BiH

Vlada FBiH: Vrijednost općeg boda za penzije povećana na 14,50 KM

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH: Vrijednost općeg boda za penzije povećana na 14,50 KM

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici dala saglasnost na usklađenu novu i veću vrijednost općeg boda za obračun penzija u 2019. godini u visini od 14,50 KM, koji će biti primjenjivan za sve koji u FBiH budu penzionisani u ovoj godini.

Prema članu 78. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH,vrijednost općeg boda se od 1. januara 2019. godine usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plaće u Federaciji BiH u prethodnoj godini.

Na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plaća je u 2018. u odnosu na 2017. godinu povećana za 3,6 posto. Nakon što se na usvojenu vrijednost općeg boda od 14 KM primjeni procenat usklađivanja od 3,6 posto, izračunata usklađena vrijednost općeg boda za 2019. godinu iznosi 14,50 KM (14 KM x 1,036).

Federalna vlada upoznata je sa informacijom o kreditnom zahtjevu JP Autoceste FBiH za izgradnju dionice autoceste Putnikovo brdo - Medakovo na Koridoru Vc, kao osnovom za vođenje pregovora i podržala inicijativu da za njenu izgradnju budu osigurana kreditna sredstva kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 60 miliona eura.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om kada će biti će utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom zaduženju će biti JP Autoceste FBiH.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog ugovora između BiH i EBRD-a i ovaj zaključak dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH za provođenje dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Vlada je danas, ujedno, usvojila informaciju o mogućnosti realizacije dionica autoceste Medakovo - Ozimica i Ozimica - Poprikuše, te zadužila federalna ministarstva prometa i komunikacija i finansija, te JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar da iznađu i predlože novi model finansiranja ovih dionica.

Vlada FBiH je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i poduzetim mjerama zbog povećanog broja oboljelih od morbila. Federalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu za javno zdravstvo FBiH je naloženo da kontinuirano prate stanje zaraznih bolesti, kao i aktuelne zarazne bolesti - morbila (ospice, male boginje, krzamak) i u suradnji s nadležnim tijelima za zdravstvo u kantonima, osiguraju poduzimanje preventivnih i protivepidemijskih mjera s ciljem sprječavanja nastanka i suzbijanja širenja zaraznih bolesti.

U ovoj godini zabilježen je porast broja oboljelih od morbila u kantonima, dok je u Sarajevskom proglašeno stanje epidemije. Povećan broj oboljelih od morbila zabilježen je i u Europi, najviše kod necijepljenih odraslih i djece. Velike epidemije sa smrtnim ishodima su u tijeku u zemljama koje su prethodno eliminirale ili prekinule endemski prijenos.

Prema najnovijim podacima, pristiglim do 12. aprila ove godine, Federalnom zavodu za javno zdravstvo je prijavljeno ukupno 533 oboljela (432 u Sarajevskom, 67 u Srednjobosanskom, 10 u Unsko-sanskom, Kantonu 10 i 16 u Zeničko-dobojskom kantonu). Do sada je hospitalizirano 25 posto oboljelih i registriran jedan smrtni slučaj sedmomjesečne bebe oboljele od morbila.

Prema izvještajima s terena, najveći broj oboljelih je registriran u dobnoj skupini od jedne do četiri godine, koja je prema obveznom programu mogla biti zaštićena cijepljenjem.

Konstatirano je i da na lageru Federalnog zavoda za javno zdravstvo postoje dovoljne količine MRP cjepiva za potrebe Federacije BiH. Očekuje se da će početkom maja stići nove količine cjepiva iz uvoza.

Vlada FBiH je usvojila informacija o provođenju Projekta elektronskog vođenja obavještenja o promjeni cijena i marži - eopc.fmt.gov.ba.

Federalno ministarstvo trgovine se krajem 2018. godine opredijelilo za izradu Projekta elektronskog vođenja obavještenja o promjeni cijena i marži s ciljem digitalizacije postupka vođenja evidencije OPC i OPM obrazaca i sinhronizacije datoteke web aplikacije sa odgovarajućom mobilnom aplikacijom, koja je sastavljena iz dvije komponente - web i mobilne.

Web aplikacija podrazumijeva postupak registracije privrednih subjekata i unos osnovnih podataka o benzinskoj pumpi, prijavu važećih maloprodajnih cijena i marži i svake njihove naredne promjene.

