BiH

Sejfo Ušanović: Prioritet će biti sigurno snabdijevanje gasom

Autor: Biznis.ba
Sejfo Ušanović: Prioritet će biti sigurno snabdijevanje gasom
Nakon dugogodišnjeg iskustva rada u drugim kompanijama, Ušanović smatra da zahvaljujući svom menadžerskom iskustvu, koje je za njega presudno, može doprinijeti daljnjem razvoju Sarajevogasa.

"Smatram da uvijek može bolje. Prodaja i unapređenje usluga su poslovi koji su veoma bliski mom prethodnom rukovodećem iskustvu u finansijskom sektoru, te u tom smislu smatram da mogu itekako doprinijeti unapređenju ovih poslova", govori nam Ušanović na početku razgovora.

Osnovni prioritet u njegovom mandatu, kako kaže, bit će osiguranje kontinuiranog, pouzdanog i sigurnog snabdijevanja Kantona Sarajevo prirodnim gasom.

Nadalje ističe da želi očuvati i nadograditi timski rad u Sarajevogasu sa posebnim akcentom na primjenu savremenih HRM (Human Resource Management - Menadžment ljudskih resursa) alata radi optimalnog angažmana i doprinosa radnika u komunalnom preduzeću.

"Smatram da je jako važno imati kvalitetne saradnike, a što je svakako i jedna od osnovnih poluga menadžerskog upravljanja, koje mi nije nepoznanica. Potom ćemo se osvrnuti na stalno unapređenje zadovoljstva kupaca kroz unapređenje i diverzifikaciju kvaliteta usluga. Također želimo osigurati unapređenje tarifnog sistema preduzeća i drugih oblasti poslovanja u skladu s propisima Evropske unije, što je za sada uočeno kao potencijalno mjesto za moj doprinos poboljšanju poslovanja", rekao nam je Ušanović.

Nakon nepunih mjesec dana rada u Sarajevogasu, aktivnosti novog direktora usmjerene su i dalje na detaljnu analizu zatečenog stanja. O radu prethodne direktorice Nihade Glamoč i političkim nagađanjima o njegovom imenovanju, Ušanović nije želio govoriti.

"Svakako sam uočio prostor za dodatno poboljšanje pri čemu ću prioritete za djelovanje uskoro precizno definisati sa timom odgovornih saradnika", dodaje Ušanović.

Borba s dužnicima

Dugogodišnji problem Sarajevogasa, kao i drugih preduzeća u glavnom gradu BiH, zasigurno su dugovanja građana. Do kraja oktobra ove godine dugovanja domaćinstava prema Sarajevogasu iznose blizu 3,5 miliona KM. Stoga, Ušanović nam govori kako će u svom mandatu intenzivirati aktivnosti na naplati potraživanja.

"Radit ćemo korespondenciju sa kupcima putem telefona, maila ili centara za kupce, kao i slati opomena za dug. Ukoliko i to nije moguće, pristupiće se mjerama prinudne naplate, koje obuhvataju prekid isporuke, utuženje, pokretanje tužbe pred nadležnim Sudom, naplata sudskim putem i slično. Ove aktivnosti ću relaizirati formiranjem namjenskog, posebnog tima u okviru preduzeća, u sastavu profiliranih saradnika koji će doprinijeti poboljšanju funkcioniranja i rezultata cjelokupnog sistema naplate", pojašnjava Ušanović.

Kada je riječ o problemima snabdijevanja gasom, koji su uzrokovani neriješenim pitanjima između BH-Gasa i transportera prirodnog gasa u RS-u, a koji su nedavno doveli do zavrtanja ventila gasovoda prema Sarajevu, Ušanović kaže da se nada kako će se to pitanje trajno riješiti.

Hoće li biti gasa u Sarajevu?

Na pitanje kako će zaštititi svoje potrošače i mogu li li korisnici prirodnim gasom Kantona Sarajevo očekivati ponovo prekide isporuke gasa, on nam odgovara sa: "Nadamo se da neće".

"Kako smo mi u cijelom lancu u ulozi distributera i snabdjevača, postoje neke stvari na koje ne može niko utjecati, kao što se desilo u januaru 2009. godine, kada je zbog rusko-ukrajinskog spora veliki dio Evrope, pa tako i naša zemlja, ostao bez snabdijevanja prirodnim gasom. Međutim, ono na šta možemo utjecati jesu pripreme i realizacija aktivnosti u sezoni grijanja. Mogu reći da je u skladu sa važećim propisima preduzeće izvršilo sve neophodne pripreme i dovelo gasni sistem u punu pogonsku i tehnološku spremnost. Sve planirane pripremne aktivnosti na gasnim postrojenjima pred sezonu grijanja su uspješno okončane, a podrazumijevale su poslove na tekućem i investicionom održavanju, zamjenu i remont pojedinih gasnih postrojenja, kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti, zamjenu rezervnih dijelova, filtera i slično. Uzimajući u obzir prethodne činjenice, uz napomenu da je Plan nabavke prirodnog gasa za sezonu grijanja usaglašen sa dobavljačem BH-Gas, korisnici prirodnog gasa na području Kantona Sarajevo će u narednoj sezoni grijanja biti uredno snabdjeveni prirodnim gasom. Kada govorimo o cijeni, nabavna cijena prirodnog gasa od maja 2019. godine je povećana za 29,3 posto, ali je važno napomenuti da Vlada Kantona Sarajevo, od septembra do kraja tekuće godine subvencionira razliku između nove i prethodne nabavne cijene gasa, tako da korisnici utrošeni gas plaćaju po cijeni koja je važila do aprila 2019. godine. Da li će dolaziti do promjene cijena gasa u narednim mjesecima, nije u nadležnosti Sarajevogasa", rekao nam je Ušanović.

