju umjesto postojećih blokova 3, 4 i 5 (500 MW). Za njegovu izgradnju bit će korištene najbolje savremene raspoložive tehnike, što uključuje sve mjere čišćenja otpadnih gasova (desumporizaciju, denitrifikaciju i efikasno otprašivanje).

Tehnologija sagorijevanja ugljene prašine s nadkritičnim parametrima pare je danas dominantna opcija za nove termoelektrane bazirane na uglju, jer imaju veći stepen efikasnosti i niže emisije CO2 po proizvedenom kWh u odnosu na druge, a time i niže operativne troškove.

Konačne odluke o davanju garancije i o kreditnom zaduženju Elektroprivrede BiH treba donijeti Parlament Federacije BiH.

Biznis.ba