Benzinske pumpe putem web aplikacije mogu mijenjati cijene isključivo jednom u toku dana i ta mogućnost ostavlja prodavcima dovoljno prostora da brže reagiraju na cjenovne promjene, što, u konačnici, treba pospješiti tržišnu utakmicu i jačati konkurenciju.

Federalno ministarstvo trgovine ima potpun pristup bazi podataka web aplikacije, a pristup ovoj aplikaciji benzinskim pumpama je ograničen i odnosi se na prijave cijena i marži. Pristup ovoj web aplikaciji ima i tržišna inspekcija.

Mobilna aplikacija će biti u funkciji mjesec dana nakon početka primjene web aplikacije i moći će je koristiti svi potrošači preko svojih mobilnih uređaja. Putem ponuđenog pregleda, mobilna aplikacija će potrošačima omogućiti uvid u popis svih benzinskih pumpi u Federaciji BiH (po GPS signalu u krugu od 20 kilometara).

Daljim filtriranjem podataka, aplikacija će za odabranu lokaciju (općina, grad) izraditi pregled vrsta naftnih derivata i njihovih cijena, zatim posebno istaknuti pregled najnižih cijena na lokalitetu i omogućiti druge relevantne informacije (radno vrijeme i sl).

Federalno ministarstvo trgovine implementacijom Projekta eopc.fmt.gov.ba nastoji potaći tržišnu utakmicu u oblasti maloprodaje naftnih derivata, zaštiti interese potrošača i olakšati rad kontrolnih organa.

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele Transfera za razvoj turizma u FBiH utvrđenih Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 2.343.000 KM.

Programom Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz promociju svih oblika turizma, u ukupnom iznosu od 1.625.850 KM, bit će podržano organiziranje zabavno-muzičkih događaja i festivala, sportskih manifestacija, gastro festivala, uvođenje bosanskohercegovačkih etno-gastro proizvoda s ciljem poboljšanja ponude i drugo.

Za sufinansiranje projekata od posebnog značaja za turistički razvoj FBiH predviđeno je ukupno 300.000 KM, od čega za "Live Stage - Festival zabavne muzike“ 100.000 KM (korisnik "Stage production" d.o.o. Sarajevo) i za podršku projektima u okviru projekta Via Dinarica (UNDP i USAID) isključivo za područje FBiH 200.000 KM (korisnici koji će aplicirati i uključiti se u projekt Via Dinarica).

Kako je obrazloženo, sufinansiranje ovih programa je jedan od načina obogaćivanja i kvalitativnog unapređivanja turističke ponude i promocije i približavanja savremenim turističkim trendovima, s ciljem promocije i zaštite turističkih destinacija i usluga, zadržavanja postojećih zaposlenika i zapošljavanja, kao i razvoja cjelokupne privrede FBiH.

Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša" planiranih Budžetom FBiH za 2019. godinu u ukupnom iznosu 1.550.000 KM.

Kao podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH planirana su sredstva u iznosu od 200.000 KM, a korisnici su privredna društva koja upravljaju regionalnim centrima za upravljanje otpadom.

Za sufinansiranje općinskih projekata za unapređenje upravljanja komunalnim otpadom na području Federacije BiH za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesanitarnih deponija, izgradnju reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjednih voda predviđeno je 300.000 KM.

Kao podrška za izradu glavnog projekta za uređenje deponija, izgradnju transfer stanica za zatvaranje nesanitarnih deponija, postrojenja za tretman otpada, procjednih voda i zaštitne ograde, općinama je planirano 250.000 KM.

Kao podrška boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti predviđeno je 300.000 KM. Korisnici ovih sredstava mogu biti institucije koje se bave zaštitom i upravljanjem zaštićenim područjima u FBiH(spomenici prirode, parkovi prirode i zaštićeni pejzaži Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo blato, Bijambarska pećina, Vrelo Bosne, Vodopad Skakavac; Pećina Vjetrenica, Tajan, Vodopad Kravice i drugo i općine koje upravljaju zaštićenim područjima.

Za reviziju Crvene liste flore, faune i gljiva Federacije BiH (prva faza) planirano je 100.000 KM, a za nadogradnju i održavanje u testnom periodu Registra o postrojenjima i zagađivanjima u Federaciji BiH u dijelu koji se odnosi na PRTR (Polutant Release Transfer Register) - registar ispuštanja i prenosa zagađenja predviđeno je 20.000 KM.