Proširenje gasne mreže u KS

Intenzivnom urbanizacijom rubnih područja grada, a zbog velikog broja novoizgrađenih objekata i privrednih subjekata, direktor Sarajevogasa kaže nam da se pojavila potreba razvoja gasnih mreža u razuđenim rubnim područjima grada. S tim u vezi, Sarajevogas definisao je pravce razvoja razvoja distributivnih gasnih mreža u granicama energetskih mogućnosti.

Ušanović posebno ističe projekt uvezivanja gasnog prstena u naseljima Krivoglavci na području Općine Vogošća, Dobroševići i Ahatovići u Novom Gradu i Miševićima na području Općine Hadžići.

"Realizacijom ovih projekata stvaraju se uslovi da se novim gasnim prstenom pritiska p=3(4) bar rasterećuje glavni prsten visokog pritiska i osigura snabdijevanje prirodnim gasom novog prstena iz više pravaca. Osim toga, stvara se i mogućnost za razvoj distributivnih gasnih mreža u velikim naseljima koja gravitiraju primarnom gasovodu srednjeg pritiska. U 2019. godini realizovan je projekt izgradnje gasovoda p=3(4) bar na dionici Igman - Hadžići kojim se stvaraju mogućnosti za proširenje gasnih mreža na području općina Hadžići i Trnovo. Planiramo pripremiti protokole saradnje sa općinama u kojima će biti definisana područja koja će biti predmet gasifikacije u 2020. godini. Do sada su obavljeni preliminarni dogovori sa načelnicima općina Ilijaš, Novi Grad, Trnovo, Hadžići, Vogošća i Centar. Prema preliminarnim dogovorima, mogu reći da je u 2020. godini planirana izgradnja od otprilike 16,5 kilometara distibutivne gasne mreže na području Kantona Sarajevo", pojašnjava nam Ušanović.

Promocija gasa kao ekološki prihvatljivog energenta i dalje će biti jedna od prioritetnih aktivnosti novog direktora Sarajevogasa. U tom smislu Ušanović kaže da će nastaviti s projektom subvencioniranja troškova izgradnje novih gasnih priključaka i troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije.

U 2020. godini, dodaje direktor, BiH će dobiti prvu javnu CNG punionicu za prirodni komprimirani gas, čime će naša zemlja biti uvrštena na CNG mapu Evrope.

"Otvaranjem ove punionice stvaraju se uslovi da vozila gradskog prijevoza, taxi vozila, dostavljači kao i svi drugi pravni subjekti, ali i građani koriste prirodni gas kao pogonsko gorivo. CNG važi za gorivo budućnosti i predstavlja jedno od globalnih rješenja za poboljšanje kvalitete zraka. Ovaj projekat smo realizirali u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo", kaže Ušanović.

Na kraju razgovora, ono što je najvažnije, Ušanović podsjeća sve građane kako su emisije koje nastaju pri sagorijevanju prirodnog gasa daleko manje od emisija čvrstih i tečnih goriva, što u značajnoj mjeri znači za poboljšanje kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo. Pri ovom sagorijevanju gotovo u potpunosti se eliminišu emisije sumpor-dioksida i čvrstih čestica, a zbog relativno malog sadržaja ugljika te je emisija CO2 manja za 20 do 50 posto u odnosu na sagorijevanje čvrstih i tečnih goriva.

"Dovoljno govori podatak da je Sarajevogas osnovan 1975. godine, odlukom gradskih vlasti, s ciljem zaštite, prije svega zdravlja građana Sarajeva koje je bilo ugroženo, sa značajnim brojem oboljenja respiratornih organa, naročito u zimskim mjesecima zbog visoke koncentracije zagađujućih tvari u zraku", zaključio je Ušanović.

Ušanović je tokom svoje karijere radio u Privrednoj banci Sarajevo kao rukovodilac filijale, potom kao direktor razvoja mreže u Raiffeisen osiguranju, izvršni direktor sektora ulja i maziva u F-Autocentar d.o.o. Sarajevo, član Uprave društva Sarajevo-osiguranje, direktor podružnice životnih osiguranja, a u Sarajevo-osiguranju na poziciji direktora za informatiku i razvoj.

Predsjednik je Nadzornog odbora Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom EUROFOND-1 d.d. Sarajevo. Također je bio i član Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH.

Biznis.ba / Klix.ba