VM BiH usvojilo strategiju upravljanja dugom

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine za period 2019. – 2022. godine u skladu sa Akcionim planom za provođenje Reformske agende na nivou Vijeća ministara BiH.

Strategija upravljanja dugom BiH se zasniva na entitetskim i Brčko Distrikt strategijama upravljanja dugom, uključujući dug institucija BiH. Sadrži pregled strukture duga, procjenu stanja zaduženosti te definira srednjoročne ciljeve upravljanja dugom i daje smjernice za dostizanje postavljenih ciljeva.

Strateškim pristupom žele se obezbijediti niži troškovi finansiranja i smanjenje rizika kamatne stope uz prihvatljiviji nivo valutnog i rizika refinansiranja u odnosu na trenutno stanje.

Ministarstvo finansija i trezora BiH će prilikom budućeg vanjskog zaduživanja primjenjivati smjernice definirane Srednjoročnom strategijom upravljanja dugom BiH za period 2019. – 2022. godine.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom BiH  bit će objavljena na veb-stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

SMANJITI BUDŽETSKE TROŠKOVE

Na sjednici je usvojena Informacija o prijedlogu saradnje između društva „Orakl BH“ i Vijeća ministara BiH i zaključivanju Memoranduma o razumijevanju.

Ministarstvo komunikacija i transporta formirat će radnu grupu sastavljenu od svojih i predstavnika Ministarstva finansija i trezora BiH, Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, Uprave za indirektno oporezivanje, koja će  u saradnji s Orakleom sačiniti analizu korištenja Orakl proizvoda u institucijama Vijeća ministara BiH, te predložiti efikasniji, transparentniji i efektivniji model upravljanja s glavnim ciljem smanjenja ukupnih budžetskih troškova za Orakl proizvode koje koristi Vijeće ministara BiH.

Rok za dostavljanje analize Vijeću ministara BiH je tri mjeseca od formiranja radne grupe.

Ministarstvo komunikacija i transporta će provesti aktivnosti na usaglašavanju teksta ovog memoranduma, a za potpisnika je ovlašten ministar komunikcija i transporta.

Vijeće ministara BiH na ovaj način želi da podrži razvoj i unapređenje javne uprave, posebno u dijelu provođenja strateških dokumenata u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

Područja saradnje s Orakl BH su, između ostalog, intenzivnija digitalna transformacija Vijeća ministara te unapređenje usluga i servisa za građane.

Biznis.ba / FENA