Za sufinansiranje projekta izgradnja kanalizacionih kolektora u MZ Banovići Selo, naselje Selo II - druga faza predviđeno je160.000 KM, a korisnik je Općina Banovići.

Program izrade Nominacionog fajla zaštićenog područja Nacionalnog parka Una-Martinbrodski slapovi za upis na listu svjetske baštine bit će podržan s 40.000 KM, a Program izrade istog fajla za područje Vjetrenica za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a sa 30.000 KM.

Interventna sredstva, koja će biti korištena za projekte i programe zaštite okoliša, planirana su u visini od 150.000 KM.

Vlada Federacije BiH saglasna je da iz tekuće rezerve ovogodišnjeg Budžeta FBiH Centru za kulturu Orašje bude dodijeljeno 50.000 KM za izradu i postavljanje spomenika glumcu lvi Gregureviću.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je zaduženo da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje ovih sredstava s ciljem pripreme prijedloga konačne odluke.

Orašje, u kojem se od 1995. godine održava filmski festival "Dani hrvatskog filma", planira postavljanje skulpture ovom kazališnom, televizijskom i filmskom glumcu, utemeljitelju ovog festivala, te je obezbijedilo lokaciju i osiguralo potrebne suglasnosti, a ukupna vrijednost spomenika procijenjena je na oko 80.000 KM.

U nešto više od četiri decenije djelovanja u kinematografiji, od debitiranja 1977. godine do prerane smrti početkom ove godine, Ivo Gregurević je ostvario više od 120 istaknutih uloga u kazališnim, televizijskim i filmskim projektima. Svojim radom i djelovanjem stekao je međunarodni ugled i poštovanje koje prelazi granice jedne države, a sve vrijeme je bio trajno i duboko vezan za svoj rodni kraj.

Federalna vlada je, u postupku redovne revizije, izmijenila i dopunila Listu lijekova Fonda solidarnosti FBiH i na nju uvrstila dva lijeka koja mogu, na teret ovog fonda, biti korištena u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

U dio liste lijekova za liječenje upalnih bolesti crijeva uvršten je lijek „Vedolizumab“ za liječenje Kronove bolesti prema stručno metodološkom uputstvu Federalnog ministarstva zdravstva i dopuni Stručno-medicinskog uputstva Federalnog ministarstva zdravstva za liječenje umjereno teškog do teškog oblika aktivnog ulceroznog kolitisa.

U Posebni program na listi dodat je lijek „Nivolumab“ prema posebnoj preporuci nadležnog doktora medicine kao monoterapija za terapiju uznapredovalog (neresektabilnog ili metastatskog) melanoma kod odraslih pacijenata.

Vlada FBiH je odobrila preraspodjelu sredstava predviđenih u Proračunu FBiH za 2019 godinu s razdjela Federalnog ministarstva financija na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Riječ je o 155.000 KM namijenjih za plaćanje RTV pretplate za osobe s paraplegijom i oboljele od dječije paralize, te ih je moguće koristiti isključivo za ove namjene.

Vlada FBiH dala je saglasnost je da Javnoj ustanovi Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi iz Sarajeva iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu bude dodijeljeno 150.000 KM za produkciju rada pod nazivom „Zenica Trilogija“, autorice Danice Dakić, pripremu i realizaciju izložbe kustosko-komesarskom timu u sastavu Anja Bogojević, Amila Puzić i Klaudija Zini, koji je odabran da predstavlja BiH na 58. bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji. Federalno ministarstvo kulture i sporta je zaduženo da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje ovih sredstava koje će pripremiti prijedlog odluke.

S ciljem kontinuiranog međunarodnog predstavljanja BiH, potpisan je Protokol o modelu učešća naše zemlje na Venecijanskom bijenalu 2017.-2019., koji definira naizmjenično organiziranje i predstavljanje umjetnika iz BiH od strana entitetskih ministarstava kulture i uz podršku Ministarstva civilnih poslova BiH. Ovaj projekt odabran je kao najbolji iz Federacije BiH i odlukom Vijeća ministara BiH imenovan za predstavnika BiH na 58. bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji. Također, Vijeće ministara BiH je potvrdilo da će, kao i prethodne godine, putem Ministarstva civilnih poslova BiH obezbijediti sredstava za iznajmljivanje Paviljona BiH u Veneciji.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je Odluku o izmjeni odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih proračunom Federacije BiH za 2018. godinu s pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" gradovima i općinama. Tako su, umjesto za utopljavanje zgrade OŠ Glavatičevo, sredstva preusmjerena za rekonstrukciju školskog igrališta, a u rekonstrukciju sale BKC-a u Tuzli, 25.000 KM je namijenjeno projektu priključenja zgrada na daljinsko zagrijavanje objekata i 15.000 KM za sanaciju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Tuzla.

