Računar u poslovanju koristi 99,5 posto firmi u BiH, a internet 99,3 posto

Prema ovom istraživanju računar koriste sva velika preduzeća, odnosno ona koja zapošljavaju 250 i više ljudi, 99,7 posto srednjih preduzeća (50-249 zaposlenih), te 99,4 posto malih preduzeća (10-49 zaposlenih).

Rezultati istraživanja pokazuju da 42,4 posto zaposlenih koristi računar u poslovne svrhe, a 38 posto zaposlenih koristi računar sa pristupom internetu u poslovne svrhe.

Od ukupnog broja firmi koje koriste internet, širokopojasni fiksni pristup upotrebljava 99,6 posto preduzeća, dok mobilnu širokopojasnu internet konekciju koristi 62,2 posto preduzeća putem prenosnih uređaja koristeći mobilnu telefonsku mrežu 3G.

Rezultati istraživanja pokazuju da mobilnu internet konekciju upotrebom prenosnih uređaja najviše koriste velika preduzeća – 74,5 posto, odnosno preduzeća koja zapošljavaju 250 i više ljudi.

Kada je riječ o posjedovanju web-stranice, od ukupnog broja posmatranih preduzeća u BiH, njih 65,8 posto je posjeduje, a gledajući strukturu preduzeća prema veličini, 86,2 posto velikih preduzeća ima web site, 81,6 posto srednjih preduzeća, a 61 posto malih preduzeća.

Usluge cloud servisa, kojima se pristupa putem interneta radi upotrebe softvera, prostora za skladištenje podataka i slično, putem interneta plaća 8,4 posto preduzeća, od ukupno posmatranih u BiH.

Istraživanje je provedeno na 2.579 preduzeća, na osnovu smjernica Eurostata, a kombinovano je više metoda-telefonsko anketiranje, anketiranje putem interneta, lično anketiranje, te putem pošte.

Biznis.ba