Donesena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2019. godinu. Riječ je o 250.000 KM za finansiranje Ugovora s IHS Global Ltd iz Londona za pružanje konsultantskih usluga u izradi tenderske dokumentacije, pripreme i provođenja javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina.

Istom ministarstvu je data i saglasnost na Plan utroška sredstava Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama, čime je omogućena podrška Privrednoj komori FBiH za učešće i organiziranje sajmova, u iznosu od 150.000 KM.

Federalna vlada dala je saglasnost na Program rada s finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH i Planom Fonda za studentske zajmove FBiH za 2019. godinu.

Vlada je danas usvojila ovogodišnje planove poslovanja javnih preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Data je saglasnost na Odluku Uprave BH Telecoma d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od dobavljača Obala Art Centar za manifestaciju Sarajevo Film Festival za 2019., 2020. i 2021. godinu u visini od 750.000 KM (bez PDV-a).

Data je saglasnost na Ugovor o nabavci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja i softverskog osiguranja za budžetsku 2019. godinu.

Danas nije data saglasnost na Program rada i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH s planom privatizacije za 2019. godinu.

Donesena su dva rješenja kojim se korisniku dozvoljava ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice.

Federalna vlada usvojila je Plan rada Gender centra Federacije BiH za 2019. godinu.

Vlada je prihvatila informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od 1.oktobra do 31. decembra 2018. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Danas su prihvaćeni izvještaji o radu za 2018. i planovi rada za 2019. godine Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za konematografiju i Fondacije za muzičke, scenske ilikovne djelatnosti.

Vlada je dala prethodnu saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2018. godinu.

Kao podršku u organizaciji ovogodišnjeg Sarajevo Business Foruma, Vlada je iz tekuće rezerve odobrila izdvajanje 30.000 KM.

Vlada Federacije BiH danas je dala prethodnu saglasnost da za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Tehničko remontnog zavoda Hadžići d.d. Hadžići bude imenovan Sanin Prašović, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Donesene su i oduke o raspisivanju, teksta i utvrđivanju kriterija javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora ovog zavoda.

Data je i prethodna saglasnost za imenovanje Hamdije Muratovića, Nezira Kadića i Almira Salihovića za vršioce dužnosti Nadzornog obora Energoinest Comet d.d. Sarajevo, na period do tri mjeseca. Ovom odboru je data prethodna saglasnost da Ermedina Zornića imenuje za vršioca dužnosti direktora, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do dvanaest mjeseci.

Nakon što je, zbog ostavke, razriješila Bojana Domića, Federalna vlada je dala prethodnu saglasnost da Radoje Vidović bude imenovan za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Federalna vlada je dala prethodnu saglasnost Skupštini Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje Sulejmana Bečirevića za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, do okončanja konkursne procedure, a najviše do tri mjeseca, i donijela odluke o raspisivanju, teksta i utvrđivanju kriterija javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana ovog odbora.

Vlada Federacije BiH danas je dala punomoći da je na skupštinama UNIS-Group d.o.o. Ilidža i Hrvatske pošte d.o.o. Mostar zastupaju Stipo Buljan i Kenan Osmanagić.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Vlada je opunomoćila Renata Škrobu.

U Radnu grupu za odgovor na računarske incidente (CERT - Computer emergency respond team) za institucije FBiH imenovan je Adi Kantardžić.

Na prijedlog Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH, danas su doneseni potrebni dokumenti za pokretanje konkursnih procedura za postavljenje direktora Federalnog zavoda za statistiku, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i Agencije za državnu službu FBiH. Također, Vlada je imenovala članove komisija za izbor direktora ove četiri federalne institucije.

U Radnu grupu za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica imenovan je Amel Pervan.

Danas je za devet mjeseci Saši Sokaču produžen mandat za privremenog predsjednika, a Amiru Dediću i Amiri Demirović mandat članova Nadzornog odbora JP Nacionalni park „Una“ Bihać, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba / FENA